WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Вплив препарату Магне-В6 на функціональний стан міокарда та центральну гемодинаміку у хворих з поліорганною патологією - Реферат

Вплив препарату Магне-В6 на функціональний стан міокарда та центральну гемодинаміку у хворих з поліорганною патологією - Реферат

навантаження, але й скорочення періодів реституції ЧАТ на 53 % (р < 0,02) та ЧЧСС на 37 % (р < 0,02). Порушень фаз реполяризації та деполяризації в І групі на початку та в кінці лікування, а також при проведенні ВЕМ не спостерігалося.Отримані дані при застосуванні Магне-В6 у ІІ групі хворих свідчать про суттєве зменшення ДАТд на 33 % (р 0,1). Відмічено також збільшення показника А на 48 % (р < 0,02), скорочення періодів ЧАТ на 60 % (р < 0,001) та ЧЧСС на 41 % (р < 0,02). Переважно виконана робота А збільшувалася за рахунок часу виконання навантаження, що відбувалося при підтримці артеріального тиску та ЧСС на сталій величині та відсутності ознак ішемії. Збільшення показників ТФН, WW, IIP та ІХР в цій групі не відмічалося.
Зміни електрокардіографії у пацієнтів ІІ групи в умовах проведення ВЕМ засвідчили достовірне зменшення сумарного негативного ЕТ з 6,3 +- 0,45 до 2,6 +- 1,1 мм (р < 0,05), кількості відведень NT - з 2,7 +- 0,6 до 1,4 +- 0,4 відведень (р < 0,05), середнього значення негативного АТ - з 2,5 +- 0,3 до 1,7 +- 0,7 (р 0,5). Депресія сегмента ST реєструвалася практично в тій самій кількості відведень - NST становив 4,2 +- 0,8 та 3,3 +- 0,9 відведень (р > 0,5); суттєва позитивна динаміка виявилася характерною для величини середньої депресії сегмента ST 2,7 +- 0,5 та 1,4 +- 0,4 (р < 0,05).За змінами показників ВТЗСЛШ, ВТМШП (збільшення одного з них або збільшенні обох понад 0,45) можна зазначити, що в І групі у 7 % мала місце ізольована гіпертрофія задньої стінки лівого шлуночка (ІГЗСЛШ), у 15 % - ізольована гіпертрофія міжшлуночкової перетинки (ІГМШП), у 24 % - концентричне ремоделювання лівого шлуночка (КРЛШ), у 54 % - нормальна геометрія лівого шлуночка (НГЛШ), тобто 1:2:3:6. Після лікування співвідношення ІГЗСЛШ:ІГМШП:КРЛШ:НГЛШ відповідно стало 0:1:1:11. Таким чином, застосування препарату при функціональних змінах міокарда допомагає нормалізувати геометрію лівого шлуночка. У пацієнтів ІІ групи на початку лікування спостерігалися такі форми геометрії міокарда: 40 % - КРЛШ, 20 % - ІГЗСЛШ, 30 % - ІГМШП та лише 10 % - НГЛШ (4:2:3:1), після лікування - відповідно 4:2:2:3 (табл. 2).При використанні Магне-В6 у пацієнтів І групи відмічено покращення насосної функції серцевого м'язу за рахунок збільшення показників КДО на 21 % (р < 0,05), УО на 36 % (р < 0,05), СІ на 34 % (р < 0,02), ХОК на 33 % (р < 0,05). Закономірно зросли також індекси іКДО на 23 % (р < 0,05) та іУО на 36 % (р < 0,05). Показники скоротливої функції, а саме показник іS збільшився на 24 % (р 0,1). Відмічено зменшення ВТМШП на 23 % (р < 0,02), ВТЗСЛШ - на 27 % (р < 0,05).У пацієнтів ІІ групи виявлено збільшення показників іS на 19 % (р < 0,05) та Vcf на 25 % (р < 0,01), а також зменшення R на 29 % (р < 0,02).При аналізі отриманих результатів доцільно враховувати відмінності між досліджуваними групами. Так, у І групі хворі мали функціональні зміни серцево-судинної системи, а пацієнти ІІ групи протягом декількох років хворіли на ІХС, мали органічні зміни міокарда після перенесеного інфаркту тощо, хоча тривалість захворювання на ХНХ була однаковою (відповідно 5,0 +- 1,2 та 7,0 +- 0,9 років). Тому позитивний вплив піридоксину на клінічний перебіг ХНХ, зумовлений його дією на функціонування центральної та периферичної нервової системи, обмін амінокислот, був майже однаковим в обох групах. З патофізіологічного погляду зменшення скарг хворих з боку біліарної системи цих груп також пояснюється покращенням утворення жовчі (позитивний метаболічний вплив) та її виділенням (зменшення спазму внаслідок пригнічення симпатичного впливу за рахунок іонів магнію) [6, 8].
