WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Звітність аптечних пунктів і кіосків - Реферат

Звітність аптечних пунктів і кіосків - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Звітність аптечних пунктів і кіосків
Фінансовий стан аптечних пунктів та аптечних кіосків характеризується сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Ці показники наводяться у звітних формах Баланс (ф.1) на певну дату і Звіт про фінансові результати (ф.2) за певний період. Заповнення звітних форм спрощується при використанні розроблених макетів.
Потреби користувачів взначають обсяг інформації, а, відповідно, і склад фінансової звітності, а також її види та форми. Цілком зрозуміло, що користувачам фінансової звітності великого заводу потрібна більш докладна інформація, ніж користувачам фінансової звітності невеликої майстерні, а потреби користувачів звітності банків суттєво відрізняються від потреб користувачів звітності бюджетних установ. Чинні нормативні документи бухгалтерського обліку (у тому числі Закон про бухоблік) враховують це і передбачають різну за складом, видами та формами фінансову звітність для різних категорій суб'єктів господарювання.
Форми фінансової звітності перелічено у п.2 ст.11 Закону про бухоблік. Усього їх п'ять:
- баланс;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про власний капітал;
- примітки до звітів.
Форми фінансової звітності та порядок їх складання згідно з статтею 11 Закону про бухоблік встановлено:
- Державним казначейством України (для бюджетних установ);
- Національним банком України (для банків);
- Міністерством фінансів України (для всіх інших підприємств і організацій).
Але не всі суб'єкти господарювання зобов'язані складати і подавати користувачам повний комплект (тобто всі п'ять форм) фінансової звітності.
За складом розрізняють фінансову звітність:
- суб'єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;
- інших суб'єктів господарської діяльності.
Відповідно до п.3 ст.2 Закону про бухоблік "суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності". А п.3 ст.11 зазначеного Закону передбачено, що "для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати".
Керуючись цією нормою Закону про бухоблік, Міністерство фінансів України розробило не заплановий спочатку (тобто не включений до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів) стандарт П(С)БО 25. Цим стандартом передбачено, що фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва включає тільки дві форми:
- баланс;
- звіт про фінансові результати.
Обидві ці форми об'єднані загальною назвою ("Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва") і мають скорочену (порівняно з аналогічними формами для інших підприємств) кількість показників.
Згідно зі ст.12 Закону про бухоблік суб'єкти господарювання, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов'язані складти і подавати консолідовану фінансову звітність, тобто звітність, що відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Крім консолідованої фінансової звітності, існує ще зведена звітність, яку складають і подають:
- міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, а також господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності;
- органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, - щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління, а також щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності;
- об'єднання підприємств - щодо всіх підприємств, що входять до їх складу.
Перелік видів діяльності, за якими складають зведену фінансову звітність, затверджено Наказом № 37.
Відповідно до статті 13 Закону про бухоблік і пункту 12 П(С)БО 1 звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжну звітність складають щоквартально або щомісяця наростаючим підсумком з початку звітного року, і вона для всіх підприємств включає тільки дві форми - баланс і звіт про фінансові результати.
У окремих випадках звітний період може бути меншим або більшим за рік. Зокрема:
- перший звітний період щойно створеного підприємства може бути меншим ніж 12 місяців, але не повинен перевищити 15 місяців. Зазначені норми дозволяють дійти висновку про те, що підприємства, створені (зареєстровані) у період з 1 жовтня до 31 грудня, фінансову звітність за цей період не складають. Першим звітним періодом для них буде період із дати реєстрації до кінця наступного року;
- звітним періодом підприємства, що ліквідують, є період з початку року до дати прийняття рішення про його ліквідацію. Це передбачено п.3 ст.13 Закону про бухоблік і п.13 П(С)БО 1.
Згідно з п.21 П(С)БО 1 у кожному фінансовому звіті (залежно від його форми) має бути вказано:
- або дату, станом на яку наведено його показники (баланс);
- або період, який охоплює цей звіт (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал). Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від основного (календарний рік) або проміжного (квартал, місяць) звітного періоду, то причини та наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
Відповідно до вимоги ст.14 Закону про бухоблік постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок № 419, яким визначено порядок і встановлено такі терміни подання фінансової звітності:
- квартальна (крім зведеної та консолідованої) - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним;
- річна - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.
Якщо дата подання звітності збігається з неробочим (вихідним або святковим днем), термін подання переносять на перший після вихідного робочий день.
Для подання і сприйняття інформації найзручнішою є таблична форма. Саме тому всі звітні форми (у тому числі й примітки до фінансової звітності) подано у вигляді таблиць.
Основний елемент форм фінансової звітності - стаття. Кожна стаття відповідає конкретному виду об'єктів обліку (активів, зобов'язань, капіталу, витрат, доходів тощо). Як правило, стаття - це один рядок, що має свій код (умовну позначку), який складається з трьох цифр. У балансі деякі статті складаються з трьох цифр. Наприклад, стаття "Нематеріальні активи" має три рядки (їх коди 010, 011, 012). За економічнимзмістом статті об'єднано в розділи та частини.
В українському варіанті фінансових звітів (на відміну від міжнародної практики, де статті звітів визначають самі підприємства, керуючись при цьому принципами складання фінансової звітності) найменування статтей (показників), а також коди рядків стандартизовано (встановлено відповідними стандартами) і в усіх формах відображено в графах 1 і 2. Решту граф призначено для заповнення показниками підприємства, яке звітує. Причому в різних формах звітності для заповнення призначено різну кількість граф. У балансі (форма № 1) їх дві:
- в одній (графа 3) відображають показники на початок звітного періоду;
- у другій (графа 4) - на кінець того самого звітного періоду, тобто на дату складання балансу.
У звіті про фінансові результати (форма № 2) і у звіті про рух грошових коштів (форма № 3) наводять показники як за звітний, так і за попередній періоди. Отже, забезпечують порівнянність показників - одну з якісних характеристик фінансової звітності,

 
 

Цікаве

Загрузка...