WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Модель олігополії Свізі (ламаної кривої попиту) базується на таких умовах і припущеннях:

- ламана крива попиту має дві ділянки, розташовані вище від ціни Ро;

- підприємство виходить з того, що коли воно підніме ціну, решта продавців залишаться від цього осторонь і дане підприємство втратить значну частку ринку, оскільки покупці підуть до того продавця, в якого менша ціна при розгляді можливості зниження ціни підприємство вважає, що інші учасники ринку відреагують на це також зменшенням ціни, оскільки не захочуть втрачати своєї частки ринку.

Модель Свізі використовується для пояснення феномена незмінності олігополістичних цін.

Монополістична конкуренція— вид конкуренції у галузі без бар'єрів для входу, в якій багато продавців продають диференційований товар.

Монополія (Monopoly)— структура ринку, за якої на ньому діє лише один продавець та багато покупців, входу на ринок перешкоджають високі бар'єри.

Надлишок виробника (Producer Surplus)— інтегральна різниця між ринковою ціною блага та мінімальними цінами, за якими виробник згоден продати

кожну додаткову одиницю виробленого блага.

Надлишок споживача (Consumer Surplus)— інтегральна різниця між максимальними цінами, які споживач згоден заплатити за кожну додаткову одиницю

придбаного блага та ринковою його ціною.

Невизначеність (Uncertainty)— неоднозначність умов та параметрів у разі прийняття рішень.

Негативні зовнішні ефекти (негативні ефекти "третіх осіб") (Negative Externality)— ситуація, коли частину витрат виробник перекладає на плечі "третіх осіб", зменшуючи свої власні. Це призводить до надвиробництва та надспоживання такого роду благ, оскільки крива пропозиції зміщується вниз (праворуч).

Нейтральність до ризику— риса особи, що приймає рішення, якій байдуже — отримувати гарантовано сподіваний виграш чи брати участь у лотереї

(ризикованій операції).

Непопулярні заходи— заходи економічної стабілізації, що мають стратегічний позитивний ефект, проте не позбавлені тактичних негативних наслідків.

Непряма корисність— товар, послуга безпосередньо не впливають на добробут людини, але використовуються для виготовлення товарів, які мають пряму

корисність.

Несхильність до ризику (Risk Aversion)— риса особи, що приймає рішення, для якої привабливіше гарантовано отримувати сподіваний виграш, ніж брати

участь у лотереї (ризикованій операції).

Нормальні блага (товари) (Normal Goods)— блага (товари), споживання яких зростає за збільшення доходу споживача. Більшість товарів належить до категорії "нормальних". Але однозначного поділу не існує. Один і той самий товар для різних споживачів може бути або не бути нормальним товаром.

Об'єднання ризику— об'єднання активів осіб для вкладення у різні напрямки інвестицій.

Об'єкт ризику— система чи процес, на які впливає невизначеність.

Обмеженість (Scarcity)— ситуація, за якої людські бажання сягають поза можливості задоволення наявними ресурсами. Проблема обмеженості постає

перед усіма: особами, фірмами, державними установами.

Олігополія (Oligopoly) — це структура ринку, при якій невелика група фірм-виробників (продавців) виробляє значну частку обсягу пропозиції на ринку.

Організована стихія— спосіб координації, за якого індивіди приймають та реалізують рішення, використовуючи інформацію та стимули свого безпосереднього

оточення.

Ординальна корисність (Ordinal Utility)— порядкова вимірність корисності.

Пастка соціалізму— тактична привабливість зрівняльного принципу винагороди та його стратегічна згубність.

Поверхні байдужості (Indifference Curves)— множини благ, еквівалентних з точки зору певного споживача.

Повністю взаємозамінні блага (Perfect Substitutes)— взаємозамінні блага, які споживач згоден замінювати одне одним завжди у сталій пропорції.

Повністю взаємодоповнюючі (або комплементарні) блага (Perfect Complements)— взаємодоповнюючі блага, які завжди споживаються разом у

строго визначених пропорціях.

