WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фірма в умовах досконалої конкуренції - Реферат

Фірма в умовах досконалої конкуренції - Реферат

(ТR). Оскільки нахил кривої ТС - це граничні витрати (МС), а нахил кривої ТR - це граничний доход (МR), то рівність нахилів цих кривих у точках, що відповідають обсягу виробництва Q*, означає і рівність їх граничних витрат і граничного доходу (тобто МС = МR).
Граничний аналіз
Максимізація прибутку конкурентною фірмою
Q - обсяг випуску продукції;
Р - ціна;
MR- граничний доход;
MC - граничні витрати.
Обсяг виробництва Q*, який максимізує прибуток, визначається при умові рівності граничних витрат (МС) і граничного доходу (МR) в точці Е (точці максимізації прибутку).
Тому граничною умовою для фірми, що максимізує прибуток на ринку досконалої конкуренції, буде:
Р=МС.
Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді
Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
Для конкурентної фірми, що отримує прибуток ринкова ціна (Р) на продукцію фірми більша, ніж середні витрати на її виробництво АС при тому його обсязі (О*), який максимізує прибуток. Фірма отримує економічний прибуток:
Прибуток = (Р - АС) o Q*.
Для конкурентної фірми на рівні самоокупності (графік 6.8,6) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми дорівнює мінімальним середнім витратам (АС) при обсязі випуску О*. Це дозволяє їй лише покрити витрати. Фірма отримує нульовий економічний прибуток.
Р = МС = тіп АС.
Конкурентна фірма, що несе збитки
Для конкурентної фірми, що несе збитки ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції Q* (АС>Р); фірма не покриває свої витрати на виробництво продукції і несе збитки.
Збитки = (АС - Р) o Q*.
Конкурентна фірма що мінімізує збитки
Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
Для конкурентної фірми, що мінімізує збитки ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції (Q*) (Р АVС). Мінімізуючи збитки, фірма коригує обсяг випуску продукції таким чином, щоб він був встановлений відповідно до точки (Р = МС), що забезпечить їй покриття змінних витрат (VС) і частково постійних витрат (FС).
Конкурентна фірма, що припиняє виробництво
Конкурентна фірма, що припиняє виробництво.
Якщо ринкова ціна (Р) буде нижчою, ніж мінімальні змінні витрати (АVС), фірма припинить виробництво. Ціна припинення виробництва:
P=MC=minAVC
4.
Довгостроковий період дозволяє конкурентним фірмам вносити певні зміни, які неможливо здійснити в короткому періоді. В довгочасовому плані фірми, які працюють у галузі, можуть скоротити або розширити свої виробничі потужності. Крім того, число фірм у галузі може збільшуватись або зменшуватись залежно від того, вступають нові фірми у галузь чи залишають її наявні фірми. З'ясуємо, як ці довгострокові пристосування або зміни впливають на визначення фірмою ціни та обсягу виробництва продукції, а також на формування конкурентної рівноваги в довгостроковому періоді.
У довгостроковому періоді максимальний економічний прибуток фірма отримує тоді, коли ціна (Р) рівна її довгостроковим граничним витратам (LRMC). Звернемось до графічного аналізу.
Максимізація прибутків фірми в довгостроковому періоді
Крива середніх загальних витрат у короткостроковому періоді позначена через АТС1, крива граничних витрат - через МС1. Оскільки обсяг виробництва Q1 за діючої ціни Р, такий, що середні загальні витрати менші від ціни, то фірма матиме прибуток. Графічною моделлю прибутку є площа прямокутника Р1ВСА.
Однак фірма дивиться вперед і думає: чи не збільшити масштаб виробництва у розрахунку на збільшення прибутку? Відповідь на це запитання залежить від багатьох чинників.
Зробимо два припущення:
o у довгостроковому періоді ціна зберігається на попередньому рівні;
o крива LRAC має U-подібний вигляд.
У цьому випадку зростання масштабу виробництва може призводити до зменшення АТС, і цілком імовірно, що при певному обсязі виробництва Q2 нові АТС2 і МС2 дадуть змогу отримати більший прибуток. На рисунку графічною моделлю цього більшого прибутку є площа прямокутника Р1DEF.
Отже, для фірми у довгостроковому періоді чинне рівняння рівноваги:
Р=LRМС.
