WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Загальна характеристика хімічної зброї. Основи токсикології - Реферат

Загальна характеристика хімічної зброї. Основи токсикології - Реферат


Реферат на тему:
Загальна характеристика хімічної зброї. Основи токсикології.
?
ВСТУП
Використання хімічних речовин як отрут відомо за давніх часів. Як зброя ураження отрути застосовувались під час полювання на диких тварин та у боротьбі між племенами.
З розвитком хімії та хімічних технологій формувалася наука про отруту - токсикологія. Отрути стають грізною зброєю, засобом масового знищення людей, бойовими отруйними речовинами, котрі в широких масштабах стали застосовуватися в першу свiтову вiйну, а потiм i в iнших вiйськових конфлiктах (Ефiопiя, Китай, В'єтнам, Iран).
Хiмiчну зброю за масштабами її уражаючої дiї можна порiвняти з ядерною зброєю середнього калiбру.
Нарiвнi з бойовими отруйними речовинами, вiйськові токсикологи приділяють велику увагу i хiмiчним речовинам, якi при руйнуваннi хiмiчно-небезпечних пiдприємств можуть викликати масовi ураження особового складу військ та населення.
Широке використання токсичних речовин у народному господарствi, великi викиди шкiдливих речовин у навколишнє середовище викликає "екологiчну" небезпеку для населення окремих регiонiв нашої планети, а також небезпеку розвитку генетичних захворювань, зв'язаних з порушенням апарату спадковості людини внаслідок їх впливу на організм.
Звiдси стає зрозумiлим головне призначення токсикологiї як науки - розкриття сутi впливу отрути на органiзм та створення на цiй основi ефективних засобiв застереження i лiкування отруєнь.
ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ. ХІМІЧНА ЗБРОЯ, ЇЇ УРАЖАЮЧА ДІЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН
Токсикологiя - наука про отрути. Вона вивчає дiю отрут на органiзм i вишукує засоби для попередження та лiкування отруєнь. Вiйськова токсикологiя є складовою частиною вiйськової медицини та загальної токсикологiї. Предметом вiйськової токсикологiї є вивчення токсичної дiї на органiзм людини БОР (бойових отруйних речовин), вибухових газiв, а також компонентiв ракетних палив, технiчних рiдин, якi використовуються у вiйськах. Крiм того, вiйськова токсикологiя вивчає i сильнодiючi отруйнi речовини (СДОР), котрi при руйнуваннi хiмiчних об'єктiв можуть стати причиною формування великих вогнищ хiмiчного ураження, а також деякi отрути рослинного та тваринного походження, отруєння якими можуть виникнути в умовах дiяльності вiйськ чи розглядатися, як потенцiйнi ОР.
Завдання вiйськової токсикологiї визначаються трьома основними напрямами: теоретичному (експериментальному), профiлактичному (гiгiєнічному) та клiнічному.
Теоретичний напрям вивчає основнi закономiрностi взаємодiї органiзму i отруйних речовин, їх токсикокiнетичнi і токсикодинамiчнi особливостi, здiйснює пошук антидотiв, розробляє методи детоксикацiї.
Профiлактичний напрям вивчає небезпеку отруйних речовин та отрут, токсикометричнi параметри, розробляє засоби захисту вiд них.
Клiнічний напрям вивчає перебiг отруєнь при дiї отруйних речовин та отрут на людину та методи лiкування отруєнь.
Основним методом токсикологiї є експеримент на тваринах, який дозволяє відтворити в реальних умовах отруєння, для вивчення механiзмiв дiї отрут, а також провести пошук нових засобiв, якi запобігають, поліпшують або усувають дiю отруйних речовин та отрут на органiзм.
Вiйськова токсикологiя, як окрема дисциплiна, виникла на початку XX столiття, коли в роки першої свiтової вiйни для ураження особового складу застосовувалися у широких масштабах бойовi отруйнi речовини.
Хімічна зброя, її уражаюча дія
Хiмiчна зброя - одна iз видiв зброї масового ураження. Хiмiчною зброєю називають речовини бойового застосування, уражаючі якостi яких заснованi на токсичній дiї отруйних речовин на органiзм людини (токсичний - вiд гр. toxikon - отрута). Хiмiчна зброя включає високотоксичнi ОР та засоби їх доставки до цiлi i призначається для ураження живої сили противника і з метою ускладнення (дезорганізації) дiяльностi вiйськ та об'єктiв тилу.
Бойовi якостi хiмiчної зброї визначають її специфiчнi особливостi:
бiохiмiчний характер уражаючої дiї на живий органiзм;
здiбнiсть вибiрково уражати живу силу без знищення матерiальних засобiв;
об'ємнiсть уражаючої дiї, здiбнiсть заражати територiю i повiтряний простiр в районi її застосування;
проникаюча дiя - здiбнiсть газiв, парiв, аерозолiв проникати з потоком повiтря в негерметичнi споруди;
тривалiсть збереження уражаючої дiї на зараженiй територiї;
рiзноманiтнiсть клiніки та динаміки розвитку отруєння, що ускладнює дiагностику уражень;
здiбнiсть проникати в органiзм рiзними шляхами;
труднощi своєчасного виявлення факту застосування ОР;
необхiднiсть застосування спецiальних засобiв захисту;
сильна морально-психологiчна дiя на особовий склад.
Хiмiчна зброя може викликати тяжкi екологічнi та генетичнi наслiдки, для ліквідації яких потрібне залучення величезних матеріальних ресурсів протягом десятків років.
Коротка історична довідка про розроблення та застосування хімічної зброї
Людина почала використовувати отрути з незапам'ятних часiв.
Вже первіснi люди при полюванні та міжплемінних війнах для своїх стрiл застосовували рослиннi, тваринні та інші види отрут. В Африцi для цiєї мети брали отрути з рослин сiмейства строфантинiв.
В Америцi - паралiтичнi отрути типу кураре з рослин сiмейства логанiєвих та хондодендронiв.
В Азiї та Океанiї - отрути з дерева сiмейства тутових.
Зародки хімічної зброї з'явилися в далекi часи. У Грецiї пiд час Пелопоннеської вiйни (431 - 404 рр. до н. е.) спартанцi пiдпалювали сiрку та смолу пiд стiнами Платеї.
Вiзантiйцi володiли таємницею приготування грецького вогню. Грецький вогонь з успiхом був заснований вiзантiйцями у 626 р. проти персiв, якi оточили Константинополь. У склад сумiшi, напевно, входили нафтопродукти, сiрка, соснова смола, селiтра.
Потiм застосовувались сірчанi сполуки миш'яку (реальгар, аурипігмент) та бiологiчнi продукти (сеча, кров), якi дають при згораннi нестерпний сморід. У XVII ст. використовувалися димовi гранати.
Наукова основа для розроблення хiмiчної зброї пов'язана з розвитком органiчної хiмiї. Лiдерство у розробці хiмiчної зброї та її застосуванні належить Нiмеччинi.
Вперше у масовому масштабі хiмiчну зброю Нiмеччина застосувала 22 квітня 1915 р. проти англо-французьких військ. У цей день було отруєно 15 тис. чоловiк, з яких 5 тис. загинуло. Першими

 
 

Цікаве

Загрузка...