WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби - Реферат

Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби - Реферат

значне місце посідають різноманітні інфекційні захворювання. Так, ВІЛ-інфікування діагностовано у 6 (9,7%) жінок, трихомоніаз - у 9 (14,5%), сифіліс - у 4 (6,5%і), гонорею - у 2 (3,2%), інфекції сечовивідних шляхів - у 7 (11,3%), відкриту форму туберкульозу - у однієї вагітної, інші інфекції (флебіти, піодермії, абсцеси, грибкові захворювання) - у 14 (22,5%) жінок. Наслідком зниженоїімунологічної резистентності, що має місце у хворих на наркоманію, та поширеної інфекційної патології є висока частота інфікування фетоплацентарного комплексу. Серед обстежених багатоводдя спостерігалось у 6,4%і жінок, маловоддя - у 9,6%; частота допологового розриву плодових оболонок складала 32,3%, з них безводний період
понад 12 годин зафіксовано у 17,7% жінок, раннє відтікання навколоплодових вод спостерігалось у 8,0% жінок, ендометрит в пологах діагностовано у 2 (3,2%), післяпологовий ендометрит розвинувся у однієї обстеженої.
Патологія посліду мала місце у 5 (8,0%) жінок: у вигляді часткового відшарування нормально розміщеної плаценти - у 3,2% та інтимного прикріплення плаценти - у 4,8%; в усіх випадках крововтрата не перевищувала фізіологічні норми.
Анемія І ступ. спостерігалась у 13 (21,0%) вагітних, II ступ. - у 11 (17,7%). Гестоз другої половини вагітності легкого ступеня діагностовано у 13 (20,9%) вагітних, середніх і тяжких форм гестозів не було. Основною формою аномалій полоіової діяльності були швидкі пологи - 7(11,3%) випадків, слабість пологової діяльності не зустрічалась в жодному випадку.
Частота оперативного розродження складала 6,5% (4 випадки). В умовах надто високого ризику септичних ускладнень, природжених вад розвитку плода у жінок, які зловживали наркотиками, операція кесарева розтину проводилась лише у виняткових випадках (з урахуванням соціальних, ме-дичних, психологічних аспектів). Показаннями для оперативного розродження стали анатомо-функціо-нальна недостатність міометрія з загрозою розриву матки по рубцю в 3 випадках та поєднання допологового відтікання навколоплодових вод при тазовому передлежанні плода у роділлі з інтранатальною загибеллю плода в перших пологах.
Порушення функції фетоплацентарного комплексу у вигляді фетоплацентарної недостатності (ФПН) різного ступеня тяжкості є найбільш розповсюдженим ускладненням вагітності при зловживанні наркотичними речовинами. Компенсовані форми ФПН діагностовано у 15 (24,2%) вагітних, субкомпенсовані з розвитком синдрому затримки розвитку та порушення харчування плода - у 18 (29%), декомпенсовану форму ФПН з антенатальною загибеллю плода виявлено у 3 (4,8%і) жінок. В 18 (29%) випадках спостерігалось меконіальне забарвлення навколоплодових вод, що свідчить про внутрішньоутробне страждання плода.
В терміні 28-42 тижні народились 64 дитини, з них 2 двійні. Перинатальні втрати складали 140,6%о, з них антенатальна загибель плода - 46,8%о, рання неонатальна смертність (всі випадки серед недоношених дітей) - 93,8%и (одна двійня). Причинами смерті були: внутрішньошлункові крововиливи гіпоксичного генезу у глибоконедоношених новонароджених (у 2), природжена пневмонія (у 4), з них у З на фоні синдрому гіалінових мембран. 5 (7,8%) малюків народились з вадами розвитку (у 2 - мікроцефалія, у 1 - гіпоспадія, у 1 - "вовча паща", у 1 - природжена клишоногість). Незважаючи на великий відсоток недоношеності та відсутність у
більшості випадків заходів з профілактики синдро- 3. Виявлені нами ускладнення значно перевищу-
му гіалінових мембран (внаслідок зазначених обста- ють дані іноземних досліджень, що, на наш погляд,
вин), пневмопатія спостерігалась відносно рідко - викликано кількома причинами. По-перше, в умо-
у 6 (9,3%). Прояви неонатального наркотичного аб- ^ "^. ^^ ^^ зловживають кустарне ви-
стинентного синдрому мали місце в різні терміни . .
- . ґ г готовленими наркотичними препаратами, які містять
майже у всіх новонароджених і вимагали медикамен- . . "
тозної корекції. Перинатальну патологію ЦНС у велику ^ь^ть баластних, високотоксичних для
вигляді синдрому збудження, рідше синдрому організму речовин. По-друге, повністю відсутні будь-
пригнічення, діагностовано у 81,9% дітей. 45,5% дітей які програми допомоги цьому контингенту жінок.
потребували переведення на другий етап лікування. По-третє, крайньо обмежена інформованість медич-
Внсновки. 1. Найчастішими ускладненнями них працівників щодо наслідків вживання наркотиків
вагітності у жінок, які зловживають наркотичними під час вагітності та методів їх корекції.
речовинами, є: фетоплацентарна недостатність, яка, 4. Важливою умовою ефективного вирішення
на наш погляд, носить первинний характер, та по- питання допомоги вагітним жінкам, хворим на
в'язані з нею внутрішньоутробна гіпоксія та гшотро- наркоманію, є не тільки подальші дослідження
фія плода; передчасне переривання вагітності, швидкі механізмів дії наркотичних речовин на перебіг
пологи внаслідок підвищення тономоторної актив-
. ,. ' ,...,-", гестаціиного періоду та розвиток плода, а й поєднані
ності мюметрія; перинатальне інфікування ФПК, з , .
розвитком мало-1 багатоводдя, передчасним розри- зусилля ^wlu акушерів-гінекологів, психіатрів,
вом плодових оболонок, психологів, робітників служб соціального захисту в
2. Частота пізніх гестозів вагітності значно ниж- напрямку широкої інформованості та кваліфіко-
ча, ніж можна очікувати, виходячи з того, що ваного консультування населення щодо поставленої
більшість наркотичних речовин має гіпертензивну проблеми. Дію.
Список літератури
1 Горячеє П Й Клинико-психопатологическии анализ состояния осужденньїх женщин, больньтх наркоманиеи, й оценка нервнопсихического развития их потомства Автореф дис канд мед наук - Одесса, 1995
2 Стіицкий В Н Наркомания. современньїе представлення//Журн практ врача -1996 -№4.-С 23-25 3. Шипилов Ю А Течение опиинои наркомании у женщин//Вопр. наркологии -1991 -№2.-С 19-21 4 Belwke M , Eyier F D The consequences of prenatal substance use for the developing newborn and young child // Int J Addict -1993 -V 28, №13 -P. 1341-1391.
5. ChamoffJ J , Landress Н. J , Barret M. E The prevalence of illicit drug or alcohol use during pregnency and discrepancies in mandatory reporting in Pinnelas County, Florida//New Engi J Med - 1990.- V. 332, Н 17.- P. 1202-1206.
6. Fmnegan L P Perinatal morbidity and mortality in substance using families: effects and intervention strategies // Bull Narcotics - 1994. - V. 46, № 1. - P. 19-43
7. Summary tables annualized estimates from the national pregnancy and health survey // U S. Department of Health and Human Services, National Institute on Drug Abuse - 1994. - Sept. 12 - Table 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...