WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції(пошукова робота) - Реферат

Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції(пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота на тему:
Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції.
План
1. Попит і функція попиту, нецінові фактори, які впливають на попит.
2. Пропозиція на фактори, що впливають на пропозицію.
3. Ринкова рівновага. Модель А. Маршалла та Л. Вальраса.
4. Вплив держави на ринкову рівновагу.
1. Стан ринкової економіки, рівень її розвитку, основні проб леми ринкової організації виробництва вирішуються через механізм попиту та пропозиції.
Загальне уявлення про попит - це погреба в певних благах.
В економічній теорії розглядається платоспроможний попит - потреба в товарах, яка забезпечена грошовими коштами покупця.
В рамках механізму попиту та пропозиції - взаємодія:
отримує якісно нову взаємодію:
Аналіз попиту і пропозиції, виявлення взаємозв'язків між ними дає можливість зрозуміти, як діє ринковий.
Попит. Функція попиту
Попит на певний товар характеризує зміни в поведінці споживача у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів. Попит окремого споживача нази-вається індивідуальним попитом.
Крива попиту
Існуюче співвідношення між ринковою ціною і кількістю товару, на який є попит, може бути відображене графічно кривою попиту.
Крива попиту показує від'ємну пропорційну залежність між ціною Р(Price) і кількістю товару Q (Quantity), яку покупець бажає і може купити.
Закон попиту - це закон, який стверджує, що по мірі того, як ціна на товар підвищується, кількість товару, на який пред'явлено попит, зменшується і навпаки (при інших незмінних умовах).
Вимога "при інших незмінних умовах" має принципове значення, оскільки вона визначає незмінність всіх інших факторів, що впливають на попит. Це особливо важливо випадку розгляду гіпотези взаємозв'язку ціни товару і його кількості, що складає основу закону попиту .
Залежність попиту від ціни
Крива попиту попит, ціна, обсяг попиту
Загальновизнане визначення кривої попиту D походить від першої літери англійського слова Demand (попит).
Ціна (незалежна змінна) відкладається на осі ординат, попит (залежна змінна) - на осі абсцис.
Крива попиту має від'ємний нахил. Це означає, що чи" нижча ціна товару, тим більша його кількість може бути куплена покупцями, і навпаки
Крива попиту (О) - це крива, яка при інших незмінних умовах показує взаємозв'язок між ціною і кількістю купленого товару. Крива попиту показує, яку кількість товару готові придбати покупці за різними цінами в даний час.
Ринковий попит - це попит, який визначається як загальна сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни.
Крива ринкового попиту характеризує сукупність обсягів товару, на який пред'являється попит. При умові, що ціна задовольняє всіх покупців товару.
Крива ринкового попиту.
Крива ринкового попиту - це крива, яка визначається сумою індивідуальних попитів при кожній ціні. Крива ринкового попиту складається з кривих індивідуального попиту.
Функція попиту - функція, що визначає величину попиту в залежності від факторів, що впливають на нього.
Найважливіший фактор впливу на попит - ціна на одиницю товару.
Функція попиту може бути виражена рівнянням:
де QD - обсяг попиту, або кількість одиниць товару, яка може бути придбана покупцем.
Р - ціна одиниці товару.
Але крім цінового, на попит впливають й інші, не цінові фактори.
Нецінові фактори, які впливають на попит:
" доходи споживачів;
" місткість ринку;
" ціни і доступність споріднених товарів (товарів-субститутів);
" ціни і доступність доповнюючих товарів (товарів-комплементів);
" смаки і уподобання;
" сподівання щодо майбутніх економічних умов;
" особливі фактори (погода і т. ін.).
Попит може бути функцією всіх цих факторів:
де QD - обсяг попиту на товар;
P - ціна товару;
I - доход;
РS - ціна товару-субституту;
РC - ціна комплементарного блага;
Z - смаки та уподобання;
W - об'єктивні умови споживання;
N - очікування споживача;
B - інші фактори.
Зміна обсягу попиту і зміна попиту в цілому
