WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Загальний механізм патології - Реферат

Загальний механізм патології - Реферат

Одним з розповсюджених у дослідженнях біомаркерів ВРО й ПОЛ є малоновий діальдегід (МДА) і ряд карбонільних сполук [30, 31], рівень яких визначають у сироватці крові, еритроцитах, гомогенатах паренхіматозних органів. МДА оцінюють у біосубстратах за реакцією з тіобарбітуровою кислотою (ТБК) і визначають спектрофотометрично за максимумом поглинання азометинового комплексу при довжині хвилі 532 нм [32, 16]. Такий метод визначення простий і знайшов найбільш широке застосування в дослідженнях. Однак він мало специфічний, тому що ТБК реагує не тільки з МДА, але й з іншими альдегідами, амінокислотами, білірубіном, тобто фактично визначають сумарно всі ТБК-активні продукти [23, 30, 31].

За допомогою спекрофотометричного методу також визначають активність каталази крові [27]. При цьому активність даного антиперекисного ферменту визначається за швидкістю утилізації перекису водню з досліджуваного середовища в колірній реакції з молібдатом амонію. Про ступінь активності каталази судять за надлишком перекису водню, концентрація якого може бути кількісно визначена завдяки його здатності утворювати стійку сполуку із солями молібдену, яка має характерне забарвлення. Такий метод визначення досить простий і чутливий, тому найбільш часто застосовується в практиці для визначення активності каталази.

Метод визначення активності супероксиддисмутази ґрунтується на здатності даного ферменту гальмувати реакцію автоокиснення адреналіну в лужному середовищі. Кінетику даної ферментативної реакції досліджують з допомогою спектрофотометра при довжині хвилі 340 нм [23]. Існує також метод спектрофотометричного визначення активності супероксиддисмутази крові, що базується на здатності цього ферменту інгібувати відновлення нітроблакитного тетразолію [33].

Вітамін Є визначають спектрофотометричним методом по Бієрі у присутності хлорного заліза [16, 32].

Активність пероксидази крові, глутатіонпероксидази й глутатіонредуктази еритроцитів, церулоплазміну сироватки крові, глутатіону, вміст у крові нітрату й нітриту також встановлюють за допомогою методу спектрофотометрії [12, 23, 33].

Базисними аналітичними апаратами для клініко-біохімічних лабораторій є спектрофотометри, тому спектрофотометричні методи визначення учасників процесу ВРО найбільш часто застосовувані на практиці, при цьому вони прості у виконанні й досить чутливі.

Шифові основи як продукти взаємодії карбонільних сполук і аміногруп білків, амінокислот і нуклеїнових кислот екстрагують сумішшю Фолча (хлороформ-метанол) з наступним спектрофлуориметричним визначенням їхнього вмісту в хлороформному екстракті при довжині хвилі 360 нм максимумі випущення у відрізку 420-440 нм [12, 16, 30].

Для визначення перекисних сполук (перекису, гідроперекису) ліпідів використають метод йодометричного титрування [16, 30]. В основі цього методу лежить принцип визначення вільного йоду або трийодину, які утворюються внаслідок відновлення пероксидних груп йодидом-іоном. Практично цей метод реалізується в умовах титрування ліпідних екстрактів й інших біопроб.

Вільні амінокислоти крові визначають методом іонообмінної хроматографії. Для визначення активності глютатіонпероксидази застосовують метод, заснований на колориметричному визначенні швидкості окиснювання глютатіону в присутності гідроперекису третинного бутилу [23, 28].

Аскорбінову кислоту визначають методом візуального титрування з використанням 2,6-індофенолфеноляту Na.

Сьогодні дослідниками проводиться активний пошук більш точних і достовірних методів визначення концентрації й активності учасників вільнорадикальних процесів.

Далі наведені результати досліджень стану вільнорадикального окиснювання різними методами у працівників деяких галузей промисловості. При цьому для діагностики порушень кінетики ВРО й оцінки ефективності проведеного лікування прийнято визначати в плазмі й еритроцитах крові вміст первинних (дієнові кон'югати), вторинних (малоновий діальдегід), кінцевих (шифові основи) продуктів ПОЛ, концентрацію основного природного антиоксиданту – альфа-токоферолу з розрахунком показника коефіцієнта МДА/альфа-токоферол. У деяких випадках досліджують активність ферментів антиокисного захисту: супероксиддисмутази, церулоплазміну, глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази, каталази [34, 34, 36]. Також для оцінки протікання ПОЛ визначають проникність еритроцитарних мембран, або осмотичну стійкість еритроцитів.

