WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Компенсаторно-пристосувальні механізми гострої неонатальної адаптації. Пограничні стани, що загрожують зриву адаптації - Реферат

Компенсаторно-пристосувальні механізми гострої неонатальної адаптації. Пограничні стани, що загрожують зриву адаптації - Реферат

годин стабiлiзується до 32-36 мм Hg. На 4 день життя показники газообмiну досягають рiвня дорослого. Водно-сольовий обмiн новонароджених має свої особливостi. Вода складає 70-75% ваги, у дорослого - 60%. Об'єм позаклiтинної рiдини у два рази вищий, нiж у дiтей старшого вiку. Отже дитина народжується з явищами гiпергiдратацiї. У новонароджених вiдмiчається бiльш iнтенсивний обмiн речовин. Потреба іх у водi у 2-3 рази вища, нiж у старших дiтей.
Пiсля народження бiлок в органiзм потрапляє з молоком матерi, i у першi днi дитина знаходиться в умовах зниженного надходження бiлку. У першi години пiсля народження вмiст залишкового азоту дещо вищий, нiж у матерi.
Катаболiчна направленiсть обмiну - перехiдний стан для всiх дiтей перших трьох днiв життя. Посилений катаболiзм мiнiмальний або вiдсутнiй у мозку, серцi, гладком'язовiй системi. Бiльше всього виражений в лейкоцитах, лiмфоцитах, еритроцитах. З 5 дня катаболiчний напрямок обмiну змiнюється анаболiчним, i дитина починає додавати у вазi.
До моменту народження запаси глiкогену великi, накопичення його вiдбуваються в останнi тижнi внутрiшньоутробного життя. Проте уже через 3 години кiлькiсть глiкогену у печiнцi зменшується на 90%, а до 6-12 годин залишаються слiди. З 4-5 доби концентрацiя його пiдвищується, i до кiнця неонатального перiоду досягає рiвня дорослих. У недоношених, переношених, дiтей, що народилися в асфiксiї, запаси глiкогену вичерпуються ранiше, концентрацiя глюкози кровi знижується швидше i до бiльш низьких цифр.
Окислення жирiв при нестачi вуглеводiв вiдбувається неповнiстю, що призводить до кетозу. Вмiст кетонових тiл у пуповиннiй кровi складає 0,46 ммоль/л, на 4-5 день пiдвищується до 2,34 ммоль/л, а на 10-14 день складає 0,136 ммоль/л. У недоношених дiтей з ускладненим перебiгом вагiтностi у матері вiдмiчається синдром енергетичної нестачi: сонливiсть, млявiсть, м'язева гiпотонiя, цiанотичне забарвлення шкiри, задишка з перiодами апное, тахiкардiя, набряк i пастознiсть тканин.
Транзиторна гіпокальціємія і гіпомагніємія - граничнi стани, якi розвиваються у небагатьох новонароджених. У пуповиннiй кровi рiвень кальцiю складає 2,59-2,74 ммоль/л, фосфору -1,84 ммоль/л, магнiю - 0,85 ммоль/л.
Транзиторна гіпербілірубінемія - розвивається у всiх новонароджених у першi днi життя, тодi як жовтяниця шкiри з'являється у 60-70% дiтей. Пiдвищення рiвня бiлiрубiну iде за рахунок некон'югованої його фракцiї i у 1/3 дiтей доходить до 171 мкмоль/л.
ГЕМОПОЕЗ. Зміна синтезу гемоглобіну з фетального на дорослий тип, активація лімфоцитопоезу у зв'язку із активацією імунітету. У якості транзиторних станів відмічаються: підвищений еритродіерез та еритропоез; транзиторна гіпербілірубінемія; транзиторний лімфоцитоліз, транзиторна активація мієлопоеза.
ГЕМОСТАЗ. Відзначаються фазові стани у зв'язку із поступленням тромбопластичних речовин у кров під час пологів, подвищена проникливість судинної стінки, загибель еритроцитів і тромбоцитів.
Транзиторні: недостатність вітамін К-залежних факторів згортання крові, низька агрегаційна здатність тромбоцитів, активування фібрінолізу.
