WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

Тема: Аналіз беззбитковості проекту
План
1. Структура витрат проекту та її управління.
2. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.
3. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).
Література
1. Методичні рекомендації по оцінці ефективності інвестиційних проектів і їх відбору для фінансування / Під ред. Шахназарова К. - Москва, 1994.
2. Воронов К.Комерційна оцінка інвестиційних проектів: Основні положення і методики. - Москва: "Альт", 1994.
3. Глазунов В. Фінансовий аналіз і оцінка ризику реальних інвестицій. - Москва, 1997.
4. Бернс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - Москва, 1995.
1. Всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.
До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати та потреби в обіговому капіталі.
Поточні витрати - це витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати.
Поточні витрати поділяють на прямі та непрямі, а також на змінні та постійні.
Непрямі витрати діляться на два підвиди: експлуатаційні та адміністративно-збутові. До перших відносяться витрати на експлуатацію обладнання, паливо й енергію, на допоміжний персонал. До другого підвиду непрямих витрат належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, на рекламу.
Непрямі витрати можна поділити за ознакою переносу вартості в часі на продукцію: па амортизацію (основних фондів і нематеріальних активів) та операційні витрати. Амортизація означає, що зроблені раніше витрати списуються у поточному періоді на палові витрати, а операційні витрати здійснено саме в поточному періоді.
Існує також поняття "загальні витрати". Вони включають операційні витрати мінус витрати на виплату процентів по кредитах, оскільки проценти за кредит за своїм змістом є специфічним видом витрат, пов'язаним з фінансовою діяльністю підприємства.
За видами виробничих факторів поточні витрати прийнято ділити на чотири групи:
o матеріальні витрати;
o витрати на персонал;
o калькуляційні витрати;
o оплата послуг сторонніх організацій.
До матеріальних належать витрати на:
o основні й допоміжні матеріали;
o паливо та енергію;
o куповані напівфабрикати й комплектуючі вироби.
Витрати на персонал включають:
o почасову й відрядну заробітну плату;
o надбавки й доплати (понаднормові, за шкідливість тощо);
o відрахування на соціальне страхування та до пенсійного фонду;
o оплату відпусток, матеріальної допомоги, днів оплачуваної відсутності на роботі тощо;
o інші витрати (вихідні допомоги, підйомні тощо).
До групи калькуляційних витрат входять:
o амортизаційні відрахування;
o витрати на виплату процентів по боргових зобов'язаннях;
o витрати на страхування;
o лізингові витрати.
Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", до валових витрат відносяться суми будь-яких витрат виробництва й обороту в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі, здійснених як компенсація вартості товарів '(робіт, послуг), які набуваються (виготовляються) для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Таким чином, з погляду оподаткування поточні витрати проекту відносяться до валових витрат.
У ході аналізу проекту при розрахунках поточних витрат окремо плануються поточні грошові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі.
Для планування поточних витрат найприйнятнішою є така їх структура.
Поточні витрати проекту
Вид витрат Рік 1 Рік 2
1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.
1.1. Сировина й матеріали
1.2. Роботи й послуги виробничого характеру
1.3. Паливо та енергія на технологічні цілі
1.4. Втрати від недостач у межах норм природного збитку
2. Прямі трудові витрати, в т.ч.
2.1. Заробітна плата
2.2. Додаткові виплати в рахунок оплати праці
2.3. Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування
2.4. Збір на обов'язкове соціальне страхування
2.5. Збір до Фонду для здійснення заходів з ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення
РАЗОМ прямі витрати (1+2)
3. Операційні витрати, в т.ч.
3.1. Податки й збори, які не пов'язані з заробітною платою і відносяться до валових витрат
3.2. Витрати фінансування
3.2.1. Виплата процентів по боргових зобов'язаннях
3.2.2. Лізингові витрати
3.2.З. Інші витрати фінансування (страхування ризиків тощо)
3.3. Маркетингові витрати, із т.ч.
3.3.1. Витрати по комплексному вивченню ринку
3.3.2. Витрати на рекламу
3.3.3. Витрати на сертифікацію та збут продукції
Витрати на обслуговування виробничого процесу
3.4.1. Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва
3.4.2. Поточний ремонт основних фондів
3.4.3. Контроль якості
3.4.4. Інші витрати на обслуговування виробничого процесу
3.5. Витрати, пов'язані з природоохоронними заходами
3.6. Адміністративні витрати, в т.ч.
З.6.І. Оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків
3.6.2. Оплата аудиторських послуг
3.6.3. Оплата комунальних послуг
3.6.4. Оплата ремонтно-сервісних послуг
3.6.5. Офісно-господарські витрати
3.6.6. Витрати на службові відрядження
3.6.7. Інші витрати, пов'язані з управлінням вироб-ництвом
3.7. Роялті
3.8. Позавиробничі витрати
3.9. Списання витрат наступних періодів
РАЗОМ валові витрати (1+2+3)
4. Амортизація, в т.ч.
4.1. Амортизація основних фондів
4.2. Амортизація нематеріальних активів
РАЗОМ непрямі витрати (3+4)
РАЗОМ поточні витрати (1+2+3+4)
Ця таблиця використовується як для розрахунку поточних витрат у цілому, так і для грошових витрат. Поточні витрати необхідно спланувати в часі й за видами потоків (грошовий, матеріальний, нематеріальний). Прямі витрати доцільно розраховувати окремо на одиницю продукції, потім - на всю реалізовану продукцію, а непрямі витрати розрахувати відразу на реалізовану продукцію.
Управління структурою витрат проекту.
Оскільки надійні оцінки поточних

 
 

Цікаве

Загрузка...