WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Аналіз витрат в довгостроковому періоді. Зміни розміру підприємства і вибір оптимального. Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витра - Реферат

Аналіз витрат в довгостроковому періоді. Зміни розміру підприємства і вибір оптимального. Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витра - Реферат

виробництва.
На відміну від короткотермінового періоду в довготерміновому періоді всі фактори виробництва змінні. Якщо зберегти припущення, що для виробництва використовується тільки два фактори (праця та капітал) і технологія залишається незмінною, то зростання виробництва в довготерміновому періоді можна розглядати як таке, що відбувається при незмінному співвідношенні факторів виробництва. Це означатиме, що виробництво збільшуватиметься тоді, коли використання його факторів зростатиме за променем, спрямованим від початку координат (рис.8). При цьому можливі кілька варіантів реакції середнього продукту на збільшення масштабів виробництва: 1) зростаюча; 2) нейтральна; 3) спадна. Тут проявляються різні наслідки так званого ефекту масштабу виробництва.
Зростаюча реакція середнього продукту відбувається на позитивний ефект збільшення масштабів виробництва. Він може досягатися за рахунок таких факторів:
1. Поділ праці. На більших підприємствах можлива глибша внутрішня спеціалізація, що дає ефект зростання продуктивності праці і, отже, зменшення затрат.
2. Поліпшення управління. Поглиблена спеціалізація поширюється і на управлінську діяльність. Поява управлінців, які спеціально займаються маркетингом, рекламою, постачанням, організацією науково-технічних робіт тощо, допомагає збільшити ефективність діяльності підприємства в цілому, що проявляється в зростанні середнього продукту.
3. Збільшення масштабів виробництва найчастіше не вимагає пропорційного збільшення всіх ресурсів. Скажімо, витрати часу лектора не збільшаться, якщо в аудиторії на лекції буде не одна, а дві групи студентів.
Рис. 8. Збільшення виробництва у довготерміновому періоді
Нейтральна реакція середнього продукту на зростання масштабів виробництва означає, що незалежно від розмірів підприємства та обсягів продукції, яка на ньому виробляється, середня продуктивність факторів залишається незмінною.
Разом з тим, можлива й така ситуація, коли зростання масштабів виробництва негативно позначається на середньому продукті: його рівень зменшується. Справа в тому, що збільшення виробництва може призвести до виникнення проблем, з якими стикається підприємство. Це насамперед значна інерція великих систем і втрата ними гнучкості, вкрай необхідної в умовах нестабільного ринку. Крім того, фірма може вийти за межі порогу керованості: занадто великі розміри створюють громіздку систему управління, розвивають бюрократичні тенденції, що негативно позначається на ефективності управлінських рішень.
При аналізі динаміки середнього продукту в довготерміновому періоді для одного й того самого підприємства на різних дільницях збільшення обсягів виробництва, як правило, виявляються всі з перелічених реакцій, їх комбінація багато в чому залежить від специфіки галузі, ринкової ситуації тощо.
Висновок.
Переміщення уздовж кривої довгострокових середніх витрат фірми, у ході яких фірма вільна у виборі обсягів усіх використовуваних нею видів витрат, одержали назву змін у масштабі виробництва. Для опису того, яким чином змінюються довгострокові середні витрати зі зміною масштабу виробництва, використовується спеціальна термінологія. Якщо в якому-небудь діапазоні випуску довгострокові середні витрати падають з ростом випуску, говорять, що фірма має економію, обумовлену ростом масштабів виробництва. Якщо в якому-небудь діапазоні випуску довгострокові середні витрати ростуть, фірма несе збиток від росту масштабів виробництва.
Нарешті, якщо в якому-небудь діапазоні випуску довгострокові середні витрати взагалі не змінюються зі зміною обсягів випуску, то говорять, що фірма має постійний ефект від зміни масштабів виробництва.
Залежність довгострокових середніх витрат від обсягів випуску, відображена графічно, має вид гладкої U-образної кривої. На ній відсутні зони постійного ефекту зміни масштабів виробництва. Однак емпіричні спостереження дозволяють помітити, що крива середніх витрат для довгострокових тимчасових інтервалів у деяких фірм може мати досить протяжні рівні ділянки в середній своїй частині, де середні витрати змінюються дуже незначно при зміні випуску. Економія, обумовлена ростом масштабів виробництва, виявляється в такого роду фірм лише в області, де обсяги випуску продукції невеликі, а збиток, викликаний ростом масштабів виробництва - тільки при дуже великих обсягах випуску. Для фірми, крива довгострокових середніх витрат якої має подібний вид, справедливо наступне визначення. Той рівень випуску, починаючи з якого ефект економії за рахунок росту масштабів виробництва перестає діяти, але при цьому виникає постійний ефект від зміни масштабів виробництва, може бути названий найменшим ефективним масштабом.
Джерела економії, обумовленої зміною масштабів виробництва. Відкіля ж виникає економія, обумовлена розмірами виробництва? Якби ріст фірм здійснювався шляхом простого збільшення постійних і перемінних витрат у визначеній пропорції так, що велике підприємство представляло б собою безліч дрібних, можна було б справедливо очікувати, що зміни масштабу не вплинуть на середні витрати. Однак реальні фірми ростуть інакше. В міру росту вони змінюють виробничі технології і методи внутрішньої організації для того, щоб реалізувати переваги великого виробництва. Ці зміни і створюють ефект економії за рахунок масштабів випуску продукції.
Список використаної літератури.
1. Долан Є.Дж., Линдсей Д. Мікроекономіка / Пер. с англ. В. Лукашевича та ін.; під загаль. Ред. Б. Лісовика і В. Лукашевича. С.-Пб., 1994. 448 ст.
2. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч. посіб. - К. Т-во "Знання", КОО, 2000. - 176 с.
3. Теорія аналізу господарської діяльності: Підр. / В.В. Осмоловський, Л.І. Кравченко, Н.А. Русак та ін. - Мн.: Нове видання, 2001. - 318 с.
4. Управління витратами підприємства - це вміння економити ресурси та максимізувати віддачу від них. // Світ бухгалтерського обліку. № 11, 1997.
5. Гребенников П.П., Леусский А.Й, Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.
6. Долан З. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб., 1994.
7. Исохин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ: Учебник. - М. ИНФРА-М, 1997.
8. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемыи политика: В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М. Республика, 1992.
9. Максимова В.Ф. Микроэкономика: Учебник. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Соминтэк, 1996.
10. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник. - М. Высш. шк., 1996.
11. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. Пер. с англ. / Науч. Ред.: А.Т. Борисевич и др. - М., 1992.
12. Рыночная экономика: Теория рыночной экономики: В 3 ч. - М.: Соминтэк, 1991. - Ч.1 микроэкономика.
13. Тиром Жан. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности: Пер. с англ. - СПб.: Экон. шк., 1996.
14. Ястермський О. І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...