WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Загальний механізм патології - Реферат

Загальний механізм патології - Реферат

У гірників алмазодобувної промисловості [38] для вивчення стану ВРО використалися наступні методи. Для вивчення ферментативної системи антиоксидантного захисту організму використовувалися хемілюмінесцентні методи визначення вмісту супероксиддисмутази й каталази в мембранах еритроцитів. Систему неферментативного антиоксидантного захисту організму оцінювали за вмістом в крові ендогенних (гістидіну, метіоніну, цистеїну, сечової кислоти) і екзогенних (вітамінів С і Є) антиоксидантів. Вільні амінокислоти сироватки крові визначали методом іонообмінної хроматографії. Аскорбінову кислоту визначали методом візуального титрування з використанням індофенолфеноляту Na. Вітамін Є визначали спектрофотометричним методом по Biery у присутності хлорного заліза. Інтенсивність вільнорадикальних процесів оцінювалася за вмістом в крові малонового діальдегіду, що виявлявся колорометричним методом з використанням тіобарбітурової кислоти. Зміни антиоксидантного статусу проявлялися підвищенням рівня ПОЛ, внаслідок активації процесів ВРО, про що свідчило нагромадження МДА в плазмі крові. Наслідком довгострокової адаптаційної реакції організму цих робітників до високого рівня ВРО й несприятливих кліматичних факторів було підвищення вмісту супероксиддисмутази й каталази в мембранах еритроцитів, а також зміна показників білкового обміну.

Сьогодні порушенню окиснювально-відновного гомеостазу, пов'язаного з порушенням механізмів антиоксидантного захисту, надають істотного значення при дослідженні розвитку вібраційної хвороби [39]. У робітників, що працюють із віброінструментами, оцінювали рівень вітаміну Є в плазмі крові методом Biery. Доведено, що при стресових впливах, до яких належить й вібрація, спостережуване підвищення рівня вільнорадикального окиснювання ліпідів є одним з основних патогенетичних ланок стресових реакцій. При збільшенні тривалості роботи в умовах вібрації можливості антиоксидантного захисту не забезпечують стабілізацію реакцій ПОЛ, інтенсивність впливу якого пропорційна кількості ушкоджених клітин. З патофізіологічних позицій вібраційну хворобу можна розглядати як варіант мембрано-патологічного процесу. Він характеризується ушкодженням клітинних мембран і внутрішньоклітинних органел, нагромадженням первинних і вторинних продуктів ПОЛ, зниженням активності антиоксидантної системи.

При обстеженні працівників підприємств з виробництва газосвітлових установок і підприємств утилізації люмінесцентних ламп [40] виявлено порушення в організмі, пов'язані зі зміною процесів перекисного окиснювання ліпідів і активністю ферментів антиоксидантної системи (супероксиддисмутази, глутатіонредуктази, каталази). Спеціальні біохімічні дослідження включали визначення рівня вмісту ртуті в сечі, активності ферментів антиоксидантної системи в крові: супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази й каталази, рівня перекисного окиснювання ліпідів по малоновому діальдегіду. У працівників спостерігалися порушення, пов'язані зі змінами перекисного окиснювання ліпідів і активністю ферментів антиоксидантної системи. Ці зміни носили фазовий характер і відбивали рівень неспецифічної резистентності до впливу ртуті. Виснаження адаптаційних можливостей організму відбувається при стажі роботи із ртуттю більше 6 років.

Всі згадані методи дослідження здатні дати об'єктивну й, як правило, кількісну інформацію про інтенсивність процесу ВРО й окремих його етапів. Однак значення й цінність інформації, одержуваної за допомогою кожного з перерахованих методів, різні. Так, для вивчення ранніх, швидкоплинних реакцій живої системи найбільш адекватні ХЛ-методи дослідження. Біохімічними методами визначення кількості гідропероксидів і інших первинних продуктів ВРО можна одержати аналогічну інформацію. Однак таке визначення займає чимало часу й такі методики використовуються для дослідження динаміки ВРО в більш пізній термін після екстремального впливу. Спостерігається збіжність данних, одержуваних за допомогою хемілюмінесцентних і біохімічних методів [19, 41]. Визначення вторинних продуктів ВРО, насамперед МДА, у практиці досліджень використовується найбільш часто. Хоча при цьому варто враховувати, що визначення МДА за допомогою тіобарбітурової кислоти неспецифічне, крім того, визначення МДА характеризує інтенсивність вторинних продуктів реакцій ВРО, що розвиваються не відразу, а через певний час після впливу окисного стимулу. Визначення кінцевих продуктів ВРО – шифових основ – характеризує ще більш довгострокові зміни. Істотне збільшення цього продукту найчастіше є наслідком тривалої активації ВРО, тривалого (хронічного) стресу.