Якщо ціна перевищує довгострокові граничні витрати, то у фірми є стимул для розширення масштабу виробництва у довгостроковому періоді, якщо ж вона нижча - до скорочення масштабу виробництва. Лише за рівності ціни та довгострокових граничних витрат у фірми відсутній стимул до зміни масштабу виробництва у довгостроковому періоді.
Рівновага у довгостроковому періоді - це такі обсяг випуску продукції та ціна, які дають змогу фірмам галузі отримувати нульовий економічний прибуток. Графічно цю рівновагу фірми на галузевому ринку за умов досконалої конкуренції відображає рисунок
Рівновага фірми на галузевому ринку досконалої конкуренції
Якщо у певній галузі є економічний прибуток і він більший, ніж в інших галузях, то ця галузь буде привабливою для інших фірм. Інвестори фінансуватимуть створення нових підприємств у цій галузі, щоб отримувати економічний прибуток. Це означає, що в ній фірми отримують додатний еко-номічний прибуток.
Якщо економічний прибуток у галузі набуває від'ємного значення, то фірми відшкодовують повністю свої економічні витрати. Вони будуть змушені залишати неприбуткову галузь і шукати більш вигідні галузі для вкладання коштів.
Якщо в галузі економічний прибуток дорівнює нулеві, то фірми не маютьстимулу для входження в галузь або виходу з неї. Кожна фірма покриває свої економічні витрати і не зацікавлена в тому, щоб залишити галузь. Не існує також стимулу для вступу нових фірм у галузь, оскільки вони не зможуть отримати в ній більше, ніж в інших галузях. У такому випадку кількість фірм у галузі буде стабільною, і це означає, що галузь перебуває у рівновазі або у спокої.
Отже, умови, за яких досконало конкурентна галузь знаходиться у стані рівноваги такі:
Р=LRMC i P=LRACmin
або
Р = LRMC = LRACmin ,
де LRACmin - мінімальні довгострокові середні витрати.
Криві граничних і середніх загальних витрат перетинаються саме у точці АТСтіп.При конкурентній рівновазі обсяги виробництва забезпечують мінімальні середні загальні витрати як у коротко-, так і у довгостроковому періодах. Це свідчить про ефективність конкурентної рівноваги.
Лiтература
1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.- М., 1992.
2. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1999.
3. Р.Барр. Политическая экономия: в 2-х томах/ Перевод в фр. - М., 1995.
4. Овчинников Г.П.Микроэкономика.-С.Пб., 1992.
5. Микроэкономика.// Под ред. Яковлевой. - М.: Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1997.
6. Вернан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1997, с. 767.
7. Алексеева В.Е., Арфеева М.В., Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург:Михайлова В.А.,1997, с.447.
8. Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка і макроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.518.
9. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998, с.348, с.503.
10. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. С-Пб.: С-Пб. УЭФ, 1998, с.447.
11. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. С-Пб.,: Литера плюс, 1997, 448 с.
12. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. Москва: МГУ, Издательство "ДИС", 1997, с.320.
13. Задоя А.О. Мікроекономіка. Київ: Т-во "Знання", КОО, 2000, с.176.
14. Кара гадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
15. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.
16. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Москва: Сомитэк, 1996, с.328.
17. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка.Київ: КНЕУ,1999, с.208.
18. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Москва: НОРМА - ИНФРА*М, 1998, с.572.
19. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург: Михайлов В.А., 1997, с.750.
20. Огибин Ю.А. Микро-, макроэкономика. С-Пб.: Литера плюс, 1997, с.512.
21. Рябикина А.А., Быкова Т.В. Основы микроэкономики. С-Пб., Лань, 1997, с.304.
22. Семюельсон,Пол А., Нордгауз,Вільям Д. Мікроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.676.
23. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. Київ: Лібра. 1998, с.256.
24. Яковлева Е.Б. Микроэкономика.- М.-С.-Пб.: Поиск, 1998, с.358.

 
 

Цікаве

Загрузка...