WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Ушкодження клітини - Лекція

Ушкодження клітини - Лекція

До розвитку внутрішньоклітинного ацидозу можуть приводити:

1) надлишкове надходження іонів Н+ у клітину з позаклітинного середовища (декомпенсований газовий чи негазовий ацидоз);

2) надлишкове утворення кислих продуктів у самій клітині при активації гліколізу (молочна кислота), порушеннях циклу Кребса (три- і дикарбонові кислоти), гідролітичному розщепленні фосфоліпідів клітинних мембран (вільні жирні кислоти, фосфорна кислота) і ін.;

3) порушення зв'язування вільних іонів H+ у результаті недостатності буферних систем клітини;

4) порушення виведення іонів H+ із клітини при розладах Na-H-обмінного механізму, а також в умовах порушеного місцевого кровообігу в тканині.

Внутрішньоклітинний ацидоз викликає: а) зміну конформації білкових молекул з порушенням їх ферментативної, скорочувальної і іншої властивостей; б) підвищення проникності клітинних мембран;

в) активацію лізосомальних гідролітичних ферментів.

11.17. Які зміни білкових молекул мають значення в патогенезі ушкодження клітини?

Білкові (протеїнові) механізми ушкодження клітини містять у собі: 1) пригнічення ферментів (зворотні і незворотні); 2) денатурацію, тобто порушення нативної будови білкових молекул у результаті обумовлених розривом ковалентних зв'язків змін вторинної і третинної структур білка; 3) протеоліз, що здійснюється під дією лізосомальних протеолітичних ферментів (катепсинів) і Са-активуемих протеаз. У результаті протеолізу можуть з'являтися пептиди, що володіють властивостями фізіологічно активних речовин. З виходом останніх з ушкоджених клітин може бути зв'язаний розвиток як місцевих, так і загальних реакцій організму (запалення, лихоманка).

11.18. Які порушення функціонування генетичного апарату клітини можуть приводити до її ушкодження?

Основу ушкодження клітини можуть складати так звані нуклеїнові механізми, обумовлені порушеннями процесів:

1) реплікації ДНК (денатурація ДНК, ушкодження ДНК-репліказної ферментної системи, дефіцит трифосфонуклеотидів - АТФ, ГТФ, ТТФ і ЦТФ);

2) транскрипції (мутаційні дефекти генної матриці, пригнічення ДНК-залежної РНК-полімерази антибіотиками і токсинами, порушення посттранскрипційної модифікації інформаційної РНК: неприєднання "кепа" до головного кінця молекули, порушення утворення полі-А-хвоста, розлади сплайсингу);

3) трансляції (дефіцит або якісні зміни інформаційної, рібосомальної чи транспортної РНК, а також рібосомальних ферментів і неферментних білків; дефіцит вільних амінокислот і АТФ; пригнічення процесу антибіотиками і мікробними токсинами).

Таким чином, до універсальні механізмів підвищення проникності клітинних мембран при ушкодженні клітини відносяться: 1) активація пероксидного окислювання ліпідів; 2) активація фосфоліпаз; 3) осмотичне розтягнення мембран; 4) адсорбція білків (поліелектролітів) на мембрані; 5) зміни фазового стану мембранних ліпідів (ацидоз, зміни температури).

11.20. Які порушення виникають у клітині в результаті ушкодження окремих її органоїдів (плазматичної мембрани, мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму, лізосом)?

Порушення бар'єрної функції плазматичної мембрани приводить до вирівнювання існуючих у нормі концентраційних градієнтів речовин: у клітину надходять іони Na+ Ca2+, Cl- , а виходять іони K+, Mg2+, неорганічного фосфату, низько- і високомолекулярні органічні сполуки (АМФ, АДФ, проміжні продукти клітинного обміну, білки-ферменти). З ушкодженнями білків і глікопротеїдних комплексів, вбудованих у плазматичну мембрану, зв'язані порушення систем активного транспорту речовин (Na-, K-, Са-насосів; Na-Ca- і Na-H-обмінних механізмів); зміни специфічних іонних каналів (Na-, К-, Са-каналів); порушення клітинних рецепторів, що сприймають зовнішні регуляторні сигнали (α- і β-адренорецепторів, m- і n-холінорецепторів і ін.); порушення міжклітинних взаємодій; зміни антигенних властивостей клітини.

