WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Загальна захворюваність і основні тенденції всіх видів захворюваності - Реферат

Загальна захворюваність і основні тенденції всіх видів захворюваності - Реферат


РЕФЕРАТ
Загальна захворюваність і основні тенденції всіх видів захворюваності
ЗАГАЛЬНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
Загальна захворюваність враховує поширеність усіх хвороб серед усього населення в цілому та окремих захворювань у певних його групах на даній території за результатами звертань.
Показники загальної захворюваності дають змогу оцінити рівні захворювань, виявлених і зареєстрованих у амбулаторно-поліклінічних закладах протягом календарного року.
Загальна захворюваність вивчається на основі поточної реєстрації усіх первинних звертань хворих.
Первинним звертанням при хронічних захворюваннях вважається перше звертання в даному році.
При гострих захворюваннях, які можуть мати місце кілька разів протягом року, враховується перше звертання з приводу кожного випадку.
Джерелом інформації про загальну захворюваність є два документи: "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів"(ф. № 025-2/J та "Талон амбулаторного пацієнта" (ф. № 025-6/0, ф. 025-7/0).
На кожний випадок гострого захворювання заповнюється окремий "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" з позначкою "+". У "Талоні амбулаторного пацієнта" при гострих захворюваннях поруч з назвою діагнозу позначається код "1". Таким чином, в однієї людини протягом року може бути зареєстровано кілька випадків гострих захворювань.
Діагнози хронічних захворювань реєструються лише один раз протягом року. Якщо діагноз встановлено вперше в житті хворого, позначкою "+" у "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" або кодом "2" в "Талоні амбулаторного пацієнта". Якщо діагноз хронічного захворювання встановлено раніше, то при першому відвідуванні лікаря кожного наступного року в "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" ставиться позначка "-" чи код "З" у "Талоні амбулаторного пацієнта".
Інформація згаданих вище облікових документів є основою для складання "Звіту про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу" (ф. № 12).
Розрізняють такі основні показники загальної захворюваності:
o первинна захворюваність - рівень вперше зареєстрованих захворювань за календарний рік на даній території; при цьому враховуються всі гострі та вперше встановлені протягом року хронічні захворювання;
o загальна захворюваність, або поширеність захворювань, рівень усіх зареєстрованих захворювань за календарний рік: гострих і хронічних (зареєстрованих при першому звертанні в поточному році, а виявлених як в поточному, так і в попередні роки);
o структура первинної та загальної захворюваності населення. Ці показники розраховуються так:
Первинна захворюваність = Кількість захворювань, які зареєстровані
вперше в даному році (всі гострі + вперше
виявлені хронічні захворювання) o 1000
Середньорічна чисельність населення
Загальна захво-рюваність (поширеність усіх зареєстрованих захворювань) = Кількість усіх зареєстрованих протягом даного
року захворювань (гострі + хронічні, виявлені як
у поточному, так і в попередніх роках) o 1000
Середньорічна чисельність населення
Структура
первинної
захворюваності
та поширеності
захворювань = Кількість усіх зареєстрованих протягом року
захворювань даного класу, групи, нозологічної
форми (вперше зареєстрованих) o 100
Кількість усіх (уперше) зареєстрованих
протягом року захворювань
Основні тенденції окремих видів захворюваності
Загальна захворюваність.
За даними звертань населення за медичною допомогою протягом останніх десятиріч рівні поширеності усіх хвороб знаходяться в межах від 1100 до майже 1500 випадків захворювань на 1000 населення (мал. 12), рівні первинної захворюваності, відповідно, 600-800 %о.
З окремих захворювань найбільш високі рівні поширеності притаманні хворобам системи кровообігу, органів дихання та органів травлення.
На три вищезазначені класи припадає 55 % випадків серед усіх зареєстрованих хвороб (мал. 13).
Серед вперше зареєстрованих протягом року захворювань найбільші рівні мають хвороби органів дихання, нервової системи та органів чуття, травми та отруєння.
Існують досить суттєві відмінності як показників поширеності, так і первинної захворюваності за віком (мал. 14).
Найбільш високі рівні як поширеності, так і первинної захворюваності реєструються серед дитячого населення, особливо у дітей до 1 року - близько 2000 випадків на 1000 населення.
Зі збільшенням віку первинна захворюваність зменшується.
Вказана тенденція пов'язана зі зменшенням звертань за медичною допомогою, на що істотно впливає відсутність потреби в одержанні лікарняного листа у більшої частини осіб пенсійного віку.
Загальні тенденції рівнів первинної захворюваності серед чоловіків і жінок майже однакові, а поширеність хвороб у жінок вища, ніж у чоловіків.
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
Зменшення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є значним резервом у покращанні здоров'я, підвищенні продуктивності праці та добробуту народу.
Впродовж останніх років відбувається незначне скорочення показників числа календарних днів на 100 працюючих і середньої тривалості одного випадку. В той же час частота випадків дещо зростає.
На рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності впливають різні чинники. Основними з них є:
o санітарно-гігієнічні умови праці;
o організація виробничих процесів;
o умови побуту;
o організація та якість медичного обслуговування;
o якість лікарської експертизи працездатності;
o склад працюючих за віком, професією, стажем роботи тощо.
Найбільш високі рівні тимчасової непрацездатності в цілому по всіх галузях притаманні хворобам органів дихання, а саме гострим респіраторним інфекціям та грипу. Значні рівні характерні для хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини (за числом випадків), а також травмам і отруєнням (за числом днів).
Зниження цього виду захворюваності можливе лише при комплексній взаємодії адміністрацій підприємств, громадських організацій, лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних закладів.
Інфекційна захворюваність
Зміни інфекційної захворюваності досить динамічні. Завдяки успіхам мікробіології, вірусології, імунології, епідеміології були ліквідовані та локалізовані спалахи особливо небезпечних з них -віспи, чуми, холери. Значно зменшилась розповсюдженість дитячих інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики. Розвиток санітарії та гігієни призвів до переривання основного механізму передачі кишкових інфекцій. Завдяки успіхам медицини в лікуванні новими високоефективними антибіотиками, сульфаніламідами тощо в більшості розвинутих країн світу вони вже не відносяться до 10 перших причин смерті населення.
Але цілий ряд інфекцій, переважно

 
 

Цікаве

Загрузка...