При оцінці стану ВРО в еритроцитах, плазмі крові й сечі працівників нафтопереробної промисловості, що піддаються в процесі професійної діяльності комбінованій інгаляційній дії хімічних забруднювачів, спостерігалися істотні порушення процесів ВРО. Інтенсивність процесів ВРО оцінювали за вмістом продуктів ПОЛ-дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду, основ Шифа. Концентрацію дієнових кон'югатів оцінювали за характерним для них поглинанням в ультрафіолетовій області при довжині хвилі 233 нм. Кількість основ Шифа визначали за інтенсивністю флюоресценції (λ=440 нм). Вміст МДА визначали за реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Інтенсивність хемілюмінесценції, індукованої Fe-2, у плазмі крові й сечі оцінювали шляхом реєстрації надслабкого світіння на установці ХЛ-003. Зрушення в протіканні процесів ВРО полягали в нагромадженні в крові й сечі дієнових кон'югатів, МДА, основ Шифа, посиленням інтенсивності світіння крові й змінами ХЛ сечі [6, 29]. Відзначені зміни перебували в прямій залежності від тривалості контакту з комплексом хімічних забруднювачів повітря робочої зони.

Стан ВРО гомеостазу був досліджений також у працівників скляного заводу, які піддавалися впливу свинцю, і непрацюючих осіб із хронічною свинцевою інтоксикацією. У робітників, які контактували зі свинцем, спостерігали ініціацію ВРО, хоча це не призводило до порушення його ланцюжків і активації ПОЛ. Це було пов'язано з підвищенням інтегральної антиоксидантної забезпеченості організму за даними індукованої ХЛ і підтверджувалося функціональною напругою антиперекисної ланки АОС, зокрема, підвищенням активності каталази в еритроцитах. У хворих на хронічну свинцеву інтоксикацію активація ВРО супроводжувалася порушенням його ланок, про що свідчило посилення процесів ПОЛ в плазмі крові, зниження резистентності її ліпідів до переокиснювання й підвищення утворення малонового діальдегіду на підставі зниження антиоксидантної забезпеченості за рахунок пригнічення супероксиддисмутази в еритроцитах крові й церулоплазміну в сироватці [30].

Проводились дослідження активності ПОЛ й ферментів антиоксидантного захисту у гірників глибоких вугільних шахт [37]. Вміст продуктів ПОЛ (дієнові кон'югати, малонового діальдегіду) у плазмі крові й активність ферментів антиоксидантного захисту – супероксиддисмутази в еритроцитах і каталази в сироватці крові – визначали спектрофотометричним методом за характерним максимумом поглинання в ультрафіолетовому спектрі. Було встановлено значне підвищення первинних (дієнові кон'югати) і кінцевих (МДА) продуктів ПОЛ, більш виражене (дієнові кон'югати) у працівників, що виконують важкі роботи в найбільш несприятливих умовах підземних виробок. У гірників спостерігали також підвищення активності антирадикального (супероксиддисмутаза) і антиперекисного (каталаза) захисту організму. Ці зміни можуть відігравати вирішальну роль у виникненні патологічних змін внутрішніх органів.

За допомогою люмінолзалежної ХЛ плазми крові й слини був оцінений стан ВРО в організмі працівників заводу з виробництва хлорвмісних пестицидів при контакті з діоксинами [25]. Було доведено, що діоксини викликають стан генералізованого оксидантного стресу (стан, при якому в різних тканинах відбувається виражене посилення інтенсивності вільнорадикальних процесів, опосередкованих активними формами кисню) в організмі контактуючих з ним людей.

За допомогою ХЛ-аналізу був досліджений вплив епоксидних смол на протікання імунологічних і вільнорадикальних процесів в організмі працівників, що контактують із даними речовинами [34, 34]. Виявлено кілька кінетичних параметрів ХЛ сироватки крові, які відповідають активації або гальмуванню процесів ВРО, підвищенню або зниженню антиоксидантного захисту (АОЗ) крові. Показано, що ХЛ-аналіз і показники АОЗ крові можна розглядати як ранні діагностичні й прогностичні критерії несприятливого впливу епоксидних смол на організм робітників.


 
 

Цікаве

Загрузка...