WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Моделі поведінки виробників - Реферат

Моделі поведінки виробників - Реферат

У цьому разі ціна продукції залежить від обох випусків (обох учасників): (2.2)

причому вона знижується зі зростанням випуску:

Ціни на ресурси залежать від обсягів їх купівлі: (2.3)

Ціни зростають за зростання попиту:

кожна фірма прагне максимізувати свій прибуток. Наприклад, перша фірма повинна діяти таким чином:

(2.4)

за умови

Функція Лагранжа має вигляд:

Виключивши з 1-ого рівняння, одержимо (n+1) рівняння для визначення стратегії першої фірми:

(2.5)

Розв'язок цих рівнянь залежить від

Останні є очікуваною реакцією другої фірми на стратегію першої.

Роблячи різні припущення та припускаючи гіпотези щодо цієї реакції, одержимо різні розв'язки задачі конкуренції.

Проаналізуємо різні варіанти розв'язку задачі у спрощеній постановці, коли не розглядається конкуренція на ринку ресурсів.

Витрати обох фірм є однаковими лінійними функціями випуску

(с-граничні витрати, d-постійні витрати):

Ціна продажу – лінійна функція від загального випуску (Х) обох фірм:

(b – спадання ціни за умови зростання на одиницю спільного випуску.)

Тоді вирази для прибутків конкуруючих фірм наберуть вигляду:

(2.6)

де - величина спільного випуску, за якої прибуток кожної фірми є від'ємним і дорівнює – d.

Маємо (2.7)

Звідси випуск, що максимізує прибуток, дорівнює: (2.8)

Аналогічно (2.9)

[1. ст. 235-237]

3. Рівновага за курно

3.1 Рівновага за курно

Розглянемо випадок, коли кожна фірма припускає гіпотезу щодо незмінної стратегії конкуруючої фірми ( - не залежить від , і навпаки), тоді:

і з (2.8) та (2.9) видно, що: тому отже,

Позначимо елементи отриманого розв'язку індексом К (Курно), тоді:

Точка рівноваги за Курно може бути подана як результат такого, що сходиться, алгоритму Курно: перша фірма обирає спочатку будь-який випуск ; друга діє так, ніб перша весь час обирала б , тобто

Рис 3.1. Ітераційна процедура

знаходження точки рівноваги за Курно

Далі обидві фірми діють аналогічно (l- номер ітерації):

Збіжність даної процедури можна простежити на рис 3.1.

На цьому малюнку зображенні прямі, що означають реакції фірм, кожна з яких є геометричним місцем точок оптимального випуску однієї фірми за заданого фіксованого випуску другої. Траєкторія руху до точки рівноваги показана стрілками. Як можна помітити, має місце монотонна збіжність до точки рівноваги. [1. ст 237-238 ]

3.2Модель Курно

Модель Курно– це модель простої дуополії, – олігополії з двома фірмами, які виробляють однорідну продукцію (рис.3.2). Кожна фірма вибирає обсяг випуску, котрий максимізує її прибуток, згідно з її уявленнями щодо можливих рішень конкурентів. Кожен дуополіст розглядає обсяг виробництва іншого як фіксований, величина якого не залежить від його власних виробничих рішень. Обидві фірми приймають рішення одночасно. Ціна, яку фірми приймуть, залежатиме від сумарного обсягу виробництва обох фірм. Обидві фірми мають рівну економічну силу і випускають однорідну продукцію за відомої їм лінійної функції ринкового попиту:

де і – обсяги випуску фірми 1 і фірми 2. Граничні витрати приймаються нульовими або постійними, що є спрощенням і не впливає на висновки аналізу. Якби фірма 2 зовсім не випускала продукцію, тобто , крива попиту на продукцію фірми 1 співпадала б з кривою ринкового попиту. Якщо фірма 2 забезпечуватиме перші одиниць ринкового попиту, тоді крива попиту на продукцію фірми 1 визначатиметься рівнянням:

або .

