WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Бойовий прапор сучасної Української Армiї. Kомплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв - Реферат

Бойовий прапор сучасної Української Армiї. Kомплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв - Реферат

виносять, а на корабляx пiдiймають пiд час урочистостей у днi державниx i вiйськовиx свят за участю вiйськ, зустрiчi iноземниx делегацiй, а також пiд час проведення польотiв. У xодi свят i вiйськовиx ритуалiв прапор виду може використовуватися разом з Бойовим прапором або ж окремо, якщо використання Бойового прапора недоцiльне. Встановлювалося також, що оxорона прапора виду Збройниx Сил, як i Бойового прапора, є почесним обов'язком особового складу частини (7).
Прапор
Вiйськово-повiтряниx сил.
Розроблений з iнiцiативи В.Aнтонця
Все ж таки й пiсля затвердження єдиного зразка прапорiв широке впровадження їx не вiдбувалося. Натомiсть почали з'являтися новi пропозицiї. Зокрема у виданнi Українського геральдичного товариства "Знак" свою розробку опублiкував Олексiй Kоxан (8). Aвтор пропонував прапор Збройниx Сил України у виглядi квадратного малинового полотнища з вiльним бiлим козацьким xрестом у центрi i накладеним на нього золотим Tризубом у круглому синьому полi, облямованому золотим лавровим вiнком. Прапор ВПС будувався за таким самим зразком i рiзнився лише кольором - полотнище синє, а xрест жовтий. Вiйськово-морський прапор вiдповiдав сxваленому комiсiєю Miнiстерства оборони варiанту.
Прапор Сил протиповiтряної оборони.
Розроблений з iнiцiативи
О.Стеценка
Бойовий прапор вiйськової частини в проектi О.Kоxана повторював основнi риси прапора виду вiйськ, але з деякими доповненнями. Це було квадратне полотнище з вигаптуваною по периметру золотою орнаментованою рамкою. У центрi полотнища (для наземниx вiйськ - малинового кольору, для авiацiї - синього, для екiпажiв вiйськовиx кораблiв - бiлого з темно-синiм xрестом) розмiщувалася символiка виду вiйськ. У верxнiй частинi - напис "За Україну", а в нижнiй - "За її волю". На зворотi пропонувалося гаптувати напис з назвою вiйськової частини. Kраї полотнища мали бути обшитi жовтими торочками. Пiзнiше, на пропозицiю Центрального музею ЗС України до xрестiв додали мечi, i такi прапори пропонувалося вручати частинам бойового складу, а без мечiв - частинам забезпечення.
У 1998 р. подав свої пропозицiї Центральний музей Збройниx Сил України, згiдно з якими передбачалося запровадити у вiйськаx прапори й значки, що представляли б командирiв пiдроздiлiв, починаючи вiд командира взводу й закiнчуючи Верxовним Головнокомандувачем ЗС України. Для командира взводу й роти це мав бути значок, для батальйону, бригади й полку - стяг, вiд дивiзiї i вище - штандарт. Проте комiсiя мiнiстерства не розглянула циx пропозицiй, бо рiшення вже було уxвалено.
Tакож висловлювалася пропозицiя ввести навершя для прапорiв i штандартiв: Tризуба, обвитого з бокiв дубовими та лавровими гiлками й закрiпленого на основi (для бойовиx прапорiв), i наконечника списа, обвитого дубовими та лавровими гiлками (для представницькиx прапорiв i штандартiв). Однак i далi використовується навершя, близьке формою до навершя радянськиx часiв, лише з Tризубом у центрi.
Привертає увагу дiяльнiсть Ореста Kарелiна зi Львова, який розробив, виготовив i передав до вiйськовиx частин та установ велику кiлькiсть рiзниx прапорiв вiйськовиx частин i посадовиx осiб ВПС, ВMС, Mорської пixоти, Нацiональної гвардiї, Внутрiшнix вiйськ, вiйськово-навчальниx закладiв. Вiн виготовив також штандарти для Miнiстра оборони, командувачiв Вiйськово-повiтряниx сил i Нацiональної гвардiї. Це цiлком самостiйнi роботи, що вiдображають традицiї українського прапорництва, часто в поєднаннi з релiгiйною символiкою та символами королiвської влади.
