WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

Діаграми частіше використовуються в медико-соціальних дослідженнях, у те час, як картограми і картодіаграми — у медико-географічних дослідженнях.

Діаграми можна класифікувати різним образом. Так, по призначенню прийнято розрізняти діаграми порівняння, структурні і динамічні діаграми. Виділяють також лінійні, площинні й об'ємні графічні зображення.

Для графічного зображення відносних і середніх величин використовуються різні геометричні фігури: вертикальні прямокутники (стовпчикові і внутрістовпчикові діаграми), горизонтальні прямокутники (стрічкові діаграми), квадрати (квадратні діаграми), трикутники (пірамідальні діаграми), кола (кругові діаграми), сектори кола (секторні діаграми), радіуси кола (радіальні чи діаграми діаграми полярних координат), криві, прямі чи ламані лінії (лінійні діаграми, чи графіки), зображення об'єктів навколишнього світу — людей, ліжок, машин і ін. (фігурні діаграми).

Для відображення кожного виду відносних величин рекомендується використовувати той чи інший вид діаграм. Так, для зображення інтенсивних показників, показників наочності і співвідношення частіше застосовують стовпчикові, лінійні чи фігурні діаграми. Радіальні діаграми частіше використовуються для відображення сезонності інтенсивних коефіцієнтів. Графічні зображення екстенсивних величин (показників структури) частіше розташовують усередині якої-небудь геометричної фігури (внутрістовпчикові чи секторні діаграми).

При побудові графічних зображень варто дотримувати деякого правила:

— кожна діаграма повинна мати чітку, ясну, коротку назву, що відбиває її зміст, і порядковий номер;

— всі елементи діаграми (фігури, знаки, фарбування, штрихування) повинні бути пояснені на самій чи діаграмі в умовні позначки", (легенді);

— зображувані графічні величини повинні мати цифрові позначення на самій чи діаграмі в прикладеній таблиці;

— дані на діаграмі повинні розміщатися від більшого до меншого ліворуч праворуч, знизу нагору і по годинній стрілці (але елемент "інші" завжди розташовується останнім).

Закінчується даний етап формулюванням висновків і літературним оформленням матеріалу.

V. Етап розробки рекомендацій і управлінських рішень, упровадження їх у практику й оцінка ефективності.

Медико-соціальні дослідження закінчуються впровадженням їхніх результатів у практику охорони здоров'я. У залежності від мети і задач дослідження можливі різні варіанти практичного використання результатів робіт:

— ознайомлення з результатами широкої аудиторії лікарів (лекція, доповідь і т.д.);

— підготовка наказу, методичних указівок, інструкцій і т.п. (на рівні установи, району, міста, області, республіки);

— проведення реорганізації діяльності медичної установи;

— оформлення як раціоналізаторська пропозиція, винахід, відкриття;

— опублікування в печатці (статті, монографії і т.п.). Упровадження результатів дослідження в практику охорони здоров'я нерідко є важким, багатоетапним процесом. Можливі варіанти впровадження повинні бути намічені й обговорені ще на першому етапі.

Велике значення подальший розвиток форм і методів оцінки ефективності наукових досліджень, у результаті яких можуть змінюватися показники здоров'я населення, ефективніше використовуватися ресурси і т.п. при цьому зміни можуть наступити порівняно чи швидко через тривалий період часу. Звичайно показники здоров'я населення міняються порівняно повільно і через значний час після впровадження результатів у практику.

МЕТОДИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У залежності від ступеня охоплення об'єкта дослідження прийнято розрізняти суцільне і несуцільне статистичне спостереження. Суцільним називається таке медико-соціальне дослідження, при якому вивчаються всі одиниці спостереження об'єкта дослідження (уся генеральна сукупність). При несуцільному дослідженні — вивчається лише частина об'єкта. Наприклад, при вивченні здоров'я дітей якогось міста при суцільному дослідженні вивчається здоров'я всіх дітей, а при несуцільному — лише дітей, що проживають у так-те районі.

Несуцільне спостереження буває декількох видів:

— монографічний опис;

— метод основного масиву;

— вибіркове дослідження.