Існує принципова різниця між зміною величини попиту (обсягу попиту) і зміною попиту (попиту в цілому).
Якщо при зменшенні ціни від Р1, до Р2 обсяг попиту збільшується від Q1 до Q2, ми говоримо про зміну величини попиту, яка може бути показана динамікою попиту вздовж кривої попиту D від точки а до точки б (а ' б).
Тобто дія цінових факторів приводить до зміни величини попиту, що спостерігається в процесі його переміщення від однієї до іншої точки кривої попиту (D), яка залишається незмінною.
Попит на товар визначається всією кривою попиту (D)
У процесі розвитку економічного життя попит на різні товари постійно змінюється. Динаміка та характер цих змін обумовлюється змінами всіх факторів, що впливають на попит.
У цьому випадку відбувається зміна попиту в цілому, тобто попит на певний товар змінюється (збільшується чи зменшується) при кожному значенні ціни (Р1, P2, ..., РN.).
Геометричне зміна попиту (його збільшення чи зменшення) відображається переміщенням кривої попиту D вправо (D2 збільшується) чи вліво (D1 зменшується).
Зміна попиту.
Переміщення кривої D в положення D1 може відбуватися під впливом збільшення доходу споживача, переміщення кривої D положення D2 - під впливом його зменшення.
Переміщення кривої попиту вправо означає збільшення попиту (D1), переміщення кривої попиту вліво - зменшення попиту (D2)
Фактори, що приводять до переміщення кривої попиту
Поняття "зміна попиту" (переміщення кривої попиту вправо чи вліво) не слід змішувати з поняттям "зміна обсягу попиту", тобто з переміщенням по кривій попиту вниз чи вгору. В останньому випадку при такому переміщенні сам попит не змінюється, а збільшується чи зменшується Q - кількість товару, на яку змінюється обсяг попиту за тією чи іншою ціною
Зміна обсягу попиту.
2. Пропозиція S (Supply) - це обсяг товарів, який виробники можуть і бажають виготовляти і продавати на ринку.
Пропозиція певного товару визначає взаємозв'язок між ринковою ціною і кількістю товару, що продається.
Між ціною і кількістю товару, що продається, існує пряма залежність, тобто чим вища ціна товару, тим більший обсяг товару, який буде виготовлений і запропонований до продажу, і навпаки.
Додатна залежність між ціною і обсягом товару, що пропонується до продажу, називається законом пропозиції.
Крива пропозиції (S) - це крива, що показує, який обсяг товару можуть та бажають виготовити та продати виробники за різними цінами в даний час. Ціна (незалежна змінна) відкладається на осі ординат, а пропозиція (залежна змінна) - на осі абсцис.
Крива пропозиції має додатний нахил. Це означає, що чим вища ціна товару, тим більший його обсяг буде запропонований до продажу, і навпаки.
Ринкова пропозиція - це пропозиція, щовизначається як загальна сума всіх індивідуальних пропозицій.
Крива ринкової пропозиції (S) складається з сукупності обсягів товару, які виробляються і пропонуються до продажу всіма продавцями товару за відповідною ціною.
Ринкова крива пропозиції (S) складається з кривих індивідуальних пропозицій і може бути накреслена аналогічно кривій ринкового попиту (D).
Крива ринкової пропозиції.
Функція пропозиції може бути виражена рівнянням :
QS=f(P),
Де QS - обсяг пропозиції,
P - ціна товару.
Фактори, що впливають на пропозицію:
Нецінові фактори, що впливають на пропозицію:
" витрати виробництва;
" технічний прогрес,
" ціни споріднених товарів;
" організація ринку;
" стабільність законодавства та визначеність правового поля;
" специфічні фактори (погода, зміна моди, психологічна мотивація тощо);
" сподівання щодо майбутніх економічних умов.
Зміна обсягу пропозиції і пропозиції в цілому.
Пропозиція товару визначається всією кривою пропозиції (S).
Переміщення кривої пропозиції (S) вправо означає збільшення пропозиції (S1), переміщення кривої пропозиції вліво означає її зменшення (S1).
Зміна пропозиції.
Переміщення кривої пропозиції (S) вправо S ' S1 чи вліво S ђ S2 означає, що пропозиція збільшується чи зменшується при тій же ціні. Якщо ж жоден з факторів, що впливають на пропозицію, не змінюється, а ціна товару змінюється, то відбувається переміщення по кривій

 
 

Цікаве

Загрузка...