На нашу думку, для оцінки функціонального стану системи ВРО ліпідів і визначення її ролі в механізмі дії шкідливих факторів навколишнього й виробничого середовища найбільш прийнятним є комплексний підхід, що передбачає використання ХЛ-аналізу в сукупності з визначенням стабільних продуктів ПОЛ – малонового діальдегіду й шифових основ, а також визначення стану ферментативного й неферментативного ланцюжків АОС. Використання даного методичного підходу в дослідженнях є найбільш виправданим і доцільним. Він дозволяє одержати інформацію, що характеризує, як мінімум, три характерних параметра в системі ВРО: вміст у досліджуваному біологічному субстраті високотоксичних первинних продуктів ПОЛ – гідроперекисів ліпідів, проміжних продуктів окиснювання й вторинних продуктів – МДА. Крім того, хемілюмінограми дають можливість кількісно оцінити такі важливі процеси, як інтенсивність протікання ПОЛ, швидкість окиснювання ліпідів, а також інтегральну забезпеченість біосубстрату антиоксидантами, наявність гормональної гомеостатичної реакції, спрямованої на гальмування процесу перекисного окиснювання ліпідів.

Посилення ВРО й виснаження АОС є неспецифічним молекулярним механізмом патогенезу багатьох професійних і екологічно залежних хвороб, частота виникнення яких підвищується під дією негативних факторів навколишнього й виробничого середовища. Саме тому вивчення цих процесів з метою інтегральної оцінки стану організму людини при шкідливій дії хімічних і фізичних факторів усе ширше впроваджується в практику гігієнічних, біохімічних та біофізичних досліджень.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Шакиров Д.Ф., Фархутдинов Р.Р., Зулькарнаев Т.Р. Оценка состояния здоровья работающих с помощью хемилюминесцентных методов исследования // Гигиена и санитария. – 1999. – № 3. – С. 36-39.

  2. Особливості протікання вільнорадикальних процесів при диспластичних формах вад розвитку нирок у дітей Запорізького промислового регіону / В.О. Дмітряков, І.Ф, Бєленічев, М.М. Гуйтур, О.П. Бережний // Вісник Запорізького державого університету. – 1999. – № 1.

  3. Журавлев А.И., Журавлева А.И. Сверхслабое свечение сыворотки крови и его значение в комплексной диагностике. – М.: Медицина, 1975. – 128 с.

  4. Орманов Н.Ж. Роль свободных радикалов в патогенезе хронической интоксикации соединениями фосфора // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1988. – № 9. – С. 15-18.

  5. Кожевников Ю.Н. О перекисном окислении липидов в норме и патологии (обзор) // Вопросы медицинской химии. – 1985. – № 1. – С. 2-7.

  6. Шакиров Д.Ф. Состояние свободнорадикального окисления у рабочих нефтеперерабатывающей промышленности // Медицина труда и промышленная экология. – 2001. – № 1. – С. 10-13.

  7. Зинчук В.В., Борисюк М.В. Роль кислородосвязывающих свойств крови в поддержании прооксидантно-антиоксидантного равновесия организма // Успехи физиологических наук. – 1999. – Т. 30, № 3. – С. 38-48.

  8. Тимочко М.Ф., Кобилінська Л.І. Вільнорадикальні реакції та їх метаболічна роль // Медична хімія. – 1999. – Т. 1, № 1. – С. 19-25.

  9. Чоботько Г.М. Стан ліпідного обміну та вільнорадикальних процесів у працівників 30-кілометрової зони відчуження // Лікарська справа. – 1998. – № 1. – С. 32-34.


 
 

Цікаве

Загрузка...