Позика з фіксованими виплатами (Fixed Payment Loan)розміром Р надається на і років. Погашення позики здійснюється щорічно, починаючи з першого року, протягом tроків у фіксованому розмірі Р*.

Позитивні зовнішні ефекти (Positive Externality)— отримання додаткових вигод від блага особами, що не оплачують його. Наявність позитивних ефектів

призводить до недооцінки корисності блага, тобто не всі вигоди від нього знаходять відображення в ціні, а отже, і не всі вигоди враховуються під час

формування попиту споживача. В результаті крива попиту зміщуватиметься вниз (ліворуч), а обсяг рівноваги відповідатиме "недоспоживанню" і

"недовиробництву" блага.

Політика сталого співвідношення цін за Хойссом — взаємна координація ринкових дій учасниками, які виходять із сталості співвідношення цін та односпрямованості цінових змін. Здійснення цієї політики дає змогу олігополістам вирішити проблему взаємної залежності їх функцій попиту. Вона також пояснює незмінність цін на олігополістичних ринках.

Попит (Demand):

індивідуальний попит (Individual Demand) на благо — обсяги блага, які окремий споживач бажає і має можливість, виходячи із свого фінансового

становища, придбати на ринку за кожною конкретною ціною;

ринковий попит (Market Demand)на благо складається із суми індивідуальних попитів.

Послуги (Services)— різноманітні види діяльності, які задовольняють потреби людини.

Прибуток (Profit)— різниця між доходом та економічними сукупними витратами, або Прибуток = R-ТС.

Прибуток страхової компанії— сподівана різниця між страховими внесками та винагородами.

Приватні блага (Private Goods) мають властивості винятковості та суперництва. Властивість винятковості полягає в тому, що продавець вирішує, кому

він пропонуватиме благо, а кому ні. Властивість суперництва — в тому, що використання блага однією особою обмежує або виключає його використання іншими

особами.

Принцип порівняльної ефективності— координація діяльності згідно з критерієм мінімуму альтернативної вартості.

Природні ресурси (Natural Resources)— все, що може бути використане у процесі виробництва без попередньої обробки, у натуральному стані.

Програмне рішення— вибір обсягу виробництва фірмою незалежно від зміни параметрів.

Пропозиція (Supply):

пропозиція блага фірмою (Firm Supply)— обсяг блага, який окрема фірма може та хоче запропонувати на продаж за кожної конкретної ціни.

ринкова пропозиція блага (Market Supply) — сума обсягів блага, які окремі фірми можуть та хочуть запропонувати на продаж за кожної конкретної ціни.

Проста лотерея— ризикована операція з двома наслідками з відомими імовірностями.

Проста позика (Simple Loan) надається у.розмірі Р за умови повернення через tроків у розмірі Р(1+і)', тобто збільшеному на величину так званих процентних платежів, нарахованих у розмірі і % щорічно на суму, що перебуває у розпорядженні позичальника.

Потокова процентна ставка (Current Yield)— процентна ставка, розрахована для купонних облігацій за формулою і = Р* : С, де С — ціна облігації, Р* — клшонові виплати.

Процентна ставка, розрахована на термін погашення (Yield to Maturity)— процентна ставка, що зрівноважує нинішню вартість (PV) усіх

майбутніх платежів від боргового інструменту та його ціну на даний момент.

Пряма корисність— ступінь задоволення споживача від безпосереднього споживання блага.

Рівень доходності (Rate of Return)— відношення одержаного прибутку до величини витрат.

Рівновага (Equilibrium)— стан системи, який не може бути порушений без зовнішніх впливів.

Рівновага (оптимум) за Нешем (Nash Equilibrium) — принцип взаємодії індивідів, коли кожен розглядає дії інших як незмінні, намагаючись максимізувати свою функцію корисності.

Рівновага Курно досягається на ринку за умов дуополії, коли кожне підприємство, що діє самостійно, вибирає такий оптимальний обсяг виробництва, який очікує від нього інше підприємство. Рівновага Курно виникає як точка перетину кривих реагування двох фірм.


 
 

Цікаве

Загрузка...