Враховуючи дані літератури [5], що магній не тільки позитивно впливає на метаболічні процеси, але й сприяє зменшенню вивільнення катехоламінів та їх тропності до рецепторів, можна пояснити отримані нами результати дослідження. У пацієнтів І групи, у яких зміни мали функціональний характер, після лікування при проведенні ВЕМ збільшилися показники W, WW, ФП, А, зменшився САТд і, як наслідок останнього, підвищився інотропний резерв міокарда, за даними ЕхоКГ збільшилися показники КДО, УО, ХОК, СІ, іS та іКДО, іУО. Складається враження, що у них магній не тільки покращував метаболічні процеси в кардіоміоцитах, але і зменшував вплив катехоламінів на b-рецептори міокарда. Це підтверджується майже незміненими у цих хворих ЧСС, ФВ та позитивним впливом на ремоделювання міокарда. У хворих ІІ групи значні позитивні зміни стосуються ДАТд, А, КДР, R, що може бути зумовлено здатністю магнію зменшувати чутливість a-рецепторів до катехоламінів. Хоча слід зазначити, що у цих пацієнтів покращувалася скоротлива здатність міокарда за рахунок іS. Застосування препарату в обох групах сприяло зменшенню ЧАТ, ЧЧСС, це відбувається за рахунок позитивного метаболічного впливу препарату, що призводить до зменшення тривалості періоду реституції в умовах функціональних та органічних змін серцевого м'язу.Таке поєднання піридоксину та іонів магнію дає змогу впливати на регуляторні процеси в організмі людини на рівні центральної та периферичної нервової системи, її симпатичної ланки, клітинних мембран. Таким чином, призначення препарату Магне-В6 хворим з поєднаним перебігом захворювань серцево-судинної системи та ХНХ в дозі 1 таблетка 3 рази на добу після їжі сприяє підвищенню ефекту лікування та попередженню виникнення ускладнень.
Висновки
Використання препарату Магне-В6 (Sanofi-Sinthelabo, Франція) у хворих при поєднаному перебігу коронарогенних та некоронарогенних захворювань серцево-судинної системи з хронічним некалькульозним холециститом поліпшує метаболічні процеси шляхом оптимізації природних реакцій на різних рівнях нервово-гуморальної регуляції.
Застосування препарату Магне-В6 як засобу базисної терапії у хворих на НЦД із супутнім ХНХ покращує функціональний стан та скоротливу функцію міокарда, збільшує міокардіальний та коронарний резерви серця, нормалізує геометрію лівого шлуночка, що дозволяє попередити прогресування захворювання, сприяє його зворотній регресії, також позитивно впливає на клінічний перебіг ХНХ, зменшуючи больовий та диспептичний синдроми.У хворих на ІХС із супутнім ХНХ призначення препарату Магне-В6 впливає позитивно на стабілізацію гемодинамічних показників серцево-судинної системи, покращує клінічний перебіг ХНХ та може використовуватися в комплексномулікуванні та як засіб вторинної профілактики.
Література
[1] Амосова К. М., Ткаченко Л. О., Мільков М. О. Толерантність до фізичного навантаження та її гемодинамічне забезпечення в найближчий та віддалений період після дифтерійного міокардиту// Буковинський медичний вісник. - 2000. - Т. 4, № 3. - С. 11-17.
[2] Аронов Д. М., Лупанов В. П., Рогоза А. Н. Функциональные пробы в кардиологии// Кардиология. - 1996. - № 7. - С. 77-82.
[3] Візир А. Д., Крайдашина О. В., Березін О. Є. Засоби метаболічної корекції енергетичного обміну міокарда при лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця// Лікарська справа. - 2000. - № 2. - С. 26-29.
[4] Грачов А. В., Ниязова Г. У., Мостовщиков С. Б. Масса миокарда левого желудочка, его функциональное состояние и диастолическая функция сердца у больных артериальной гипертонией при различных эхокардиографических типах геометрии левого желудочка сердца// Кардіологія. - 2000. - Т. 40, № 3. - С. 31-37.
[5] Замостьянов М. В. Магне-В6 в реабилитации больных стенокардией в условиях поликлиники// Рос. кардиол. журнал. - 1999. - № 4. - С. 53.
[6] Коломиец В. В., Боброва Е. В., Пивнев Б. А. Коррекция дисфункции эндотелия у больных с эссенциальной гипертензией с помощью препарата магния/ VI конгрес кардіологів України: Тези доповідей. - К., 2000. - С. 123.

 
 

Цікаве

Загрузка...