WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужність вітамінних препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів - Реферат

Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужність вітамінних препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів - Реферат

препарату в належній мірі компенсована наявністю у "Вітрум Енерджи" п'ятьох інших мікроелементів (залізо, селен, мідь, цинк і марганець) з притаманними їм досить сильними антиоксидантними властивостями. Позитивною відмінністю "Вітрум Енерджи" від усіх інших досліджених вітамінних і вітаміно-мінеральних комплексів є присутність у його складі екстракту кореня женьшеню (50 мг), препа-рати якого, як відомо, належать до категорії фармакологічних засобів відновлення працездатності (група адаптогени) і досить широко використовуються у спор-тивній медицині за умов значних фізичних і психічних навантажень.

З метою отримання максимально повної та об'єктивної картини антиокси-дантних властивостей того чи іншого препарату, нами запропоновано спеціальний метод визначення антиоксидантної потужножності (АОП) конкретного вітамін-ного препарату чи вітаміно-мінерального комплексу. Метод базується на визначенні індекса антиоксидантної потужності (індекса АОП).

Методика розрахунку індекса АОП конкретного вітамінного чи вітаміно-мінерального комплексного препарату є достатньо простою, а сам розрахунок ви-конується досить швидко, що робить цей метод доступним і зручним у користу-ванні. Для визначення індекса АОП спочатку необхідно встановити чисельність речовин-АО в складі препарату, а також підрахувати їх загальну масу в міліграмах. В подальшому, увівши ці дані у спеціальну розрахункову формулу, отримуємо конкретне числове значення індекса АОП даного препарату.

Формула для розрахунку індекса АОП має наступний вигляд:

КАО (штук) МАО (міліграмів)

Індекс АОПпрепарату = ————————————————— , де

100

КАО – кількість антиоксидантів (чисельність речовин-АО в складі препарату);

МАО – маса антиоксидантів (загальна маса речовин-АО в складі препарату);

100 – коєфіцієнт.

Коефіцієнт "100" введено у розрахункову формулу з метою зменшення кількості цифр в остаточному числовому показнику індекса АОП і, відповідно, - для зручності у практичному користуванні.

Наводимо приклад розрахунку індекса АОП для препарату "Супрадін". В складі цього вітаміно-мінерального комплексу налічується 11 речовин-АО, загаль-ною (сумарною) масою 233,255 мг. Таким чином, помноживши "11" на "233,255", отримаємо (досить велике, за кількістю цифр) число - "2565,8". Поділивши його на "100", встановлюємо остаточне числове значення індекса АОП "Супрадіну" – 25,7.

Результати розрахунків індекса ОАП досліджуваних препататів дали мож-ливість висвітлити достатньо об'єктивну картину їхньої загальної антиоксидантної потужності. Отриманий фактичний матеріал, стосовно числових значень індексів АОП препаратів, наведено у таблиці 5. Навпроти назви кожного з препаратів у відповідних графах таблиці вказано також кількість речовин-АО і їхню загальну (сумарну) масу. Перелік препаратів у таблиці подано в алфавітному порядку.

Отриманий фактичний матеріал та його детальний аналіз дають можливість констатувати той факт, що рівень АОП конкретного препарату досить суттєво за-лежить з одного боку від чисельності, а з іншого – від загальної маси речовин-АО в його складі. В цілому ряді випадків при порівнянні окремо взятих препаратів між собою відносно більша чисельність антиоксидантних компонентів в складі одного препарату далеко не завжди є об'єктивним свідченням його переваги над іншим. Так, наприклад, порівнюючи рівень антиоксидантної потужності препаратів "Дуо-віт" і "Вітакап", видно, що, при наявності у складі "Дуовіту" 10 речовин-АО, його індекс АОП майже вдвічі нижчий від аналогічного показника у "Вітакапу" (10,2 проти 19,1), в складі якого є тільки 8 речовин-АО. Причиною цього є значно вища (майже у 2,4 рази) загальна маса антиоксидантних компонентів в складі препарату "Вітакап". Аналогічна картина має місце і при порівнянні, наприклад, "Активалу" і "Супрадіну", "Центруму" та "Супрадіну", "Центруму" і "Теравіту" тощо. З ін-шого боку, досить часто препаратам з відносно меншою сумарною масою речо-вин-АО притаманні явно вищі показники індекса АОП. Сказане досить чітко про-глядається при співставленні значень сумарної маси антиоксидантних речовин та їхньої загальної кількості в складі, наприклад, таких пар проаналізованих вітамін-них препаратів та вітаміно-мінеральних комплексів як "Дуовіт" і "Комплевіт", "Квадевіт" та "Триовіт", "Макровіт" і "Аскорутин" тощо (таблиця 5).

Таким чином, максимально повну антиоксидантну характеристику конкрет-ного препарату можна отримати лише з урахуванням як чисельності так і сумарної маси антиоксидантних речовин в його складі шляхом встановлення фактичного рівня загальної антиоксидантної потужності, об'єктивним показником якого є ін-декс АОП.

З метою кращого візуального сприйняття досить об'ємного цифрового мате-ріалу, вміщеного у таблиці 5, на рисунку 3 наведено його графічно-цифровий варіант. Препарати на рисунку, згідно показника абсолютної величини індекса АОП, розташовані у поступово спадаючій послідовності. У верхній частині рисунка, навпроти назви кожного з препаратів, вказано також і числове значення його "індивідуального" індекса АОП. Слід зазначити, що шкалою, розташованою на вісі ординат (в крайній лівій вертикальній колонці) рисунка 3, можна користуватися з метою порівняльної оцінки антиоксидантної потужності за індексом АОП практично будь-якого іншого вітамінного препарату чи вітаміно-мінерального комплексу, що не став об'єктом даного дослідження.

Аналіз цифрових та графічних даних, вміщених у таблиці 5 і на рисунку 3, показав, що за показником індекса АОП всі досліджувані препарати можна умовно розділити на 3 групи: 1) І група - препарати з високим рівнем АОП (18.4 – 32.1); 2) ІІ група - препарати з низьким рівнем АОП (5.5 – 10.2); 3) ІІІ група - препарати з дуже низьким рівнем АОП (0.05 – 3.5).

З матеріалу, розміщеного на рисунку 3, видно, що чільне місце за показником індекса АОП займає "Вітрум Енерджи" (індекс - 32.1), а замикає список досліджених препаратів з найнижчим індексом АОП "Магне-В6" (індекс - 0.05). Серед усіх проаналізованих препаратів не виявилося таких, які, теоретично, могли б скласти ще одну, проміжну між І та ІІ - IV групу (препарати із середнім рівнем АОП), оскільки діапазон цифрових значень індекса АОП у граничних представників вказаних груп є досить значним і лежить в межах від 10.2 ("Дуовіт") до 18.4 ("Центрум"). З огляду на сказане, слід зауважити, що у сферу проведених досліджень увійшли далеко не всі наявні на сучасному вітчизняному фармацевтичному ринку вітамінні препарати та вітаміно-мінеральні комплекси. В коло об'єктів дослідження були включені, передусім, препарати, які в належній мірі реально підтвердили свою ефективність в загальномедичній практиці, мають логічно обгрунтовані позитивні відгуки спеціалістів в галузі спортивної медицини


 
 

Цікаве

Загрузка...