WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Валовий дохід підприємства - Реферат

Валовий дохід підприємства - Реферат

податків і використовується для фінансування державних, інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних програм.
Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Він характеризує перевищення надходжень над витратами, характеризує мету підприємницької діяльності і береться як головний показник результативності підприємства.
Існує декілька видів прибутку:
1) загальний - це весь прибуток від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу. Інакше - це балансовий прибуток.
2) прибуток після оподаткування - це прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства. Це є чистий прибуток.
У зарубіжній практиці існує поняття
1) валовий прибуток - це різниця між виручкою та виробничими витратами. Це поняття включає прибуток і невиробничі (адміністративні, комерційні) витрати.
2) операційний прибуток - це чистий прибуток і дорівнює валовому прибутку за мінусом невиробничих витрат.
3) моржинальний прибуток - обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Отже, це валовий прибуток, коли калькування ведеться тільки за змінними витратами.
3. Прибуток підприємств формується за рахунок таких джерел:
1) продаж (реалізація) продукції
2) продаж іншого майна
3) позареалізаційні операції.
1) Прибуток від продажу продукції є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою та її повною собівартістю (без урахування ПДВ і акцизного збору)
Пр=ВД - Sвир - ПДВ - Азб
ВД - виручка;
Sвир - витрати виробництва на виготовлення і заробітну плату працівника;
ПДВ - податок на додану вартість;
Азб - акцизний збір.
У разі калькування за неповними витратами ту частину витрат, що її не включено в собівартість продукції, відносять на певний період і прибуток обчислюється:
Пр = ВР - Sрнв - Sн
ВР - виручка;
Sрнв - собівартість реалізованої продукції на неповними витратами;
Sн - витрати, що не включені в собівартість, а віднесено на певний період.
Це так званий прямий метод обчислення прибутку. Існує ще аналітичний метод обчислення, за яким прогнозований прибуток визначається коригуванням його фактичної (базової) величини. З урахування впливу певних чинників у плановому періоді. Чинниками може служити зміна обсягів виробництва та продажу, собівартість продукції і цін.
2) прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів. Його розраховують як різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об'єкта, який продається з урахуванням витрат на продаж-демонтаж, транспортування, оплата агентських служб.
Пін = Цпр - Ц прид
Цпр - ціна продажу;
Цприд - ціна придбання.
3) прибуток від позареалізаційних операцій - це прибуток від пайової участі у спільних підприємствах, здаванням майна в оренду, дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов'язаннями, надходження від економічних санкцій і обчислюється як різниця між доходами, отриманими внаслідок виконання цих операцій і витратами на їх виконання.
Ппр = Д - Sп.р.
Д - дохід;
Sп.р. - витрати на виконання.
Отже, загальний прибуток підприємства
Пб = Пр + Ппр + Пін
Пр - прибуток від реалізації продукції;
Ппр - прибуток від позареалізаційних операцій;
Пін - прибуток від іншої реалізації.
Схема формування прибутку
Обчислення величини загального прибутку має важливе значення для аналізу та господарської діяльності, тому що прибуток є об'єкт оподаткування.
Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку" оподаткований прибуток обчислюється по формулі:
По = Дв - (Вв +АВ)
Дв - валовий дохід;
Вв - валові витрати;
Ав - сума амортизаційних відрахувань.
4. У фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників.
Типова схема використання прибутку
Із загального прибутку сплачується податок (30%) згідно чинного законодавства. Прибуток, що залишається після оподаткування - чистий прибуток та використовується згідно зі статутом підприємства і ділиться на 2 частини:
1) прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам підприємства, персоналу, як заохочувальний засіб, на соціальну підтримку, благодійність;
2) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і є фінансовим джерелом його розвитку і спрямовується на розвиток виробництва та інвестиційну діяльність та резервний фонд на компенсацію непередбачених відхилень.
Для акціонерних товариств характерним є виплата дивідендів членам акціонерного товариства.
Спрямування достатньої суми прибутку на виплату дивідендів і високий рівень збільшує попит на акції. Водночас обмежується джерело власного інвестування, а низький рівень дивідендів призводить до протилежних наслідків. Тому акціонерне товариство повинно вибирати таку дивідендну політику, яка б відповідала конкретним умовам діяльності підприємства.
Варіанти дивідендної політики:
1) виплата дивідендів зі щорічним зростанням;
2) виплата постійного рівня дивідендів протягом кількох років;
3) спрямування на дивіденди встановленої частки чистого прибутку;
4) виплата дивідендів із прибутку після фінансування інвестиційних потреб;
5) виплата дивідендів не грошима, а додатковим випуском акцій.
Кожний із варіантів має свої переваги і недоліки і використовується з врахуванням специфіки фінансового стану підприємства.
Величина дивіденду у відсотках визначається за формулою:
Пд. - частина прибутку, що спрямовують на виплату дивідендів
Кст - статутний капітал.
Абсолютна сума дивідендів у розрахунку на одну акцію становить:
Na - кількість акцій, що формує величину статутного капіталу.
Досвід свідчить, що оптимальним вважають частину Пд. у чистому прибутку в межах 30-70%. Якщо Пд.70%, то виплати завищені.
ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
до теми "Прибуток підприємства"
1. Прибуток від продажу продукції
Пр=ВД - Sвир - ПДВ - Азб
ВД - виручка;
Sвир - витрати виробництва на виготовлення ізаробітну плату працівника;
ПДВ - податок на додану вартість;
Азб - акцизний збір.
2. Прибуток від продажу майна
Пін = Цпр - Ц прид
Цпр - ціна продажу;
Цприд - ціна придбання.
3. Прибуток від позареалізаційних операцій
Ппр = Д - Sп.р.
Д - дохід;
Sп.р. - витрати на виконання.
4. Загальний прибуток
Пб = Пр + Ппр + Пін
Пр - прибуток від реалізації продукції;
Ппр - прибуток від позареалізаційних операцій;
Пін - прибуток від іншої реалізації.
5. Сума дивіденду на 1 акцію
Пд. - частина прибутку, що спрямовують на виплату дивідендів
Na - кількість акцій, що формує величину статутного капіталу.
Список використаної літератури.
1. Горобчук Т.Т.Мікроекономіка: Навч. посібник.-К. Центр навчальної літератури ,2004.
2. Закон України "Про підприємництво" //Відомості Верховної Ради України. - 1991.№14.
3. Закон України "Про підприємства в Україні"// Відомості Верховної Ради України. - 1991.№24.
4. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навч .посібник.-К. Центр навчальної літератури , 2003.
5. Руженський М.М. Мікроекономіка: Навч.посібник.- К.: ІПК ДСЗУ,2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...