WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Отруйні речовини нервово-паралітичної дії - Реферат

Отруйні речовини нервово-паралітичної дії - Реферат

шлунково-кишковий тракт симптоми отруєння виникають через декiлька хвилин: нудота, блювання, спазматичнi болi у животi, потiм досить швидко виникають симптоми загальнорезорбтивної дiї. Мiоз з'являється пiзнiше.
При попаданнi ОР на поверхню ран чи опіків у першi хвилини вiдмiчаються мiофiбрiляцiї у ранi.
По вираженостi iнтоксикацiї видiляють ураження легкого, середнього i тяжкого ступеню.
Легкий ступінь ураження виникає при дiї концентрації (0,001 - 0,00001г/м3 повiтря) при коротких експозицiях. Через декiлька хвилин або зразу уражений вiдмiчає вiдчуття стиснення за грудиною, утруднення дихання. Швидко виникають занепокоєнiсть, напруженiсть, емоцiйна лабiльнiсть. Через 5-7 хв., внаслідок розвитку мiозу уражений вiдмiчає погiршення зору (сутiнкового i удалину), а також неприємнi вiдчуття в очах. З'являється сльозо- i слинотеча.
Вiдмiчається тахiкардiя, яка переходить у брадикардію, пiдвищення артеріального тиску у помiрних межах, а також біль у животi спастичного характеру.
У залежностi вiд вираженості симптомiв зi сторони тих чи iнших органiв або систем у легкому ступенi iнтоксикацiї видiляють:
мiотичну форму, при якiй переважають симптоми порушення зору;
диспноетичну форму, при якiй ведучою ознакою є ураження органів дихання;
невротичну форму - тут ведучими є легкi розлади нервово-психiчної сфери;
кардиальну форму - з переважанням серцевої симптоматики;
шлунково-кишкову форму, коли ведучим є больовий кишковий синдром i помiрнi дiспептичнi розлади.
При аналiзi кровi в уражених вiдмiчається зниження активностi АХЕ на 30-50%.
Симптоми ураження вiдмiчаються протягом 1-3 дiб. Час лiкування не перевищує 5-7 дiб. Прогноз благополучний, як правило, видужання без ускладнень. Лiкування легкоуражених можна проводити в мед. роті або військових госпіталях.
У структурi санiтарних втрат уражених легкого ступеню в хiмiчному вогнищi очiкується до 30%.
Середній ступінь ураження (бронхоспастична форма) виникає вiд бiльш високих концентрацiй ОР або бiльш тривалого дихання отруйним повiтрям невисокої концентрацiї ОР. У клiнiчнiй картинi характерний бiльш швидкий розвиток симптомiв iнтоксикацiї i вiдсутнiсть прихованого перiоду.
Симптоми, характернi для легкого ступеню, пiдсиленi, приєднуються приступи бронхоспазму i мiофiбриляцiї. У перiод приступу бронхоспазму, який виникає через декiлька десяткiв хвилин, уражений приймає вимушене положення, - сидячи, вiн збуджений, вiдчуття страху, як перед смертю. Нагадує хворих на бронхiальну астму пiд час приступу.
Шкiрнi покриви вологi, блiдо-синi, губи цiанотичнi, зiницi звуженi, на свiтло не реагують, iз роту видiляється слина у великiй кiлькостi. Iнколи спостерiгаються фiбрилярнi посмикування окремих м'язових груп обличчя, верхнiх кiнцiвок i верхньої половини тулуба. Дихання шумне, вдих короткий 0,5-1 сек., видих подовжений до 10 сек. Тахікардія змiнюється на брадикардiю, артерiальний тиск значно пiдвищений, у животi перейминоподiбний бiль, нудота, блювання, iнколи пронос.
Кожний приступ бронхоспазму продовжується бiля 5-10 хв. Вiдновлюються приступи у першi години ураження через кожнi 10-15хв., потiм поступово рiдшають. Приступи можуть спостерiгатися протягом 1-2 дiб. У кровi понижена активнiсть АХЕ сироватки i еритроцитiв на 50-70%. Гострi явища iнтоксикацiї спостерiгаються 5-10 дiб, видужання наступає через 2-3 тижнi. Iз ускладнень можуть бути рецедивуючий бронхоспазм, астматичний бронхiт, астеновегетативний синдром.
Лiкування уражених середнього ступеню здiйснюється, як правило, у вiйськових госпiталях. У структурi санiтарних втрат вони складають бiля 10%.
