WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Еластичність попиту за ціною (Price Elasticity of Demand) — відносна зміна попиту, що припадає на одиницю відносної зміни ціни.

Еластичність пропозиції за ціною (Price Elasticity of Supply)— відносна зміна обсягу пропозиції, що припадає на одиницю відносної зміни ціни.

Ефект доходу (Income Effect) — зміна споживання блага, викликана зміною реального доходу внаслідок зміни ціни на благо.

Ефект заміщення (Substitution Effect) — зміна споживання блага, викликана зміною відносної ціни на це благо внаслідок зміни його ціни.

Ефект платозбереженнясподіваної ефективності фірми при відтягуванні моменту адаптації.

"За інших однакових умов" (ceterisparibus, лат.) — гіпотеза економічного аналізу, згідно з якою варіаціям і змінам підпорядковані параметри та умови економічної моделі, що досліджуються.

Інші параметри та умови вважаються незмінними.

Загальна рівновага— стан економіки, за якого балансується система взаємопов'язаних індивідуальних ринків споживчих благ та ресурсів, задовольняється попит всієї сукупності споживачів у

благах та виробників у ресурсах.

Закон економії на масштабі виробництва— зменшення приросту витрат за умови збільшення випуску на одиницю у разі оптимального сполучення всіх ресурсів.

Закон зростаючої альтернативної вартості— кожна додаткова одиниця виробництва (споживання) одного блага вимагає дедалі більших втрат іншого.

Закон зростаючої граничної тяжкості праці— необхідність збільшення компенсації кожної додаткової одиниці трудової активності.

Закон зменшення граничної норми технологічної заміни— зменшення технологічної норми заміни фактора у разі збільшення використання ресурсу.

Закон попиту — у разі збільшення (зменшення) ціни обсяг попиту зменшується (збільшується).

Закон пропозиції— обсяг пропозиції зростає (спадає) за підвищення (зниження) ціни.

Закон спадних граничних витрат— зниження граничних витрат за підвищення обсягу виробництва.

Закон спадної граничної корисності— кожна додаткова одиниця споживання блага забезпечує дедалі менший приріст корисності.

Закон спадної граничної сподіваної корисності— спад граничної сподіваної корисності за умови збільшення обсягу страхованого активу.

Звичайні блага (Ordinary Goods)— блага, споживання яких зростає (спадає) за зниження (підвищення) ціни.

Зовнішні ефекти (Externalities)— ситуація, за якої витрати на виробництво блага здійснюють не лише продавці, а вигоди від придбаного блага мають не

лише покупці.

Зрівняльний принцип винагороди— принцип винагороди, що базується на апріорному розподілі сукупністю індивідів виробленого продукту порівну.

Характерна риса соціалізму.

Зміна обсягу попиту— зміна величини попиту в разі зміни ціни на благо за решти однакових умов. Графічно це відповідає пересуванню по кривій попиту з однієї точки в іншу, при цьому крива попиту залишається у тому самому положенні.

Зміна попиту (Demand Curve Shift)— за кожної ціни споживачі купуватимуть порівняно більший (менший) обсяг блага. Графічно це відповідає зміні

положення (паралельне зміщення) всієї кривої попиту у випадку зміни інших факторів (крім ціни), які впливають на попит.

Змінні витрати (Variable Costs, VC)— витрати, що залежать від обсягу виробництва і визначаються для короткострокового періоду як різниця між сукупними та

фіксованими витратами, тобто VC(Q) = TC(Q) -FC.

Ізокванта — сукупність витрат ресурсів, що забезпечують постійний випуск.

Імовірність (Probability)— ступінь частоти події або ступінь впевненості особи в тому, що подія трапиться.

Інтерналізація зовнішніх ефектів (Internalization of an Externality)— переведення зовнішніх ефектів у стримуючі або стимулюючі фактори для виробників

та споживачів таким чином, що ринкова рівновага більше наближається до соціального оптимуму.

