WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

ліквідності й платоспроможності. Розрізняють поняття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної) ліквідності. Майнова (абсолютна) ліквідність означає здатність активу трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів визначається тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації.
Фінансова ліквідність означає готовність і спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання у повному обсязі й у встановлені кредитною угодою строки. Це визначається політикою підприємства щодо збереження ліквідності, основне завдання якої - уникнення неліквідності і неплатоспроможності завдяки пошуку в необхідних обсягах резервів коштів та інших ліквідних активів.
Суттєвою ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Водночас варто уникати ситуації збереження залишків коштів та інших резервів високоліквідних активів на довгий термін поза виробничим процесом, бо це призводить до зниження рентабельності виробництва. Про погіршення можливостей ліквідності компанії свідчить збільшення іммобілізації власних обігових коштів та появи неліквідів: простроченої дебіторської заборгованості, векселів одержаних, прострочених тощо.
Платоспроможність підприємства відбиває наявність у нього коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення. Характерними ознаками платоспроможності підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахунковому рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Іншим індикатором фінансового стану підприємства являється його стійкість. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись зі своїми зобовўязаннями. Поняття фінансової стійкості підприємства тісно повўязане із поняттям його перспективної платоспроможності. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
Фінансова стійкість - це визначений стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність.
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті проведення обўєктивного аналізу величини та структури активів та пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність.
Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: загальний прибуток; прибуток від реалізації продукції, тобто від основної діяльності.
Ще декілька років тому не існувало детальної загальноприйнятої, офіційної методики оцінки фінансового стану промислового підприємства. Однак, нещодавно було проведено спроби створити систему показників, які б забезпечували однозначність підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств. Так, 17 січня 2001 р. з метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак поточної, критичної або надкритичної їх неплатоспроможності були затверджені наказом №10 Міністерства Економіки України "Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства".
Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце, якщо на початку і в кінці звітного кварталу, що передував поданню заяви про порушення справи про банкрутство, мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпечення власними засобами (Кз) у кінці звітного кварталу менше їх нормативних значень - 1,5 і 0,1 відповідно.
Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів і визначається, як відношення суми оборотних коштів до загальної суми поточних зобов'язань за кредитами банку, інших позикових коштів і розрахунків з кредиторами.
Коефіцієнт покриття визначається за формулою:
Кп = [оборотні активи] / [поточні зобов`язання]. (2.1)
Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової сталості, і визначається, як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів до вартості наявних у підприємства оборотних активів - виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів.
Коефіцієнт забезпечення власними засобами визначається за формулою:
Кз = ([власний капітал] + [необоротні активи]) /[оборотні активи]. (2.2.)
Під індикаторами розуміються показники, пропорції і напрями змін, які свідчать про фінансовий стан конкретного підприємства та тенденції у його зміні.
Рис. 2.2. Індикатори фінансового стану підприємства.
Класифікація представницького складу індикаторів фінансового стану підприємства приведена на рис.2.2.
Коефіцієнт загальної ліквідності (рівень платоспроможності, коефіцієнт покриття балансу, поточний коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) показує загальну забезпеченість підприємства обіговими коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов?язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності = [оборотні активи + витрати майбутніх періодів]/[поточні зобовўязання]. (2.3.)
Критичне значення коефіцієнта загальної ліквідності дорівнює 1, що свідчить про достатню суму всіх обігових коштів, якої вистачить для розрахунку за поточні борги.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, наскільки короткострокові зобов'язання покриті найбільш ліквідними активами підприємства. До останніх належать грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, розрахунки з дебіторами, інші оборотні активи, тобто загальна вартість оборотних активів зменшується на найменш ліквідну їх частину - запаси.
Коефіцієнт швидкої ліквідності ==[оборотні активи - запаси - витрати майбутніх періодів] /[поточні зобов'язання] (2.4.)
Згідно з міжнародними стандартами коефіцієнт швидкоїліквідності не повинен опускатися нижче 1. Виходячи з характерної для всіх українських підприємств нестачі обігових коштів коефіцієнт швидкої ліквідності для них має бути дещо нижчим, нормальним вважається його значення 0,6-0,8.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує спроможність підприємства миттєво погасити свої термінові борги. Для його розрахунку з поточними зобов'язаннями зіставляються активи, що не потребують продажу для розрахунку грішми з кредиторами (грошові кошти) чи можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (поточні фінансові інвестиції).
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ==[грошові кошти та їх еквіваленти + поточні фінансові інвестиції] / [поточні зобов'язання] (2.5.)
Теоретично достатнім вважається значення коефіцієнта

 
 

Цікаве

Загрузка...