WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Рівновага Бертрана описує ситуацію на ринку, за якої в умовах дуополії підприємства конкурують, знижуючи ціну товару та збільшуючи обсяг випуску. Стабільність рівноваги досягається тоді, коли ціна стає рівною граничним витратам, тобто досягається конкурентна рівновага.

Рівновага Штакельберга описує дуополію з таким розподілом ринкової влади між підприємствами, за яким одне з них реалізує поведінку лідера, тим часом як інше здійснює стратегію пристосування та корегує свою поведінку залежно від вибору, зробленого лідером.

Рівновага економіки чистого обміну— стан економіки чистого обміну, за якого балансується пропозиція та попит кожного блага.

Рівновага конкурентного ринку— стан конкурентного ринку, за якого в учасників ринку відсутні мотиви до змін.

Рівновага попиту та пропозиції— стан ринку, за якого обсяг попиту збігається з обсягом пропозиції.

Рівновага працездатного індивіда— стан індивіда, за якого у нього відсутні стимули до зміни трудової активності.

Рівновага споживача (Consumer Equilibrium)— стан споживача, за якого у нього відсутні мотиви його порушувати.

Рівняння рівноваги конкурентного ринку— рівність середніх сукупних, граничних витрат та ціни.

Рівняння рівноваги конкурентного ринку у довгостроковому періоді— рівність середніх сукупних довгострокових, граничних довгострокових витрат та ціни.

Рівняння рівноваги фірми досконалого конкурента— рівність граничних витрат та ціни.

Рівняння рівноваги працездатного індивіда— рівність заробітної плати граничній нормі заміни трудової активності доходом, або MRSLIw.

Ризик (Risk)— особливість процесу прийняття рішення за умов невизначеності.

Ризик соціальної напруги— напруга серед певних прошарків населення як наслідок непопулярних стратегічних заходів.

Розширена бюджетна лінія— бюджетна лінія у просторі "благо — всі інші блага".

Середні фіксовані витрати (Average Fixed Costs, AFC)— фіксовані витрати, що в середньому припадають на одиницю випуску, або AFC=FC/Q.

Середні витрати (Average Costs)— витрати, що припадають в середньому на одиницю продукції.

Середні змінні витрати (Average Variable Costs, AVC)— змінні витрати, що припадають є середньому над одиницю випуску, або AVC= VC/Q.

Середні сукупні витрати (Average Total Costs, ATC)— сукупні витрати, що припадають у середньому на одиницю випуску, ATC= TC/Q.

Середній виграш, лотереї— сподіваний (математичне сподівання) виграш в лотереї.

Сподівана гранична корисність (Expected Marginal Utility)— сподівання (математичне) приросту корисності.

Споживач (Consumer)— особа (фізична чи юридична), що споживає блага.

Споживчий надлишок (Consumer Surplus) — сукупний виграш споживачів, які схильні купувати продукцію за ціну, вищу від ринкової.

Суб' єктивна імовірність (Subjective Probability)— ступінь впевненості особи в тому, що подія відбудеться.

Сукупні витрати (Total Costs)— сума витрат на всі види ресурсів, залучених до виробництва даного виду продукції. Залежать від обсягу випуску і для короткострокового періоду поділяються на змінні та фіксовані витрати

Сукупні зовнішні витрати (Total Externality Costs, TEC)витрати на виробництво певного блага, які перекладаються на третіх осіб і не відшкодовуються виробником.

Сукупні індивідуальні витрати (Total Private Costs, TPC)— витрати на виробництво блага, які відшкодовуються виробником (без врахування зовнішніх витрат).

Сукупні суспільні витрати (Total Social Costs, TSC)— сума витрат на виробництво блага та витрат, пов'язаних із зовнішніми ефектами, що виникають при цьому

(сума сукупних індивідуальних та зовнішніх витрат).

Суспільна корисність (Social Utility (Benefit), SU)— сукупна корисність, отримувана як безпосередніми споживачами блага, так і третіми особами за рахунок зовнішніх ефектів. Вона складається із суми індивідуальної та зовнішньої корисності.

Ставлення до ризику— нейтральність, схильність або несхильність до ризику.

Статистичний ансамбль— повторюваність подій.

Страхові фонди— різноманітні фонди, які створюються для пом'якшення ризиків.

Страхова винагорода— відшкодування клієнтові страхової компанії збитків, пов'язаних із страховим випадком.

Страховий внесок— плата за страхування страховій компаній з боку її клієнта.

Схильність до ризику (Propensity to Risk) — риса особи, що приймає рішення, для якої привабливіше брати участь у лотереї (ризикованій операції), ніж

гарантовано отримувати сподіваний виграш.

Сукупні витрати (Total Costs, TC) — загальні витрати виробництва.

Ступінь адаптивності фірми— частка виробничої потужності, яку фірма може використовувати для виробництва, рішення про обсяг якого приймається залежно від зміни ситуації, адаптивно.

Ступінь програмності фірми— частка виробничої потужності, яку фірма може використовувати для виробництва, рішення про обсяг якого приймається програмно.

Теорія сподіваної корисності (Expected Utility Theory)— теорія, згідно з якою корисність ризикованої операції збігається зі сподіванням корисності їїнаслідків.

Теорія ігор — наука, що за допомогою математичних методів досліджує поведінку учасників ситуацій-, пов'язаних з прийняттям рішень.

Товари (Goods)— матеріальні об'єкти, які задовольняють потреби людини і можуть бути предметом купівлі-продажу.

Тотожність Слуцького (Slutsky Identity) — тотожність, що зображає зміну споживання у вигляді суми ефектів заміщення та доходу.

Умови збитковості фірми за досконалої конкуренції— ціна менша від середніх сукупних витрат.

Умови прибутковості фірми за досконалої конкуренції— ціна перевищує середні сукупні витрати.

Уподобання (Preferences)— система цінностей людини щодо благ, інших людей, оточення.

Фактори виробництва (Factors of Production)— див. "Виробничі ресурси".

Фіаско ринку (Market Failure)— ситуація, за якої ринкова рівновага не є ефективною з точки зору суспільства.

Фіксовані витрати (Fixed Costs, FC)— витрати, що у короткостроковому періоді не залежать від обсягу виробництва.

Функції Торнквіста— математична формалізація кривих Енгеля для благ першої, другої необхідності та предметів розкоші.

Функція корисності (Utility Function)— функція, що залежить від обсягів споживання благ. Чим привабливіший набір споживчих благ, тим більшого

значення набирає функція.

Функція корисності, що робить сумірними доход та ступінь тяжкості праці— функція, визначена за величиною доходу та витрат праці. Значення функції

тим більше, чим привабливішою є сполучення "трудова активність — доход".

Функція попиту (Demand Function)— залежність обсягу продажу певного блага від його ціни.

Функція пропозиції (Supply Function)— залежність обсягу пропозиції певного блага від його ціни.

Цінність неподільного блага (Reservation Price)— величина, що показує, наскільки більше подільних благ у грошовому виразі індивід повинен споживати,

аби компенсувати відсутність неподільного блага.

Ціни рівноваги економіки чистого обміну— ціни, за яких споживачі пропонують для обміну кожного блага не менше, ніж бажають придбати.

Ціни загальної рівноваги— ціни, за яких балансується система інди-відувальних ринків.


 
 

Цікаве

Загрузка...