Графічно крива попиту для фірми 1 одержується шляхом зміщення вертикальної осі праворуч на величину обсягу виробництва другої фірми (рис. 10.3). Частина початкової кривої ринкового попиту , що знаходиться праворуч від нової вертикальної осі (пунктирна вісь ), є кривою попиту фірми 1. Її називають кривою залишкового попиту. Їй відповідає крива граничного виторгу .

Фірми максимізують прибуток, виробляючи оптимальний обсяг продукції, визначений за правилом , згідно своїх функцій реакції:

; . [3. ]

4. Рівновага та нерівновага за Стакельбергом

1. Уявімо, що перша фірма припускає гіпотезу, за якою друга фірма діятиме згідно з Курно, тобто:

Тому випуск першої фірми, що максимізує її прибуток (див. (2.8)), дорівнюватиме:

Точку рівноваги за Стакельбергом одержимо, розв'язуючи рівняння:

Перша фірма:

Друга фірма:

За таких стратегій перша фірма отримує прибуток:

,

А друга лише

У точці рівноваги за Стакельбергом:

Тобто випуск більший, а ціна нижча, ніж у точці Курно (споживачам це вигідно).

2. Якщо і друга фірма так само, як і перша, діятиме за Стакельбергом, тобто виходячи з того, що перша діє згідно з Курно , то отримаємо ситуацію, що має назву нерівновага за Стакельбергом.

У цьому випадку стратегії симетричні, тому за однакових функцій витрат , а отже, (2.8) набере вигляду:

звідси

За цих припущень прибуток обох фірм виявиться меншим, ніж у точці Курно:

Загальний випуск і ціна у цьому випуску дотримуватимуть:

тобто це ще більшою мірою підходить споживачеві, ніж у точці рівноваги за Стакельбергом, бо випуск (пропозиції) зростає, а ціни знижуються.

3.Якщо фірми об'єднаються чи домовляться про максимальний прибуток, то йтиметься про утворення монополії. За цих припущень максимальний сумарний прибуток можна подати так:

Або, беречу похідну за - спільний випуск монопольного об'єднання), одержимо:

Звідси спільний випуск дорівнює:

Тобто випуск суттєво зменшиться, а ціна суттєво зросте порівняно з точкою Курно та Стакельберга.

Отже, утворення монополії – це найгірший варіант для споживача.

Усі отримані результати зібрані у даній таблиці:

Стан

(стратегія)

Точка

Курно

Рівновага за Стакельбергом

Добре для споживача

Нерівновага за Стакельбергом

Дуже добре для споживача

Монополія

-

-

-

-

Погано для споживача

[1. ст 238-240].

Висновок:

Фірма в основу своєї діяльності закладає основне правило – максимізація прибутку. Модель цієї фірми показує математичний опис досягнення цього максимального прибктку.

Припущення про максимізацію прибутку продавцями лежить в основі моделі пропозиції конкурентної фірми, її раціональної економічної поведінки.

Треба наголосити на тому, що актуальними є подальші дослідження та моделювання конкурентних ринків. Важливо більш глибоко використовувати концептуальні засади рефлексивної поведінки учасників олігопольних ринків. Ураховувати, що "мій конкурент (конкуренти) враховує те, що я враховую рефлективність його стратегії".

Отже, потрібне всебічне вираховування невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику, ставлення до ризику осіб, які приймають рішення. Доречно використовувати концептуальні положення сучасної теорії гри.

Використана література

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник.-К.: КНКУ, 2003.-4008с.

2. http://revolution.allbest.ru

3. http://monax.ru/economy

4. Микро-макроэкономика. /под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ - "Экономикс":– Бишкек, 1997.

5. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник. В.В. Вітлінський, П. І. Верчено, А. В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред В. В. Вітлінський, - К.: КНЕУ, 2002.


 
 

Цікаве

Загрузка...