Капітальні ресурси (CapitalResources), або капітальні товари(Capital Goods)— вироблені людиною товари, що використовуються як засоби

виробництва інших благ, зокрема інструменти, промислове устаткування та інфраструктура.

Кардинальна вимірність корисності (Cardinal Utility) — вимірність корисності числом.

Картель (Cartel)— змова декількох фірм-виробників (продавців) з метою максимізації прибутку, які спільно діють на ринку як фірма-моно-поліст,

контролюючи обсяг виробництва та ціну блага.

Коваріація двох випадкових величин— різниця між математичним сподіванням добутку двох випадкових величин та добутком математичних сподівань.

Коефіцієнт Бета— відношення коваріації доходності цінного паперу до дисперсії доходності ринкового портфеля.

Короткострокові сукупні економічні витрати (Short-Run Costs)— мінімальний рівень економічних витрат, необхідний для виробництва певної

кількості благ у короткостроковому періоді.

Крива Енгеля— графічна модель залежності споживання блага від доходу.

Крива Лаффера (Laffer Curve)— крива, що описує залежність державного податкового доходу від рівня податків.

Крива попиту (Demand Curve)— графічне зображення залежності обсягу попиту від ціни.

Крива пропозиції (Supply Curve)— графічне зображення залежності обсягу пропозиції від ціни.

Крива трансформації виробничих можливостей (Production Possibilities Frontier)— крива, що обмежує множину допустимих наборів виробництва благ.

Криві байдужості у просторі "доход трудова активність"набір сполучень "доход — трудова активність", еквівалентних з точки зору певного індивіда.

Компенсуюча бюджетна лінія— бюджетна лінія з бюджетом, достатнім для того, щоб зберегти початковий вибір споживача (компесуюча лінія за Слуцьким) або

початковий рівень корисності (компенсуюча лінія за Хіксом) за нових відносних цін.

Корисність (Utility)— ступінь задоволення людини від споживання певного набору благ.

Корисність за Нейманом (Neuman Utility) — імовірність, за якої проста лотерея буде еквівалентною кількості блага, корисність якого вимірюється.

Купонна облігація (Coupon Bond)має термін погашення (t), номінальну вартість (F), яка вказується на самій облігації і виплачується наприкінці терміну

погашення облігації, та tкупонів вартістю Р* кожний, які дають право власнику облігації отримувати щорічно виплати в розмірі Р*.

Лінія ринкової доходності цінних паперів (Security Market Line)— рівняння, за яким доходність цінного паперу визначається безризиковою ставкоюдоходності, сподіваною доходністю ринкового портфеля, ризиком ринкового портфеля та величиною коваріації між доходністю цінного паперу та доходністю портфеля.

Людські ресурси (Human Resources)— потенціал фізичної та розумової енергії людей, яка використовується у процесі виробництва благ. Цей потенціал умовно поділяють на дві частини:

здатність брати учать у виробництві благ (Labor);

здатність переймати на себе ризик організації виробництва благ з метою одержання прибутку підприємництво

Математичне сподівання (Expected Value)— середньозважене за імовірностями випадкової величини.

Макроекономіка— розділ економіки, який вивчає економічні явища, що відібражають функціонування економіки як єдиного цілого, зокрема такі, як

національний доход, інфляція, безробіття та економічне зростання.

Мікроекономікавивчає прийняття рішень та поведінку окремих економічних одиниць і структур, таких як домашні господарства, фірми, ринки окремих благ тощо.

Модель — уявний або реальний об'єкт, який у процесі свого вивчення замінює об'єкт-оригінал.

Модель споживача— споживач прагне до найпривабливішого набору благ серед усіх можливих.

Модель об'єднаної олігополії Феллнера розглядає монопольнуринкову поведінку олігополістів, які об'єдналися з метою максимізації як спільного прибутку, так і прибутку кожного з учасників.


 
 

Цікаве

Загрузка...