WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр. - Реферат

Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр. - Реферат

літературу, що дає уявлення про суспільно-політичну, соціально-економічну ситуацію в Російській імперії у 1730-х рр., дозволяє більш адекватно уявити характер цивільних та військових російських урядовців, які безпосередньо впливали на перебіг досліджуваних подій. Окреме місце посідають роботи, які допомогли сформувати теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження, зокрема В. Брехуненка [393], С. Жигарева [429; 430], Я. Дашкевича [420; 421], І. Колесник [447], І. Лисяка-Рудницького [466], О. Медушевської [473], В. Підгаєцького [506], О. Пронштейна [513], Л. Пушкарьова [518], А. Санцевича [526], С. Соловйова [540], В. Станіславського [541], В. Ульяницького [554] та інших. Всі матеріали, що становлять джерельну базу дослідження, було систематизовано у дві групи - опубліковані та неопубліковані. В першому розділі дисертації подано інформацію про місце зберігання залучених неопублікованих джерел, про видання опублікованих, а також проаналізовані їх інформаційні можливості. З метою формування джерельної бази роботи були обстежені фонди Центрального державного історичного архіву України у м. Києві (далі - ЦДІАУК), Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського НАНУ (далі - ІР НБУ) Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького (далі - ДІМ). Найінформативнішими відносно теми є фонди ЦДІАУК. Йдеться перш за все про фонд Генеральної військової канцелярії (далі - ГВК) (ф.51), яка здійснювала як військове, так і цивільне керівництво Гетьманщиною. Матеріали про мобілізації козацьких полків, охорону кордонів, матеріальне забезпечення військ містить фонд Генеральної військової похідної канцелярії (далі - ГВПК) (ф.1501), яка функціонувала під час перебування голови Правління гетьманського уряду (далі - ПГУ) поза Глуховом. З огляду на документи, які відклалися у цьому фонді, у віданні ГВПК знаходилися, перш за все, військові питання, а цивільні проблеми у цей час продовжувала розглядати ГВК. Унікальним є фонд 1560 - Канцелярія наказного гетьмана у Кримському поході Я. Горленка. За документами цього фонду чітко простежуються відносини між командиром козацького корпусу та вищим російським генералітетом, маршрут війська у 1736 р. і т. ін. Інформацію щодо повернення запорожців під юрисдикцію Російської імперії та їх участь у бойових діях протягом війні 1735-1739 рр. містить архів Коша Нової Запорізької Січі (ф.229). Певні дані про життя Лівобережжя протягом війни знаходяться в фондах 231 (Зібрання військових справ XVIII ст.) та 55 (Канцелярія міністерського правління). Менш інформативними є деякі фонди полкових та сотенних канцелярій (63, 64, 98 та ін.). На цьому тлі вирізняється комплекс документів Шептаківської сотні Чернігівського полку (справи 690-975 у фонді 64), який дозволяє досить повно судити про життя сотні під час війни. У зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського були використані фонди І, ІІ, УІІІ. Найважливішим у цьому архівосховищі стали матеріали колекції О. Лазаревського, які багато в чому сприяли персоніфікації подій війни. Перш за все, йдеться про документи, які фіксують службу козацьких старшин. Ставлення представників цієї верстви до війни відбиває їхнє приватне листування. Окремі документи стосовно подій російсько-турецької війни 1735-1739 рр. було виявлено під час пошуку у фондах ДІМ. Це матеріали, які стосуються забезпечення армії всім необхідним, перш за все, продовольством. В цілому обстежено 14 фондів, використано 314 справ. Значна частина архівних джерел вперше вводиться до наукового обігу. В разі необхідності в роботі проводився порівняльний аналіз опублікованих та неопублікованих джерел. На жаль, можливості регіональних архівів України у вивченні даної теми вкрай обмежені. Наукова новизна даного дисертаційного дослідження полягає в тому, що: в роботі вперше поставлено проблему впливу російсько-турецької війни 1735-1739 рр. на еволюцію лівобережного козацтва як військової спільноти; на основі залучення нового фактичного матеріалу вперше комплексно висвітлено участь лівобережних козаків у походах під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр., визначено і уточнено персональний склад командування козацьких загонів в означений період, коло реальних обов'язків різних категорій козацтва у другій половині 30-х рр. XVIII ст., а також внесено уточнення в існуючі в історіографії уявлення щодо часу виконання певними старшинами своїх службових обов'язків. До наукового обігу введено значну кількість джерел. Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх використання при розробці широкого кола проблем соціальної та військової історії України XVIII ст., при підготовці узагальнюючих наукових праць, підручників, науково-популярних нарисів. Апробація дослідження була здійснена в рамках спецкурсу "Українське козацтво у російсько-турецьких війнах XVIII ст." для студентів історичного факультету Дніпропетровського національного університету, в доповідях, повідомленнях та під час обговорення на міжрегіональній науково-практичній конференції "Україна і Росія: досвід історичних зв'язків та перспективи співробітництва" (Дніпропетровськ, 21-22 грудня 1995 р.); міжнародній науково-методичній конференції "Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку" (Херсон, 21-24 травня 1997 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та культури" (Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р.); першій міжрегіональній історико-краєзнавчій конференції (Дніпропетровськ, 8-9 жовтня 1998 р.); підсумкових наукових конференціях аспірантів та викладачів Дніпропетровського Національного університету. Робота обговорена на засіданнях кафедри історії України Дніпропетровського Національного університету. Основні положення дисертації знайшли відображення у 16 публікаціях, з яких 5 містяться в наукових фахових виданнях, які затверджені ВАК України. Структура дисертації обумовлена поставленими метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Кожен з розділів роботи пов'язаний з вирішенням певного комплексу завдань. Додатки містять таблиці, укладені на основі архівних пошуків та авторських підрахунків. Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження. 1.1. Історіографія Виходячи з окреслених у вступі проблем, буде проаналізовано історіографічну розробку таких питань, як політика Росії щодо Гетьманщини, місце "козацького фактору" в російсько-турецькому протистоянні 30-х рр. XVIII ст., становище різних групкозацького стану Лівобережної України та участь гетьманців у бойових діях 1735-1739 рр. Аналіз літератури буде здійснюватися за проблемно-тематичним та хронологічним принципом. Вивчення російсько-турецької війни 1735-1739 рр. та участі в ній лівобережних козаків пройшло кілька етапів. Перший припадає на середину XVIII - початок ХІХ ст. У цей час ще зарано говорити про наукову розробку проблеми, швидше маємо справу з реакцією суспільної думки на війну, в цей час фіксується пам'ять стосовно бойових дій, автори переважно базуються на власних враженнях, переказах,

 
 

Цікаве

Загрузка...