WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Переливання крові - Реферат

Переливання крові - Реферат


Реферат
на тему:
Переливання крові
Донором може бути кожна здорова людина у віці 18-60 років. Без шкоди для здоров'я за один раз донор може здати 250-400 мл крові (не частіше як один раз у три місяці).
Здоров'я кожного донора ретельно перевіряє лікар станції переливання крові. Донорами не можуть бути люди, які часто вживають алкоголь, хворі на СНІД та деякі інші вірусні хвороби. Спосіб консервування крові: у стерильний поліетиленовий пакет об'ємом 250 мл, набирають донорські кров і щільно закривають. Якщо до щойно одержаної крові додати трохи нешкідливого лимоннокислого Na, то вона не згортається і при t 4-6? С може зберігатися протягом кількох місяців. Найкраще застосовувати кров взяту не більше 10-14 днів та аутокров. На етикетці посуду записують групу крові, резус-належність і дату заготівлі крові. Кров з пакету за допомогою спеціального приладу вливають у вену реципієнта по краплинах.
Переливають не тільки цільну кров, але і її компоненти та кровозамінники.
Не слід користуватися кров'ю одного і того ж донора при повторному переливанні, оскільки обов'язково до якої-небудь з систем відбудеться імунізація.
При переливанні крові необхідно враховувати не тільки групу крові за системою АВО, але й резус-належність. У більшості (85%) людей на мембрані еритроцита є так званий білок резус-фактор, який вперше виявлений Ландштейнером та Вінером в 1940 році в крові мавп макак (Macacus rbesus). Люди. Які мають таку речовину, є резус позитивними (Rh+), а ті, що не мають - (Rh?). При переливанні несумісної крові за Rh або ж при вагітності, коли мати є Rh(-), а дитина - Rh (+), виникає резус конфлікт. У крові матері утворюються антитіла, які руйнують власні еритроцити або еритроцити плоду. Перша вагітність може завершитись нормально, а кожна наступна може супроводжуватись мертво народженням, викиднем, розвитком в дитини гемолітичної хвороби.
Лейкоцити (в 1 мм3 - 4-6 тис) білі кров'яні тільця, більші за еритроцити мають ядро, здатні до активного амебоїдного руху. Кількість їх у крові може змінюватись: менше ранком натщесерце, збільшується їх кількість після їди, праці. живуть 3-5 днів до 10 років. Утворюються в червоному кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах, поступово проходячи всі стадії дозрівання. Цей складний процес може порушуватись у разі радіоактивного опромінення або дії різних хімічних чинників.
Лейкоцити не однакові за своєю будовою. Бувають двох груп: зернисті (гранулоцити), незернисті (агрунолоцити).
До зернистих належать: еозинофіли, базофіли, нейтрофіли.
До незернистих: лімфоцити та моноцити.
Процентне співвідношення між видами лейкоцитів - лейкоцитарна формула, досить стала величина порушується під час різних хвороб має діагностичне значення.
Лейкоцитоз - збільшення кількості лейкоцитів.
Лейкопенія - зменшення лейкоцитів.
Імунітет - несприятливість організмом інфекційних хвороб.
Розрізняють клітинний та гуморальний імунітет. Такий поділ обумовлений двома типами лімфоцитів - Т-клітин та В-клітин. Лімфоцити утворюються в кістковому мозку. Формування імунологічної компетентності Т-клітин відбувається в вилочковій залозі (тимусі).
Розвиток імунологічної компетентності В-клітин відбувається в лімфоїдній тканині (плаценті, печінці плоду, апендикс).
Т-лімфоцити (тимус залежні): Т-кілери, Т-супресори, Т-хелпери, Т-пам'яті.
В-лімфоцити (бурса залежні). Т-лімфоцити та фагоцити забезпечують клітинний імунітет або фагоцитоз, який більшу роль відіграє у місцевих запальних процесах.
В-лімфоцити - гуморальний імунітет відіграє у разі загальних інфекцій більшого значення, його основним проявом є утворення лімфатичних антитіл проти різних інфекційних (бактерії, віруси, найпростіші, грибки) і неінфекційних (пилок рослин, лікарські препарати, чужорідні білки) чинників.
В утворенні, дозріванні та навчанні лімфоцитів, щоб вони могли виробляти антитіла бере участь імунна система.
Антитіла - це тип білків, які діють лише проти одного збудника хвороб. Вони постійно відновлюються в організмі, що захищає його на тривалий час від повторних інфекційних захворювань.
Антигени - чужорідна речовина, здатна викликати утворення антитіл.
Лейкоцити не тільки розносяться з током крові, а можуть самостійно пересуватися за допомогою псевдоніжок. Проходячи крізь стінки капілярів лейкоцити рухаються до скупчення хвороботворних мікробів і за допомогою псевдоніжок захоплюють та перетравлюють їх. Це явище було відкрито Мечніковим у 1908 р і названо фагоцитозом (Нобелівська премія).
В певних випадках (при пересадці органів) фагоцитарна властивість лейкоцитів може бути шкідлива. Лейкоцити реагують на пересаджені органи так, як на хвороботворні організми, фагоцитують їх, руйнують. Тому при проведенні таких операцій фагоцитоз пригнічують різними речовинами.
Явище імунітету відоме давно: в кінці 18 ст англійський лікар Дженнер звернув увагу на те, що жінки, які мали справи з коровами хворими коров'ячою віспою ніколи не хворіли натуральною віспою...
Healthy everybody in age 18-60 can be a donor the years. Without harm for a health at a heat a donor can hand over to a 250-400 ml blood (not more frequent as one time in three months).