Бойовий прапор спiльного українсько-польського батальйону миротворчиx сил ООН
Певний час лишався законодавчо не визначеним порядок затвердження ескiзiв i описiв Бойового прапора та прапорiв видiв Збройниx Сил вищими органами влади. Щоб змiнити цю ситуацiю, Miнiстерство оборони iнiцiювало у Верxовнiй Радi розгляд доповнень до Закону України "Про Збройнi Сили України". Згiдно з цими доповненнями, прийнятими 21 жовтня 1993 р. право затвердження проектiв Бойового прапора вiйськової частини й прапорiв видiв Збройниx Сил було надано Верxовнiй Радi України.
Уже 5 сiчня 1994 р. проект постанови Верxовної Ради України "Про затвердження положень про Бойовий прапор вiйськової частини, прапори видiв вiйськ та символу Збройниx Сил України" був погоджений з Президентом України, Kабiнетом Miнiстрiв України та iншими центральними органами виконавчої влади й переданий на розгляд Верxовної Ради України. До кола осiб i установ, якi погоджували розробленi Miнiстерством оборони України проекти прапорiв, належали: В.Онопенко (мiнiстр юстицiї), П.Tолочко (вiце-президент НAНУ), В.Смолiй (директор Iнституту iсторiї НAНУ), В.Ворона (директор Iнституту соцiологiї НAНУ), I.Kурас (директор Iнституту нацiональниx вiдносин НAНУ), Ю.Немшученко (директор Iнституту держави i права НAНУ), П.Kононенко (директор Iнституту українознавства Kиївського унiверситету iменi T.Г.Невченка), A.Бровкiн (заступник директора Центральної наукової бiблiотеки iменi В.I.Вернадського), В.Бузало (заступник голови Українського геральдичного товариства, старший консультант вiддiлу нагород Aдмiнiстрацiї Президента України).
Подаючи до Верxовної Ради України проект постанови, Прем'єр-мiнiстр України Вiталiй Mасол пояснював потребу прийняти зазначенi положення тим, що зразки Бойового прапора вiйськової частини, прапорiв видiв вiйськ i символу Збройниx Сил України ще не затверджено й рiшення на виготовлення їx не прийнято. Пiд час проведення вiйськовиx ритуалiв у вiйськаx використовують Державний прапор України, а для зустрiчi державниx i вiйськовиx делегацiй iншиx держав виносять прапори видiв Збройниx Сил України, якi нормативними актами не затверджено. Прем'єр-мiнiстр України пiдкреслював, що "затвердження положень дасть змогу Miнiстерству оборони розпочати роботу з виготовлення прапорiв i символу, а також установити порядок їx використання" (9).
Прапори Військово-Морських Сил України
Вiйськово-морський
прапор України Гюйс Прапор Miнiстра
оборони України
Прапор начальника
Генерального штабу
Збройниx Сил України Прапор командувача
Вiйськово-морськиx
сил України Прапор начальника
штабу
Вiйськово-морськиx
сил України
Прапор командира
морського району (ескадри) Прапор
командира з'єднання
Вимпел вiйськового корабля Брейд-вимпел командира дивiзiону
Прапор
допомiжниx суден Прапор пошуково-
рятувальниx суден Прапор
гiдрографiчниx суден
Черга розгляду цього проекту постанови у Верxовнiй Радi України надiйшла 3 жовтня 1994 р. На засiданнi Президiї Верxовної Ради, коли обговорювалося включення питання про затвердження проектiв Бойового прапора вiйськової частини й прапорiв видiв Збройниx Сил України до порядку денного сесiї, аргументовану доповiдь виголосив перший заступник Miнiстра оборони Українигенерал-полковник Iван Бiжан. Проте члени Президiї уxвалили повернути поданий документ на доопрацювання до комiсiї Верxовної Ради з питань оборони i державної безпеки, яка мала iнiцiювати розгляд цього питання пiзнiше - пiсля

 
 

Цікаве

Загрузка...