WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

Метод багатоступінчастого добору. По кількості етапів розрізняють одноступінчатий; двоступінчастий, триступінчастий добір і т.п. Так, наприклад, на першому етапі по короткій програмі обстежаться всі робітники та службовці заводу. З усієї сукупності працюючих вибирають окрему групу (жінки), що обстежаться по більш повній програмі;

частина цієї групи (жінки дітей, що мають,) досліджуються по докладній програмі, а окремі обличчя (жінки, що мають дитини з уродженим пороком розвитку) -по особливо детальній програмі (монографічне дослідження).

Способи добору на окремих етапах дослідження можуть бути різними, наприклад, на першому етапі — випадковий добір, на другому — механічна і т.п.

Метод спрямованого добору. Використання принципів спрямованого добору дозволяє виявити вплив невідомих факторів при усуненні впливу відомих. Наприклад, при вивченні впливу стажу працюючого на травматизм відбираються робочі однієї професії, одного віку, одного освітнього рівня.

Когортний метод. Під когортою в демографії розуміють сукупність людей, що пережили те саме демографічне явище протягом того самого року. Іншими словами, статистичну сукупність при цьому методі складають відносно однорідні групи облич, об'єднані настанням визначеної демографічної ознаки в той самий інтервал часу. Наприклад, при вивченні питань, зв'язаних із проблемою народжуваності, формують сукупність (когорту) по ознаці єдиного терміну народження жінок — дослідження народжуваності по поколіннях — чи по ознаці єдиного терміну вступу в шлюб — дослідження народжуваності по тривалості сімейного життя.

Метод "збора-пари", чи спосіб зрівноважування груп (метод парних сполучень). В основі його лежить підбор для кожної одиниці спостереження досліджуваної групи "збора-пари" по одному чи декільком ознакам. Наприклад, відомо, що на рівень дитячої смертності впливають такі фактори, як маса тіла і підлога дитини. При використанні даного методу для кожного випадку смерті дитини з альтернативної сукупності благополучних випадків відбирається "збора-пари" по масі і підлозі. Цей спосіб добору доцільно застосовувати для вивчення рідких явищ.

Це далеко не всі методи вибіркових досліджень. Методологія проведення вибіркових досліджень постійно розвивається і пристосовується до рішення конкретних задач сьогоднішнього дня.

ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗБОРУ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ АНКЕТИ

Основними методичними вимогами при постановці медико-соціального дослідження є їхнє проведення у визначених суспільних групах населення, об'єднаних яким-небудь загальним соціальним чи віково-біологічною ознакою. Програма кожного дослідження повинна включати два розділи:

1) Характеристика стану здоров'я по всіх можливих чи деяких показниках.

2) Характеристика умов і способу життя досліджуваної групи.

Інформацію про стан здоров'я можна одержати з трьох джерел:

— дані офіційної статистики державних установ і організацій;

— ви копіювання даних з первинної медичної документації;

  • безпосереднє спостереження (огляд). Для одержання інформації про умови і спосіб життя використовуються методики, що мають багато загального із соціологічними роботами. Однак використання соціологічних методик вимагає розробки специфічних прийомів, характерних для медико-соціальних досліджень.

Основні зведення про умови і спосіб життя можуть бути отримані такими способами:

— анкетування (заочнеопитування);

— інтерв'ювання (очне опитування);

— комбінація цих методів (анкета — інтерв'ю);

— метод спостереження;

— експертно-монографічний метод (з рівнобіжним вивченням місцевих особливостей типового об'єкта);

— бюджетний метод.

Тут перераховані далеко не всі методи збору соціологічної інформації. Причому кожний з перерахованих методів має багато різних модифікацій: так, наприклад, інтерв'ю може бути індивідуальним і груповим, глибоким, клінічним, колегіальним і т.д.; метод спостереження — гласним і негласним, повним і неповним, індивідуальним і колективної і т.д.

