WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Загальна характеристика хімічної зброї. Основи токсикології - Реферат

Загальна характеристика хімічної зброї. Основи токсикології - Реферат

бойовими ОР були хлор, сльозоточивi ОР.
Наступними за Нiмеччиною у виробництві і застосуванні ОР були Англiя, США, Францiя. Пiд час першої свiтової вiйни промисловістю всiх воюючих країн було вироблено близько 180 тис. т ОР, з яких застосовано 125 тис. т. Загальна кiлькiсть уражених ОР людей складала близько 1 млн. 300 тис. чоловiк, у тому числi близько 100 тис. iз смертельними випадками, багато уражених залишилися iнвалiдами.
Висока ефективнiсть хiмiчної зброї була зареєстрована в Iтало-Ефiопській вiйнi 1935-1936 рр., де iталiйцi провели 19 масивниххiмiчних нападiв, під час яких було використано 415 т шкірнонаривних та 263 т задушливих ОР, внаслідок чого загинуло 15 тис. чоловiк. Хiмiчну зброю застосовувала Японiя пiд час вiйни проти Китаю 1937-1943 рр.
У роки другої свiтової вiйни Нiмеччина мала у своєму розпорядженнi, разом з традицiйними рецептурами ОР, зовсiм новi високотоксичнi ОР на основi фосфоро-органiчних сполук, 8770 т табуну, 1260 т зарину.
Лише страх перед вiдповідним ударом не дозволив їй застосувати цю смертельну зброю.
Пiсля другої свiтової вiйни хiмiчна зброя застосовувалась США у Кореї (1951-1952 рр.), у В'єтнамi (1961-1971 рр.), де було витрачено бiльш як 100 тис. т хiмiчних засобiв, вiд яких постраждало бiльш як 2 млн. чоловiк, була знищена рослиннiсть на 360 тис. га земель які обробляються, близько 0,5 млн. га лiсу. Основним хiмiчним засобом був діоксин, який вiдзначається високою стабiльнiстю і пригнічує функцiю ряду систем органiзму, в тому числi i генетичний апарат.
В останнiй час за кордоном ведуться дослiдження з вивчення отрут тваринного та рослинного походження (тетродотоксин, батрахотоксин, отрути змiй, павукiв та iн.), якi за своїми токсичними властивостями перевищують табельнi ОР в десятки разiв.
Найбільшими запасами бойових ОР на даний час володіють США (понад 30 тис. т, половину з яких складають ОР нервово-паралiтичної дiї) та Росія (до 50 тис. т).
Одночасно з розробкою та виробництвом хiмiчної зброї проводилась вперта боротьба за її заборону.
Вперше питання про хiмiчну зброю обговорювалося в 1899 р. на першiй мiжнароднiй конференцiї в Гаазi з гуманiзацiї звичаїв та законiв вiйни. На нiй була прийнята Декларацiя про незастосування снарядiв з задушливими та шкiдливими газами. Пiдписання угод Гаазької конференцiї вiдбулося у 1907 р.
У 1925 р. був підписаний Женевський Протокол про хiмiчну, бактеріологічну вiйну, згідно з яким заборонялося використання задушливих отруйних газів та інших подiбних газiв i бактерiологiчних засобів. Радянський Союз ратифiкував даний Протокол у 1928 р., а США - у 1975 р.
В 1965 р. ООН прийняла резолюцiю N 2603 про заборону хiмiчної вiйни, а в січні 1993 р. ООН прийнята Конвенція про заборону розроблення, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.
Класифікація отруйних речовин
Наявнiсть великої кiлькостi ОР, якi є представниками рiзних класiв сполук, мають рiзні фiзичнi, хiмiчнi та токсичнi властивостi, що привело до створення рiзних класифiкацiй, головними з яких є: токсикологiчна; тактична; за швидкістю дiї; поведiнкою на мiсцевостi та хiмiчна. Разом цi класифiкацiї враховують фізичні, хiмiчнi та токсичнi властивостi.