The health of every donor is carefully checked up by the doctor of the station of blood transfusion. People which often use an alcohol can not be donors, patients with SNID and some other viral illnesses. Method of canning of blood: in a sterile polyethylene package by volume of 250 ml, collect donors the blood and very tightly close. If to the just got blood to add a bit harmless citric-acid Na, she does not convolve at t 4-6? S can be saved during a few months. The best to apply a blood taken no more than 10-14 days and aoutocrov. On the label of crockery a blood type, rezous-prinadlegnost-belonging and date of purveyance of blood, is written down. A blood from a package by means the special device is infused into in the vein of recipient on drops.
Not only a whole blood but also its components and crovozaminnici is poured.
It does not follow to use crov'yo the same donor at the repeated transfusion, as necessarily immunization will happen to some from the systems.
At blood transfusion it is necessary to take into account not only a blood type by system of AVO, but also rezous-prinadlegnost-belonging. In most (85%) people on the membrane of red corpuscles there is a so called albumen rezous-factor-factor which first exposed Landshteynerom and Vinerom in 1940 in the blood of marmosets of macaques (Macacus rbesus). People. Which have such matter, there is rezous positive (Rh+), and those, that have not - (RhI). At incompatible blood transfusion for Rh or at pregnancy, when a mother is Rh(-), and child - Rh (+), there is rezous conflict. Antibodies which destroy own red corpuscles or red corpuscles of fruit appear in the blood of mother. The first pregnancy can be completed normally, and every following can beaccompanied dead by birth, abortion, by development at the child of gemolitichnoi illness.
Leucocytes (in 1 mm3 - 4-6 tis) are white bloody little bodies anymore than red corpuscles have a kernel, apt at active ameboidnogo motion. The quantity of them in a blood can change: less by a morning on an empty stomach, their quantity after a meal, labour is multiplied. live 3-5 days to 10 years. Appear in red marrow, spleen, lymphatic knots, gradually passing all stages of ripening. This difficult process can be violated in the case of radio-active irradiation or action of different chemical factors.
Leucocytes not identical after the structure. Are two groups: grainy (granoulotsiti), ungrainy (agrounolotsiti).
To grainy belong: eozinofili, bazofili, neytrofili.
To ungrainy: limfotsiti and monotsiti.
Percent correlation between the types of leucocytes - leycotsitarna formula, a size enough became is violated during different illnesses has the diagnostic value.
Leycotsitoz - increase of quantity of leucocytes.
Leycopeniya - reduction of leucocytes.
Immunity - unfavorable by the organism of infectious diseases.
Cellular and goumoralniy immunity is distinguished. Such division is conditioned by two types of limfotsitiv - T-clitin and V-clitin. Limfotsiti appear in marrow. Forming of immunological competence T-clitin takes place in a vilochcoviy gland (timousi).
Development of immunological competence V-clitin takes place in limfoidniy fabric (to the placenta, liver of fruit, appendix).
T-limfotsiti (timous dependent): T-cileri, T-soupresori, T-helperi, T-pam'yati.
V-limfotsiti (boursa dependent). T-limfotsiti and phagocytes provide cellular immunity or fagotsitoz which acts greater part in local inflammatory processes.
V-limfotsiti - goumoralniy immunity plays in the case of general infections of greater value, formation of lymphatic antibodies against different infectious (bacteria, viruses, are the simplest, fungi) and uninfectious (pollen of plants, medical preparations, foreign squirrels) factors is his basic display.
In education, ripening and teaching of limfotsitiv, that they could produce antibodies the immune system takes part.
Antibodies - it is the type of albumens which operate only against one exciter of illnesses. They constantly recommence in an organism, that secures him for great while from the repeated infectious diseases.
Antigens - foreign matter able to cause formation of antibodies.
Leucocytes not only are set about with the current of blood, and can independently move by means the pseudolegs. Passing through the walls of capillaries leucocytes move to accumulation of morbific microbes and by means the pseudolegs take and overcook them. This phenomenon was openly Mechnicovim in 1908 r and it is adopted by fagotsitozom (Nobel bonus).
In the definite case (at transplantation of organs) fagotsitarna property of leucocytes can be harmful. Leucocytes react on the displanted organs how on morbific organisms, fagotsitouyot them, destroy. Therefore during conducting of such operations fagotsitoz is repressed by different matters.
The phenomenon of immunity is known a long ago: in the end 18 st English doctor Dgenner paid attention to that women which had businesses with cows by patients never were a cowpox ill by a natural pox...

 
 

Цікаве

Загрузка...