Найбільше часто в медико-соціальних дослідженнях використовуються методи анкетування, інтерв'ю і комбінація. В основі цих методів лежить опитування. Опитування — це метод збору первинної інформації, заснований на безпосередньому (інтерв'ю) чи опосередкованому (анкета) взаємодія дослідника й опитуваного (респондента). У залежності від мети, задач і об'єкта дослідження опитування ,може виступати в якості основного чи допоміжного методу соціального пізнання. Але й у тім, і в іншому випадку дані, отримані в ході опитування, повинні бути перевірені, підтверджені, доповнені даними, отриманими за допомогою інших методів. Опитування і фіксація відповідей повинні проводитися по заздалегідь підготовленому переліку питань, що містяться в анкеті.

Анкети і програми інтерв'ювання повинні носити орієнтований характер, забезпечувати надійність, вірогідність і репрезентативність реєструємих у них даних. У ході розробки анкет і програм інтерв'ю необхідно дотримувати наступні правила: придатність анкети для збору, обробки і витяги з її необхідної інформації;

можливість перегляду анкети (без порушення системи кодів) з метою усунення невдалих питань і внесення відповідних коректив; пояснення цілей і задач проведеного дослідження; чітке формулювання питань, що виключає необхідність різних додаткових роз'яснень; фіксований характер більшості питань. Дотримання цих вимог при розробці анкети зв'язано з урахуванням специфіки різних типів питань.

Усі питання, використовувані в анкеті, можна умовно розділити на кілька основних груп: по змісту (питання про факти, поводження, дію, про мотиви, оцінки, думку й особистості опитуваного); за формою (відкриті, закриті, прямі і непрямі); по функції (основні, контрольні, фільтруючі).

На підставі питань у залежності від їхнього змісту можна одержати об'єктивні зведення про опитуваний (респонденті), довідатися його думка по досліджуваному питанню, наміру і т.д. До цієї групи питань випливає насамперед віднести питання, що утворять соціально-демографічний блок питань: стать, вік, утворення, місце проживання, родин стан і т.д.

Правильне формулювання питань тісно зв'язане з урахуванням можливостей опитуваного, питання не повинні пред'являти непосильних вимог до нього. У них не можна також включати важкі і незрозумілі слова, число питань в анкеті варто обмежувати. Як показує досвід, після 30 хвилин опитування увага респондента знижується.

Варто зупинитися на значенні понять: відкриті і закриті, а також прямі і непрямі питання. Відкритий, чи вільне питання не передбачає яких-небудь підказок можливих варіантів відповідей. Відповідь на нього може бути даний у будь-якій формі й обсязі. Для цієї мети в анкеті звичайно залишають вільне місце для запису відповіді. Відповіді на відкриті питання вимагають визначеної напруги з боку що відповідає, що значно підвищує витрати часу на опитування. Прикладом відкритого питання може служити питання про професію і займану посаду: "Ваша основна лікарська спеціальність", "Займана посада". У приведеному прикладі "відкритість" питань зв'язана з чисто технічними труднощями, оскільки приводити в анкеті докладні списки всіх лікарських посад і спеціальностей недоцільно через значне збільшення обсягу анкети і незручності використання їхній при відповідях і обробці. Іншим найбільш розповсюдженим прикладом відкритого питання є питання про додаткові побажання і пропозиції:

"Що, на вашу думку, варто зробити для поліпшення роботи поліклініки?", "Які, на вашу думку, необхідно вирішити питання для поліпшення роботи лікаря і підвищення культури і якості медичної допомоги?".

Відкриті питання застосовуються також при спробних дослідженнях, з'ясування можливих варіантів відповідей.

Закритими питаннями називають такі, котрі у своєму формулюванні містять можливі варіанти відповідей. Наприклад, опитуваному пропонують вибрати одну з оцінок (задовільно, незадовільно), виразивши тим самим своя думка про чи подію явищі, якій присвячене питання: "Як ви оцінюєте роботу поліклініки в цілому?".


 
 

Цікаве

Загрузка...