WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми. Роль нецінової конкуренції. Олігопол - Реферат

Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми. Роль нецінової конкуренції. Олігопол - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
"Мікроекономіка"
Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми. Роль нецінової конкуренції. Олігополія та економічна ефективність. Дослідження олігополії на прикладі автомобільної промисловості США. Задача
?
План
1. Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми.
2. Роль нецінової конкуренції. Олігополія та економічна ефективність. Дослідження олігополії на прикладі автомобільної промисловості США.
3 Задача
Список використаної літератури
1. Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми.
Оскільки у короткостроковому періоді деякі ресурси фіксовані, а обсяги інших можна змінювати для розширення випуску, виділяють два типи витрат - постійні і змінні, які аналізують за двома рівнями. Перший рівень аналізу стосується витрат на весь обсяг продукції, другий - аналізу витрат на одиницю продукції.
Витрати на весь обсяг продукції називаються сукупними витратами . Вони включають постійні і змінні витрати: .
Постійні витрати - це витрати фіксовані, їх величина не змінюється зі зміною обсягів випуску. До них відносять витрати на устаткування, утримання управлінського персоналу, рентні платежі за оренду приміщення чи землі, зобов'язання фірми з облігаційних позик, страхові внески тощо. До постійних витрат відносять також всі неявні витрати. За нульового обсягу виробництва загальна сума витрат дорівнює постійним витратам фірми.
Змінні витрати - це витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягів виробництва. До них відносять витрати на сировину, паливо, електроенергію, транспортні послуги, заробітну плату найманих робітників.
Другий рівень аналізу включає витрати на одиницю продукції. До них відносять середні і граничні витрати. Всі види середніх витрат обчислюються шляхом поділу відповідних сумарних витрат на обсяг продукції, випущеної за певний період : середні постійні витрати: , середні змінні витрати: , середні сукупні витрати: .
Оскільки сукупні витрати є сумою і , то середні сукупні витрати також можна представити як суму середніх постійних і середніх змінних витрат:
Граничні витрати - це приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю, або додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї додаткової одиниці продукції: . Оскільки сукупні витрати змінюються в результаті приросту змінних витрат, то граничні витрати можна визначити також за показником приросту змінних витрат: .
Всі типи витрат виробництва безпосередньо пов'язані з виробничою функцією, яка відображає залежність між кількістю застосовуваного ресурсу і обсягом випуску. Нехай величина заробітної плати 1 робітника за тиждень становить 100 гривень, а ціна одиниці капіталу - 50 грн. У таблиці 7.1 наведені розрахунки витрат фірми, яка нарощує виробництво продукції від 0 до 120 одиниць. У колонці 4 обчислені постійні витрати - витрати на придбання капіталу (50 грн.?10 од.). В колонці 5 обчислені змінні витрати - на найом робочої сили. Сума витрат на капітал і працю дає сукупні витрати виробництва (колонка 6).
Граничні витрати (колонка 7) обчислюємо за формулою . Значення граничних витрат ми записуємо між рядками, щоб підкреслити, що це прирости витрат. В останніх трьох колонках обчислені середні витрати виробництва.
Таблиця 2.
Кількість робітників за тижд.
L Кількість капіталу, од./тижд.
K Сукупний про-дукт, од./тижд.
TP=Q Витрати на весь обсяг Граничні ви-трати
MC Витрати на одиницю продукції
Постійні ви-трати, грн.
FC Змінні витрати, грн.
VC Сукупні витрати, грн.
TC Середні постійні, грн.
AFC Середні змінні, грн.
AVC Сере-дні суку-пні, грн.
ATC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 0
10
30
60
80
95
105
113
118
120 500
500
500
500
500
500
500
500
500
500 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400 >10
>5
>3,3
>5
>6,7
>10
>12,5
>20
>50
-
50
16,7
8,3
6,3
5,3
4,7
4,4
4,2
4,2 -
10
6,7
5,0
5,0
5,3
5,7
6,2
6,8
7,5 -
60
23,3
13,3
11,3
10,5
10,5
10,6
11,0
11,7
Криві витрат виробництва на весь обсяг продукції за даними таблиці 8 зображені на рис. 8. а). Крива постійних витрат має вигляд горизонтальної лінії, крива змінних витрат - це крива сукупних витрат , зміщена паралельно вниз на величину постійних витрат. Крива сукупних витрат графічно визначається додаванням значень кривої до кривої . Відстань по вертикалі між кривими і показує значення змінних витрат, а відстань по вертикалі між кривими і дає значення постійних витрат.
Конфігурація кривих і ілюструє дію законів зростаючої та спадної віддачі. Зв'язок між динамікою продуктивності факторів виробництва і витрат обернений: гранична продуктивність змінного фактора на низьких обсягах випуску зростає, досягає максимуму, а згодом - на вищих обсягах випуску - спадає, тоді як прирости витрат, навпаки, на низьких обсягах мають спадний характер (це показує опуклість кривих і вгору), а на вищих - зростаючий (опуклість кривих донизу).
Графіки граничних та середніх витрат (рис. 7.2 б) ілюструють цей закон більш виразно. Граничні витрати спадають приблизно до обсягу 45 одиниць, у точці b? набувають мінімального значення, після чого стрімко зростають. З деяким відставанням цю ж динаміку виказують середні витрати. Дія законів зростаючої та спадної віддачі (спадних та зростаючих витрат) обумовлює U - подібну форму кривих граничних, середніх змінних і середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді.
Між кривими , і існує характерний геометричний зв'язок: коли крива граничних витрат розташована нижче кривих середніх витрат, то середні витрати спадають, а коли значення перевищують значення і , то середні витрати зростають, криві середніх витрат стають висхідни-ми. Отже, крива перетинає криві середніх витрат в точках, які відпо-відають мінімальним значенням і (точки а? і с?). Подібної залежності не існує між кривими і , вони не пов'язані між собою.
Обернений зв'язок між продуктивністю факторіввиробництва і динамі-кою витрат ілюструє рис. 9, де зображені типові криві. Криві граничних витрат і середніх змінних витрат є дзеркальним відображенням кривих граничної і середньої продуктивності змінного фактора . Гранична продуктивність змінного фактора на низьких обсягах випуску зростає, на вищих - спадає, а прирости витрат, навпаки, на низьких обсягах мають спадний характер, а на вищих - збільшуються. Максимум граничної продуктивності змінного фактора відповідає мінімуму граничних витрат (точки а - а1), а максимум середньої продуктивності відповідає мінімуму середніх змінних витрат (точки b - b1). Аналогічну відповідність можна одержати, зобразивши криві та і .
Зі зміною умов формування витрат (цін ресурсів або технології) криві витрат зміщуються. Якби зросли постійні витрати, то криві , , а також і змістилися б вгору, а інші криві залишились без змін. А якби зросла ціна змінного ресурсу, то відповідно піднялись би криві і , а також , і . Тобто криві сукупних витрат реагують на всі зміни, оскільки включають всі види витрат.
2. Роль нецінової конкуренції. Олігополія та економічна ефективність. Дослідження олігополії на прикладі автомобільної промисловості США.
Ефективною й більш сучасною формою конкурентної боротьби є нецінова конкуренція, тобто що пропонується на ринок. Надходження на ринок продукції більш високої якості або нової споживчої вартості утруднює відповідні заходи з боку конкурента, поза

 
 

Цікаве

Загрузка...