WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

абсолютної ліквідності в межах 0,2 - 0,25, тобто поточні зобов'язання, терміни погашення яких настають неодночасно, мають бути забезпечені щонайменше на 20% абсолютно ліквідними активами.
Другою групою показників, що цікавлять переважно власників підприємства, є показники структури капіталу. Вони характеризують співвідношення джерел фінансування діяльності підприємства (власних і позикових) і дають змогу визначити межу запозичень. До показників структури капіталу належать коефіцієнти фінансової незалежності, фінансової стійкості, банкрутства, структури боргу, забезпечення власними засобами.
Коефіцієнт фінансової незалежності показує частку власних пасивів у всьому капіталі підприємства, тобто характеризує, наскільки всі активи покриті власними джерелами фінансування.
Коефіцієнт фінансової незалежності = [власний капітал + забезпечення наступних витрат і платежів + доходи майбутніх періодів] / [усі активи] чи [усі пасиви] (2.6.)
У країнах з розвинутою економікою коефіцієнт фінансової незалежності має бути а 0,7. Практично вважається оптимальним розмір коефіцієнта більш як 0,6, тобто капітал є тоді раціонально сформованим, коли дві третини і більше належать власникам підприємства.
Коефіцієнт фінансової стійкості є різновидом коефіцієнта фінансової незалежності (у розрахунках до власного капіталу додаються довгострокові зобов'язання), при цьому довгостроковий позиковий капітал умовно прирівнюється до власного з огляду на великий термін його використання. Коефіцієнт фінансової стійкості дає можливість установити вимоги щодо фінансування діяльності підприємства довгостроковим капіталом.
Коефіцієнт фінансової стійкості= ([власний капітал] + [забезпечення наступних витрат і платежів] + [доходи майбутніх періодів] + [довгострокові зобов'язання]) / [усі активи] (2.7.)
Прийняті межі коефіцієнта фінансової стійкості становлять 0,85 - 0,9. Слід зауважити, що за умов, коли у вітчизняних підприємств відсутні можливості отримати "довгі" гроші, цей коефіцієнт у переважній більшості випадків дорівнює значенню коефіцієнта фінансової незалежності. Тобто для українських підприємств цей індикатор виглядає таким чином:
Коефіцієнт фінансової стійкості == коефіцієнт фінансової незалежності ? 0,6. (2.8.)
Коефіцієнт забезпечення власними засобами відображає наявність (відсутність) власних пасивів для фінансування оборотних активів. Його розраховують шляхом співставлення різниці між власними пасивами та необоротними активами з обіговими коштами.
Коефіцієнт забезпечення власними засобами = =([власний капітал] + [забезпечення наступних витрат і платежів] + [доходи майбутніх періодів] - [необоротні активі])/[оборотні активи] (2.9)
Достатність джерел власних обігових коштів характеризує значення коефіцієнта > 0,1.
Третьою групою показників є показники ефективності, що дають змогу оцінити результати "роботи" грошових коштів підприємства і діяльності менеджерів, що ним керують.
Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичного середовища формування прибутку і доходу підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна об'єднати в наступні групи:
Рентабельність продажів (показники оцінки ефективності управління);
Рентабельність виробничих фондів;
Рентабельність вкладень у підприємства (прибутковість господарської діяльності).
Рентабельність продукції характеризує рівень прибутку, що припадає на витрати, які підприємство понесло внаслідок її виготовлення та реалізації. Цей показник свідчить про рівень доходів, які слід очікувати від основної діяльності підприємства. Рентабельність продукції розраховують у вигляді "брутто", оскільки фінансова звітність не дає можливості використати обсяг прибутку від реалізації продукції після оподаткування.
Рентабельність продукції = [валовий прибуток (валовий збиток)]/[собівартість реалізованої продукції]+[адміністративні витрати] + [витрати на збут]. (2.10.)
Вимоги до значення цього показника полягають у тому, що його мінімальний рівень має бути позитивним, а максимальний - якомога більшим. Оскільки надвисокого рівня рентабельності досягти неможливо через діяльність конкурентів, оцінка рентабельності продукції здійснюється шляхом порівняння її значення з показниками основних конкурентів та середньогалузевим рівнем.
Рентабельність активів характеризує результативність вкладення коштів у капітал підприємства та раціональність використання їх діючим менеджментом. Оскільки активи забезпечують усі види діяльності підприємства, рентабельність активів розраховують на підставі сукупного розміру прибутку. Показник обчислюють як "нетто" ("Звіт про фінансові результати" містить дані, необхідні для розрахунку).
Рентабельність активів = [прибуток від звичайної діяльності (абозбиток від звичайної діяльності)] / [усі активи] (2.11.)
Найважливішим показником рентабельності є рентабельність акціонерного (власного) капіталу, що вказує на те, як здійснюється приріст капіталу власників підприємства.
Результати порівняння усталених індикаторів показників, які використовують для оцінки фінансового стану підприємств розвинутих країн, з індикаторами, які характерні для показників українських підприємств, свідчать про суттєву різницю в їх значенні.
Таблиця 2.1
Порівняльні значення індикаторів фінансових показників
Коефіцієнт Значення індикаторів
для підприємств, що працюють в умовах розвинутої ринкової економіки для українських підприємств
Загальної ліквідності 2-2,5 1-1,5
Швидкої ліквідності ?1 0,6-0,8
Абсолютної ліквідності 0,2-0,25 >0
Фінансової незалежності ? 0,7 ?0,6
Фінансової стійкості 0,85-0,9 ?0,6
Банкрутства ?0,3 ?0,4
Структури боргу 1,3-1,5 <0,5 Характеризує загальну забез-печеність підпри-ємства оборотними коштами. 0,83 0,89 0,91 0,06 -0,02
6 Коефіцієнт забезпе-ченості власними оборот. коштами 0,1 Характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості. 1,0 0,66 0,41 -0,34 -0,25
Загальний поточний коефіцієнт покриття на кінець 1 півріччя 2002 року досяг значення 1,93 при нормативному значенні більше 2,0 і скоротився за звітний період на 0,2 з 2,13 у 1 півріччі 2001 року, що перевищувало норматив. Однак незважаючи на деяке зниження, необхідно підкреслити, що з 2000 року, коли цей показник мав значення у 1,38, відбулося його значне зростання. Підприємство практично може покрити зобов'язання своїми активами.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 1 півріччя 2002 року склав 0,31, при його значенні за попередній період 0,59. Це значить, що підприємство може негайно погасити за рахунок коштів і короткострокових фінансових вкладень 31% (з необхідних 20%) короткострокових зобов'язань підприємства. Цей показник у 1,5 рази вище нормативного, що не може не викликати довіру до даної

 
 

Цікаве

Загрузка...