Тяжкий ступінь ураження (генералiзована або судомно-паралiтична форма). Тяжке ураження може розвиватися стрiмко i швидко (через декiлька хвилин до десяткiв хвилин), може призвести до смертi. Це так звана блискавична форма ураження. Уражений майже зразу втрачає свiдомiсть, судомний синдром короткочасний, або взагалi вiдсутнiй. Через 10-12 хвилин настає смерть. Такi ураженi гинуть у вогнищi, де неможливо провести необхiднi реанiмацiйнi заходи.
У клiнiцi затяжної форми тяжкого ураження видiляють три стадiї: початкову, судомну i паралiтичну.
У початковiй стадiї через декiлька хвилин пiсля дiї ОР стан ураженого рiзко погiршується. За лiченi хвилини до звичайних симптомiв ураження (салівація, бронхоспазм, пiдвищене потовидiлення, нудота, блювання, біль у животi, гiпертензiя i т. п.), якi інтенсивно наростають, приєднується виражена занепокоєнiсть, загальне рухове збудження. Стають розповсюдженими м'язові фiбриляцiї - спочатку жувальних м'язiв, потiм верхньої частини тулуба, гомiлок. Шкiряний покрив блiдий, вологий з рiзко вираженим акроцианозом. Пiд час приступу бронхоспазму дихання утруднене, пiсля чого дихання частiшає до 30-40 р/хв.
Невздовзі розвивається судомна стадiя, для якої характернi втрата свідомості і напади клонiко-тонiчних судом. У момент нападу судом свiдомiсть втрачена, шкiра цiанотична, волога. Iз рота видiляється пiниста слина та слиз. Дихання судомне, пiд час судом послаблене, у перервах мiж судомами глибоке, бурляче. Пульс частий, аритмiчний, артеріальний тиск поступово понижується, тони серця приглушенi. Пiд час приступу судом можлива зупинка дихання i серцевої дiяльностi.
Судомна стадiя може продовжуватися вiд кiлькох хвилин до декiлькох годин (до 8 год.). При вiдсутностi лiкування вона переходить у наступну стадiю, яка називається паралiтичною або коматозною. Судоми слабшають по частотi i силi, потiм закiнчуються. Розвивається глибока кома. Дихання рiдке, аритмiчне. Пiдсилюється ціаноз. Пульс стає рiдким, ниткоподiбним. Спостерiгається вiдходження сечi i калу. Понижується температура тiла. Пiсля зупинки дихання серце ще продовжує роботу декiлька хвилин. Потiм настає смерть.
При сприятливому перебiгу i пiсля надання допомоги судоми зникають, вiдновлюється свiдомiсть, загальний стан ураженого покращується. Однак, протягом 2-3 дiб такi ураженi нетранспортабельнi через тяжкий загальний стан iможливостi рецидиву судом. Лiкування таких уражених здiйснюється у госпiтальних умовах, термiн лiкування 4-8 i бiльше тижнiв. У структурi санiтарних втрат тяжкi ураження можуть складати 60% (25% блискавична форма i 35% затяжна). Iз ускладнень найбiльш частими є пневмонії, гостра серцево-судинна слабкiсть, психози, психоорганiчний синдром, полiневрити, астенiчний синдром та iн.
Для тяжких форм ураження ФОР характерно пригнiчення активностi ХЕ кровi на 70-95%.
Клінічний перебіг ран, які заражені ФОР
ФОР не змiнює зовнiшнiй вигляд i перебiг рани. Характерними ознаками при цьому є фiбрилярнi посмикування м'язів у рані i симптоми загальнорезорбтивної дiї, якi розглянутi вище. Мiоз може бути вiдсутнiй або виникає пiзнiше.
Діагностика ураження ФОР основана на клiнiчнiй картинi iнтоксикацiї, даних хiмiчної розвiдки i результатах лабораторних дослiджень - понижена активнiсть АХЕ.
При встановленні дiагнозу необхiдно диференцiювати ураження ФОР вiд схожих по клінічному перебігу уражень синильною кислотою i оксидом вуглецю.
ТРЕТЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОТРУЄНЬ. АНТИДОТНА ТА СИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ. ЗМІСТ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УРАЖЕНИМ У ВОГНИЩІ ТА НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ.
Попередження уражень ФОР здiйснюється з урахуванням шляхiв надходження їх в органiзм.
Для попередження iнгаляцiйних уражень у вогнищi ФОР використовуються

 
 

Цікаве

Загрузка...