WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація військово-патріотичної учнівської молоді .у загальноосвітній школі - Реферат

Організація військово-патріотичної учнівської молоді .у загальноосвітній школі - Реферат


ДОКУРСОВА РОБОТА
на тему:
Організація військово-патріотичної учнівської молоді .у загальноосвітній школі
РОЗДІЛ І
Організація військово-патріотичного виховання в навчальному закладі
Курс нашої держави на створення професійної армії (перехід Збройних Сил України на контрактну основу їх комплектування) передбачає змен-шення кількості юнаків, котрі будуть призвані до війська для проходження строкової військової служби в мирний час, і одночасно збільшення числа випускників навчальних закладів, яких після досягнення 25-річного віку без проходження військової служби братимуть на військовий облік військовозобов'язаних і призначатимуть для комплектування військових частин на воєнний час лише з допризовною підготовкою.
У зв'язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах нав-чального закладу, який безпосередньо (і в більшості випадків - раз у житті) дає юнакові знання і вміння, пов'язані з його майбутньою військовою діяльністю.
Набуті в закладах освіти військові звання та навички визначатимуть рі-вень спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. На сьогодні навчальні заклади є єдиним центром з підготовки всіх без винятку юнаків (незалежно від того, будуть вони призвані на строкову військову службу чи ні в мирний час) до захисту Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета "Захист Вітчизни" як складової частини військово-патріотичного виховання, спря-мованої на підготовку юнаків у теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності.
З огляду на ці обставини в кожному закладі освіти планується війсь-ково-патріотичне виховання молоді як окремий розділ річного плану ро-боти. Виходячи із вищенаведеного,
хотілося б дати в цьому дослідженні концептуальні основи щодо організації військово-патріотичного виховання.
Завданнями військово-патріотичного виховання молоді є:
o формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його іс-торії, культурних та історичних цінностей;
o виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конститу-ції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;
o формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;
o створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо ви-ховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;
o формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, від-повідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
o підвищення престижу військової служби, військова професійна орієн-тація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;
o створення системи військово-патріотичного виховання. Військово-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямами:
державний - базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання;
соціальний - ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орі-єнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;
військовий - передбачає вивчення військової історії України, перемож-них битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування" ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;
психолого-педагогічний - ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до війсь-кової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;
правовий - передбачає формування глибоких правових знань, прищеп-лення високої правової культури.
Методами військово-патріотичного виховання молоді є:
o переконання - формування впевненості в суспільній корисності діяль-ності з підготовки до захисту Вітчизни;
o стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання;
o особистий приклад - діяльність вихователя, який має бути взірцем для молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і пе-ревіряти його виконання;
o самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю.
Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі у роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.
Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є війсь-ково-шефська робота, яка полягає у встановленні та підтриманні зв'язків військових частин, вищих військових навчальних закладів з органами дер-жавної влади, органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, цивільними навчальними закладами, громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з військово-патріотичного виховання молоді, виховання у неї громадянських почуттів та якостей.
Формами військово-шефської роботи є:
o організація днів відвідування військових частин з нагоди державних та військових професійних свят, днів частин, днів складання військової присяги;
o запрошення представників підшефних колективів як спостерігачів під час проведення тактичних навчань, організація тематичних вечорів, зустрічей з особовим складом військових частин, сім'ями військовослуж-бовців;
o залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;
o надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у створенні навчально-матеріальної бази навчаль-них закладів, необхідної для проведення допризовної підготовки;
o організація змагань з військово-прикладних видів спорту;
o проведення стрільб з автомата (малокаліберної гвинтівки) бойовими патронами.
Організація взаємодії органів державної влади, органів місцевого са-моврядування, громадських організацій, керівників навчальних закладів, підприємств, установ з органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, організаціями та установами з питань військово-патріотичного виховання здійснюється на підставі договорів про співпрацю,які укладаються, як правило, на рік і передбачають правові засади спільної роботи та порядок взаємодії сторін, їх взаємні зобов'язання. Як додаток до договору може бути розроблений план спільної роботи на рік, що затверджується посадовими особами, які підписують договір.
Спільні заходи плануються з урахуванням інтересів сторін та визна-чення розподілу їхніх повноважень і відповідальності.
Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість.
Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі поняття, як "Батьків-щина", "подвиг", "патріот", вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід.
Важко переоцінити значення предметів гуманітарного циклу в мораль-но-політичній та психологічній підготовці

 
 

Цікаве