ТРАНЗИТОРНА ВТРАТА ПОЧАТКОВОЇ МАСИ ТІЛА - виникає у першi днi життя i не перевищує 6% ваги при народженнi. Факторами, якi сприяють максимальнiй втраті початкової маси тiла є: недоношенiсть, затяжнi пологи, гiпогалактiя матерi, висока температура i недостатня вологiсть повiтря у палатi. Допустимими вважаються коливання 3-10%. 75% її пов'язують із зневодненням шляхом втрати води з диханням. Розрiзняють три ступеня транзиторної втрати маси тіла у залежностi вiд відсотку втрати i клiнiчних ознак ексикозу.
ТРАНЗИТОРНІ ПОРУШЕННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ. Виникають внаслiдок недосконалостi процесiв теплорегуляцiі, пiдвищення або зниження температури навколишнього середовища. Новонародженi легко перегрiваються i охолоджуються при неоптимальних умовах зовнiшнього середовища, внаслiдок чого виникають транзиторнi гiпотермiя i гiпертермiя.
ВТРАТА ПЕРВИННОЇ МАСИ ТІЛА. Максимальна фізіологічна втрата первинної маси тіла спостерігається на 3-4, рідше - на 5 добу, не перевищує 10% у доношених дітей. Відновлення маси тіла при народженні після її транзиторного зменшення відбувається у преважної більшості новонароджених - на 6-7 добу життя; на 10 добу - у всіх здорових дітей. Новонароджені з малою або з великою масою тіла, хворі діти мають затримку відновлення маси тіла при народженні. Виникає внаслідок катаболічної спрямованості обміну речовин, від'ємного балансу рідини, відходження меконію у новонародженого в перші дні життя. Фактори ризику значної втрати маси тіла: неадекватне вигодовування або будь-які ознаки захворювання. Профілактичні заходи. Дотримання сучасних технологій грудного вигодовування дозволяє запобігти надмірній втраті маси тіла. При втраті маси тіла більше ніж 3% за добу і відсутності патологічних ознак доцільно налагодити оптимальне грудне вигодовування.
Література:
1. Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003р. "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні".
2. Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною".
3. Наказ МОЗ України №340 від 07.10.2006р. "Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки".
4. Наказ МОЗ України №179 від 29.03.2006р. "Про затвердження Інструкції з визначення критеріів перинатального періоду, живонародженості та мертвонароджуваності, порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених".
5. Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів".
6. Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006р. "Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям "Жовтяниця новонароджених".
7. Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006р. "Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні".
8. Наказ МОЗ України №312 від 08.06.2007р. "Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим".
9. Наказ МОЗ України №234 від 10.05.2007р. "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах".
10. Аряєв М.Л. Неонатологія.-АДЕФ-Україна.-2003.-756с.
11. Неонатологія: Навч.посіб./ за ред. П.С.Мощича, О.Г.Суліми.-К.: Вища школа, 2004.-807с.:іл.
12. Ю.И.Барашнев Перинатальная неврология.-М.: Триада-Х, 2001.- 640с.
13. Основы перинатологии: Учебник / под ред. Н.П.Шабалова и Ю.В.Цвелева.-М.:МЕДпресс-информ, 2002.-2-е изд., перераб. и доп.-576с.
14. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных / А.Б.Пальчик, Н.П.Шабалов.-М.:МЕДпресс-информ, 2006.-2-е изд., перераб. и доп.-256с.:ил.
15. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: Справочник / пер. с англ. В.Ю.Халатова; под ред. В.Н.Титова.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960с.
16. В помощь неонатологу / Знаменская Т.К., Сулима Е.Г., Ципку А.Г., Жданович А.И.-К.: Изд-во "Агентство "Стандарт", 2006.-130с.

 
 

Цікаве

Загрузка...