1. Токсикологiчна класифiкацiя (за токсичною дiєю) групує ОР за характером їх дiї на органiзм i симптомiв уражень. У вiдповідностi з цим ОР розподiляються на такі групи:
а) ОР нервово-паралiтичної дiї: зарин, зоман, V-гази (Vx-гази). Цi речовини викликають розлад функцiй нервової системи, м'язовi судоми та паралiчi.
б) ОР шкiрнонаривної дiї: iприт, азотистий iприт, люїзит. Характерним для цих речовин є здiбнiсть уражати шкiру з утворенням пухирів та виразок, але всi вони є унiверсальними клiтинними отрутами i, у вiдповiдностi з цим, уражають також органи зору, дихання та всi внутрiшнi органи.
в) ОР загальноотруйної дiї: синільна кислота та хлорціан. Цi речовини викликають загальне отруєння органiзму внаслiдок пригнiчення тканинного дихання.
г) ОР задушливої дiї: фосген. Ця речовина уражає легенi, що призводить до порушення, або зупинки дихання внаслiдок розвитку набряку легень.
д) ОР подразнюючої дiї: хлорацетофенон, Cі-Ес (CS), Сі-Аp (СR), адамсит. Цi речовини подразнюють слизовi оболонки очей i верхнiх дихальних шляхiв, викликають сильну сльозотечу та рiзь в очах i носi, неcтримне чхання, бiль у грудях.
е) Психотоміметичнi (психохiмiчнi) ОР: Бі-Зeт (BZ), дiетиламiдлізергинової кислоти (ДЛК) та iн. Цi речовини викликають розлад дiяльності нервової системи з появою симптомiв психічних захворювань.
2. Тактична класифiкацiя розподiляє ОР за їх бойовим призначенням. Видiляють 2. групи:
а) Смертельнодiючi ОР, призначенi для знищення живої сили. В цю групу входять головним чином ОР нервово-паралiтичної, шкiрно-наривної, загальноотруйної та задушливої дiї: зарин, зоман, V-гази, бiнарнi ОР, iприт, люїзит, синільна кислота, хлорціан, фосген.
б) Несмертельної дії. В цю групу входять подразнюючi ОР та психотомiметики. Подразнюючi ОР призначенi для ослаблення боєздатності вiйськ і їх знесилення. Вони також використовуються також у полiцейських та учбових цiлях. У цю групу входять лакрiматори i стернiти: CS, CR, адамсит, хлорацетофенон. Психотомiметичнi ОР тимчасово виводять iз ладу особовий склад, тобто призначенi для дезорганiзацiї вiйськ. У цю групу входять BZ, ДЛК.
3. Класифiкацiя ОР за поведiнкою на мiсцевостi в умовах бойового застосування:
а) Стiйкi ОР (СОР) - речовини, якi зберігають свою уражаючу дiю у зовнiшньому середовищi бiльше однiєї години пiсля застосовування. Цi ОР довго заражують мiсцевiсть i всi об'єкти, якi там знаходяться, що в свою чергу служить джерелом тривалого зараження повітря. До СОР вiдносяться речовини з температурою кипiння бiльше 1400 С - зарин, зоман, V-гази, iприт, люїзит, СS.
б) Нестiйкi ОР (НОР) - гази та речовини, з температурою кипіння до 140оС, якi швидко випаровуються, уражаючу дiя яких зберігається всього до однiєї години пiсля застосування. Типовими представниками НОР є фосген,
хлорціан, синільна кислота.
На думку вiйськових спецiалiстiв з тактичної точки зору СОР призначенi для ураження живої сили, зараження мiсцевостi, водоймищ, бойової технiки i т. д., НОР - для знищення живої сили.
4. За швидкістю настання уражаючої дiї:
а) Швидкодiючi ОР, якi не мають періоду скритої дiї i

 
 

Цікаве

Загрузка...