Ушкодження мітохондрій супроводжується: 1) або пригніченням процесів клітинного дихання, 2) або ефектом порушення зв'язку між процесами окислення і фосфорилювання. В кінцевому результаті порушується енергозабезпечення клітини.

Ушкодження гранулярної ендоплазматичного сітки приводить до дезагрегації полісом, внаслідок чого порушуються реакції біосинтезу білка в клітині. У результаті ушкодження гладкого ендоплазматичного ретикулуму і його ферментних систем страждають процеси детоксикації, мікросомального окислювання і ін. У деяких клітинах, наприклад м'язових, порушується здатність ендоплазматичного (саркоплазматичного) ретикулуму депонувати іони Са2+ що сприяє реалізації так званих кальцієвих механізмів ушкодження клітини.

Підвищення проникності лізосомальних мембран приводить до виходу в цитоплазму гідролітичних ферментів, активація яких в остаточному підсумку викликає незворотні зміни клітини - її аутоліз.

11.21. Які існують механізми загибелі клітин? Що таке апоптоз?

Розрізняють два механізми загибелі клітин.

1. Некробіотична загибель настає під впливом несприятливих зовнішніх впливів і супроводжується порушенням утворення енергії. Наслідком цього є зміни в цитоплазмі, розриви лізосом з виділенням активованих гідролітичних ферментів, що приводять до розщеплення і фрагментації компонентів клітини (ядра, плазматичної мембрани й ін.), розвиток аутолізу.

2. Апоптоз є активним енергозалежним процесом. При цьому спочатку, за рахунок активації нуклеаз, відбувається пікноз і фрагментація ядра з наступним викидом його з клітини і вторинним відмиранням цитоплазми. Апоптоз спостерігається при термінальному дифференціюванні клітин, променевому ураженні, хронічній гіпоксії, дії Т-лімфоцитів-кіллерів. Він пов'язаний з генетично детермінованою програмою загибелі клітин.

11.22. Якими захисно-компенсаторними механізмами володіє ушкоджена клітина?

Усе різноманіття захисно-компенсаторних реакцій клітини у відповідь на її ушкодження можна умовно розділити на дві груп.

I. Реакції, спрямовані на відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу: а) активація механізмів активного транспорту речовин (Na-K-, Са-насосів; Na-Ca-, Na-H-обмінних механізмів, мікровезикулярного транспорту); б) посилення регенерації антиоксидантів; в) зв'язування вільних жирних кислот (синтез тригліцеридів); г) активація синтезу білків, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів і ін.

Неодмінною умовою реалізації цих механізмів є достатнє енергозабезпечення клітини. Це досягається підвищенням інтенсивності енергетичного обміну (активація гліколізу, клітинного дихання, пентозного циклу) і перерозподілом наявних у клітині енергетичних ресурсів.

II. Реакції, спрямовані на створення функціонального спокою ушкодженої клітини. Їх ціль полягає в тому, щоб усунути можливі додаткові зрушення внутрішньоклітинного гомеостазу при дії фізіологічних патогенних факторів (стабілізація ушкодження) і звести до мінімуму енергетичні витрати на виконання специфічних функцій клітини.

До таких реакцій можна віднести: а) утворення клітиною простагландинів і блокада ними β-адренорецепторів; б) пригнічення аденілатциклази і підвищення активності фосфодіестерази, яка руйнує цАМФ; в) утворення аденозину - природного блокатора Са-каналів і ін.

11.23. Які існують підходи до патогенетичного лікування ушкоджених клітин?

Основними принципами впливу на ушкоджені клітини є:

1) обмеження і пригнічення молекулярних механізмів ушкодження (блокада Са-каналів, застосування антиоксидантів, інгібіторів фосфоліпази А2 і протеаз, активація біосинтезу білка й ін.);

2) створення функціонального спокою (охоронний режим, дієта, блокада клітинних рецепторів і ін.);

3) енергетичне і пластичне забезпечення гомеостатичних механізмів клітини (вплив на периферичний кровообіг і мікроциркуляцію з метою поліпшення доставки кисню і живильних речовин до ушкоджених клітин, введення енергетичних і пластичних субстратів).


 
 

Цікаве

Загрузка...