WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Моделі олігополії - Курсова робота

Моделі олігополії - Курсова робота

b = 62.5*41.7 - 30 - 0.5 * 41.7^2 = 1707.
Рис. 4.2. Лінія реакції і ізопрофіти
Таким чином, в результаті пасивної поведінки фірми В її прибуток знизився, а фірми А зріс. Якби фірми помінялися ролями, то прибуток фірми А дорівнювала б 1189, а фірми В - 1747.8.
Для наочногозіставлення рівноваги Куро з рівновагою Штакельберга лінії реакції дуополістів потрібно доповнити лініями рівного прибутку (ізопрофітами). Рівняння ізопрофіти утворюється в результаті рішення рівняння прибутку дуополії щодо її випуску при заданій величині прибутку. Чим нижче розташована ізопрофіта, тим більшому розміру прибутку вона відповідає, оскільки її наближення до осі абсцис відповідає зростанню qa і зменшенню qb [3].
Наклавши на рис. 4.2 аналогічний малюнок для фірми В, отримаємо мал. 4.3., на якому рівновага Курно відмічена точкою С, а рівновага Штакельберга точкою Sa при лідерстві фірми А і точкою Sb при лідерстві фірми В.
Картель. Найбільші прибутки олігополісти отримають у разі організації картеля - явної або прихованої змови про розподіл об'єму випуску з метою підтримки монопольної ціни на даному ринку. В умовах даного числового прикладу сумарний прибуток учасників картеля визначається по формулі:
= [100 - 0.5(qA + qB)] (qA+qB) - 20 - 0.75qA^2 - 30 - 0.5qB^2 = 100qA + 100qB - qAqB - - 1.25qA^2 - qB^2 - 50. (4.3.)
Рис.4.3. Рівновага Курно і рівновага Штакельберга.
Умовою її максимізації є система рівнянь:
100 - qB - 2.5qA = 0,
100 - qA - 2qB = 0, (4.4.)
з якої виходить, що фірма А повинна проводити 25, а фірма В - 37.5 од. продукції. В цьому випадку ринкова ціна буде рівна Р = 100 - 0.5(25 + 37.5) = 68.75, а прибутки фірм А і В відповідно рівні A = 68.75 * 25 - 20 - 0.75*25^2 =1230, B=68.75*37.5-30-0.5*37.5^2=1845. У таблиці 3 показано, як міняється величина прибутків дуополістів залежно від розглянутих варіантів їх поведінки на ринку.
Таблиця 4.1.
Варіанти поведінки на ринку
двостороння конкуренція по Курно фірма В пасивно пристосовується до випуску фірми А фірма А пасивно пристосовується до випуску фірми В утворення картеля (змова)
A 1228.2 1230 1189 1230
У 1744.5 1706 1747.8 1845
Рис. 4.4. Випуск дуополій при рівновазі по Курно і утворенні картеля
У графічному вигляді результат рішення даного прикладу представлений на рис.4.4. Точка С на перетині ліній реакції фірм А і В визначає їх випуск в стані рівноваги по Курно, а точка qо - при утворенні картеля. При пасивній поведінці фірми В точка, що представляє об'єми випуску кожній з фірм, знаходиться на лінії реакції фірми В, лівіше за точку С; при пасивній поведінці фірми А ця точка розташована на лінії реакції фірми А, правіше за крапку С.
У даному прикладі створення картеля забезпечує фірмі В на 97 од. прибутку більше, ніж при найсприятливішому для неї варіанті конкуренції, тобто при пасивному пристосуванні випуску фірми А до її випуску. Частина цього приросту прибутку фірма В може передати фірмі А за згоду дотримуватися картельної ціни.
Рис. 4.5. Визначення лімітної ціни.
Монопольна ціна, забезпечуючи картелю надмірний прибуток, стимулює притоку в галузь нових конкурентів. Щоб запобігти появі нових виробників даної продукції, картель може встановити лімітну ціну (PL), що не дозволяє новим фірмам отримати прибуток. Графічний спосіб визначення лімітної ціни показаний на рис. 4.5.
Крива АС представляє середні витрати на випуск всіх учасників картельної угоди. Для запобігання появі нових конкурентів замість поєднання Рм,0м, відповідного точці Курно, потрібно вибрати комбінацію PL,QL. Тоді залишковий (незадоволений) попит на даному ринку буде представлений відрізком PL, Q1, який цілком розташований нижче за криву середніх витрат. Тому якщо потенційні конкуренти мають однакову з членами картеля технологію, то проводити дане благо їм не вигідно [2].
Виведемо формулу лімітної ціни. Хай АС = l + k/Q. Пряма галузевого попиту D побудована по формулі ціни попиту: Р = g- hQ. Відповідно пряма залишкового попиту при ціні PL описується формулою Ріс = PL - hQ. У точці дотику кривою середніх витрат АС і прямою залишкового попиту PL,Q1 виконується рівність:
PL - hQ = l + k / Q (4.5)
і нахили обох ліній однакові. Значить:
dPoc / dQ = dAC / dQ, т.е. -h = -k/Q^ 2 ==> Q = (k / h)^1/2.
Отже, точка дотику ліній АС і Ріс відповідає Q = (до / h)^1/2. Підставивши це значення Q в рівність (4.5), отримаємо формулу для визначення лімітної ціни:
PL = l + k / Q + h (k / h)^1/2 = l + 2(k / h)^ ? (4.6.)
4.3. Криві реагування.
Ту ж саму рівновагу можна зобразити і іншим способом. Криві реагування показують розміри випуску, який здійснюватиметься однією фірмою, що максимізували прибуток, якщо дані розміри іншої фірми-суперника.
Крива реагування 1 представляє випуск фірми В як функцію від випуску фірми А, а крива реагування 2 - навпаки.
Будь-який випуск вище Qc невигідний, оскільки ціна падає нижче за рівень середніх витрат. Отже, якщо випуск однієї з фірм рівний Qc од., то друга відповідає нульовим випуском. Рівновага досягається, коли два криві реагування перетинаються і кожна фірма випускає 1/3Qc. При будь-якому іншому випуску фірми взаємно реагують на вибір друг іншому величини випуску.
?
Висновок
Крім чинників, що визначають ринковий попит і ринкову пропозицію, рівень рівноважної ціни залежить від характеристик ринку, на якому здійснюються торгові операції. Характеристики ринку формуються як умовами його функціонування ( відкритий - закритий, організований - стихійний і ін.), так і об'єктами здійснюваних на нім операцій (нерухомість, послуги, патенти, облігації і ін.). Сукупність декількох характеристик ринку утворює його структуру, або тип. Шляхом поєднання різних властивостей ринку можна скласти велике число ринкових структур, але найбільш поширеними з них на ринку благ є олігополія, довершена конкуренція, монополія і монополістична конкуренція.
В умовах олігополії специфічним чинником ціноутворення є багатоваріантний стратегічний план реакції виробника на очікувані дії нечисленних конкурентів. Через неоднозначності у відповідь реакцій олігополістів не існує єдиної теорії олігопольного ціноутворення. Але у будь-якому випадку ціна на ринку олігополії пропозиції за інших рівних умов перевищує ціну, що складається на ринку довершеної або монополістичної конкуренції, і нижче за монопольну ціну.
Список використаної літератури
1. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. "Микроэкономика", С - Пб. 96
2. Лившиц А.Я. "Введение в рыночную экономику", М.91
3. Линдсей Д.И., Долан Э.Д. "Рынок: микроэкономическая модель", С - Пб.92
4. Макконел К.Р., Брю С.Л. "Экономикс", М.93

 
 

Цікаве

Загрузка...