Монографічне дослідження - ретельне, глибоке вивчення однієї людини, однієї установи, одного села і т д. Монографічне дослідження іноді проводять перед основним з метою розробки програми, вивчення різних організаційних питань. Воно нерідко проводиться на одній і тій же одиниці спостереження з визначеними тимчасовими інтервалами. При цьому створюються оптимальні умови для вивчення динаміки факторіальних і результативних ознак.

Метод основного масиву охоплює велику частину одиниць досліджуваного об'єкта спостереження. Цей метод іноді називають недосконалим суцільної. Наприклад, при вивченні здоров'я дітей, батьки яких працюють на текстильних підприємствах, для аналізу варто відібрати тільки великі комбінати, виключивши дрібні об'єкти. З організаційних позицій значно легше провести дослідження на декількох великих об'єктах, чим на сотні дрібних.

Вибірковий метод дозволяє поширити результати, отримані на частині одиниць спостереження, на всю сукупність (об'єкт спостереження). Природно і зрозуміле прагнення кожного дослідника виявити закономірності, тобто одержати надійні стійкі результати, які можна б було впевнено з заданою точністю перенести на всю генеральну сукупність з найменшою витратою сил і часу, тобто на можливо меншому числі спостережень. Для цього вибірці повинні бути репрезентативної (представницької). Репрезентативність — це відповідність дані вибірки всієї (генеральної) сукупності. Мірою репрезентативності є різниця між середніми (чи відносними) величинами у вибірковій і генеральній сукупності. Для розрахунку необхідного числа спостережень у вибірковому дослідженні використовуються спеціальні формули, що ґрунтуються на теорії імовірностей і носять можливий характер. Однак рішення питання про оптимальний обсяг вибірки в комплексних медико-соціальних дослідженнях утруднено тим обставиною, що в них вивчається комплекс показників здоров'я різних груп людей і комплекс факторів, на них що впливають, тобто мається безліч облікових ознак досліджуваних сукупностей. Тому в комплексних медико-соціальних дослідженнях можна використовувати вже заздалегідь розраховане зразкове необхідне число спостережень (табл. 22), у залежності від бажаної точності і впевненості а результатах дослідження.

Репрезентативність вибірки залежить не тільки від її чисельності, але і від способу формування вибіркової сукупності, тобто від способу добору одиниць спостереження.

У залежності від правил формування вибірки розділяються;

Випадкова вибірка формується шляхом добору одиниць спостереження навмання. Нерідко випадковий добір упорядковується різними методами. Гак, у медико-соціальних дослідженнях часто використовують першу букву прізвища, частоту якої в генеральній сукупності можна легко установити для кожного населеного пункту, регіону країни. Іноді застосовуються спеціально розроблені таблиці випадкових чисел, програми обробки на ЕОМ.

Механічна вибірка формується за допомогою механічного (арифметичного) підходу до добору одиниць спостереження. Наприклад, при необхідності добору 20% від усієї генеральної сукупності можна відібрати кожен 5-й випадок. У багатьох випадках для добору використовуються номери медичних і інших документів, день надходження в стаціонар і т.п.

Типова (типологічна) вибірка — це вибірка, при формуванні якої генеральна сукупність попередньо розбивається на типи з наступним добором одиниць спостереження з кожної типової групи. При цьому число одиниць спостереження можна відібрати пропорційно чисельності типової групи (пропорційний типологічний добір) і непропорційно, тобто відбираючи різне число спостережень з кожної групи (непропорційний типологічний добір). Так, наприклад, попередньо можна розділити досліджувану групу за віком, підлозі, професії, утворенню, відібрати з кожної підгрупи необхідне число одиниць спостереження. При вивченні захворюваності можна виділити кілька класів хвороб і в кожнім класі сформувати вибіркову сукупність з облич, що підлягають вивченню.

Серійна вибірка формується за допомогою добору не окремих одиниць спостереження, а цілих груп, серій, чи гнізд, до складу яких входять організовані певним чином одиниці спостереження. Так, можуть бути територіальні зв'язки (села, райони), окремі установи (лікарні, дитячі сади і т.д.) і т.п. Добір серій здійснюється за допомогою випадкової чи механічної вибірки. Усередині кожної серії вивчаються всі одиниці спостереження.


 
 

Цікаве

Загрузка...