WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики - Дипломна робота

Проведений нами експеримент із застосуванням прийому какографії показав, що учні експериментальних класів одержали більш якісні знання, міцно засвоїли математичні поняття, успішно застосовували їх при розв'язуванні пізнавальних і розвивальних завдань порівняно з учнями контрольних класів. Система вправ для застосування прийому какографії викликала в учнів зацікавлення, вони навчились логічно міркувати, обґрунтовувати кожну операцію і дію в цілому. Створення міцних обчислювальних навичок пов'язано з формуванням в учнів навичок самоконтролю, а їм приділяється дуже мало уваги.

Для успішного формування самоконтролю потрібно забезпечити у системі уроків такі умови:

 • щоб запобігти можливим помилкам, ускладнювати завдання в певній послідовності: копіювання використання зразка в тих самих умовах, у змінених, у нових;

 • домагатися від учнів чіткого розуміння мети роботи і об'єкта перевірки;

 • передбачати труднощі, які можуть виникнути в процесі виконання самостійної роботи;

 • при формуванні складних умінь і навичок одночасно опрацьовувати прийоми і способи їх перевірки;

 • у виконанні тренувальних вправ передбачити спеціальні ускладнення, щоб запобігти зниженню гостроти уваги, утворенню штампу дій" [23, 44-47].

Отже, нами встановлено, що розвиток обчислювальних навичок (в кожному з концентрів) тісно пов'язаний із додержанням такої системи в їх формуванні: 1) підготовча робота до ознайомлення з новим обчислювальним прийомом; 2) первинне закріплення обчислювального прийому; 3) застосування обчислювального прийому в різних умовах; 4) установлення причин появи помилок і робота над їх попередженням; 5) автоматизація обчислювальних навичок. Така система при формуванні обчислювальних навичок допомагає не тільки цементувати знання, вміння і навички, але й сприяє розвитку самостійності й системності мислення, розвиває творчі сили учнів.

ВИСНОВКИ

Оволодіння обчислювальними навичками та вміннями – складний та довготривалий процес, який вимагає від учителя значних зусиль, вимагає звертати увагу на рівень засвоєння того чи іншого матеріалу, на кожному кроці закріплювати навички та удосконалювати їх, постійно ускладнюючи та урізноманітнюючи завдання для дітей.

Види арифметичних дій – табличні випадки, позатабличні випадки, що виконуються усно чи письмово – супроводжують школяра починаючи з першого класу і до закінчення школи. Однак, обчислювальні навики і вміння є неодмінним аспектом нашого повсякденного життя, адже в будь-якій сфері діяльності людина стикається із цифрами, числами та операціями над ними [13, 22].

Саме основа всіх обчислювальних навиків закладається в початкових класах. Основне завдання вчителя в цей період сформувати міцні навички додавання і віднімання, множення та ділення.

Звичайно, легшими за своєю суттю є операції І ступеня, їх набагато легше засвоїти і найважливіше донести до свідомості учнів додавання і віднімання з переходом через десяток, учень повинен знати для того, щоб додати 2 числа потрібно до першого доданка додати доповнення до 10. Аналогічно, і з відніманням. Зрозумівши цей матеріал, діти легко маніпулюватимуть з трицифровими та багатоцифровими числами.

Однак, найбільшу увагу слід неодмінно звернути на засвоєння таблички множення та ділення. Цей матеріал найбільш важкий для учнів, і саме він формує усі подальші математичні уміння дітей.

Спочатку діти вивчають напам'ять таблички множення від 2 до 9, а потім виконують невелику кількість вправ задач для закріплення вивченого матеріалу. В результаті накопичення великої кількості інформації, адже крім таблички, діти ознайомлюються з новими видами задач, геометричним матеріалом, вони втрачають інтерес до цієї теми і часто плутають результати множення, допускаючи безліч помилок, навіть якщо перед тим вони добре вивчили табличні дані. З метою попередження перевтоми вчителю слід : застосовувати нетрадиційні форми оволодіння обчислювальними навичками, влаштовувати різні форми конкурсів, змагань, а не просто зациклюватись на механічному відтворенні результатів табличного множення. В початкових класах вчитель може здійснювати між предметні зв'язки, проводячи інтегровані уроки, всебічно розкривши учням необхідність швидкого і правильного здійснення операцій над числами. У даному дослідженні розкрито цікаві для учнів форми вивчення табличних результатів множення і ділення. Для цього вчителю разом із учнями можна проаналізувати саму схему створення таблиць множення та ділення ,закономірності процесу множення парних та непарних чисел на основі даних закономірностей вивести принципи множення та ділення простих та складних чисел. Тобто підійти до вивчення табличних результатів множення і ділення із зовсім іншого боку, досі невідомого для дітей, однак досить цікавого для них та легкого для сприймання [18, 7].

Отже, формування обчислювальних навичок та вмінь – цілеспрямований процес оволодіння арифметичними діями над числами в ході ефективної взаємодії вчителя та учнів. І саме, в початкових класах вчитель повинен сформувати міцні навички та вміння безпомилково виконувати арифметичні дії та розуміти їх зміст, володіти поняттями, що пов'язують компоненти арифметичних дій та операції над ними.

Проблема формування міцних обчислювальних навиків та вмінь в початковій школі є досить поширеним і складним для оволодіння явищем. І саме якісне засвоєння цим матеріалом кардинально змінює відношення дитини до математики та її складових.

В результаті виконаної роботи можна зробити такі узагальнення:

1. У проведеному експериментальному дослідженні формування практичних обчислювальних умінь і навичок молодших школярів здійснювалося на основі використання запропонованих і описаних в роботі методичних прийомів.

2. За даними дослідження, робота з дітьми експериментальної групи за розробленою методикою сприяла стабільному росту швидкості виконання обчислень. Час, затрачений на виконання обчислювальних операцій, зменшився, про що свідчать дані, наведені в таблиці 1 .

3. Проведене дослідження дозволило визначити організаційно-педагогічні умови, які сприяють підвищенню інтересу до формування обчислювальних вмінь молодших школярів.

4. У процесі дослідження було встановлено, що навики самостійної роботи та самоконтролю відіграють важливу роль при вивченні обчислювальних прийомів.

5. Основний недолік контролю за рівнем сформованих обчислювальних навичок — це несвоєчасне виявлення помилок при знаходженні числових значень виразів. Тому аналіз помилок повинен стати обов'язковим і важливим моментом для застосування прийомів контролю і самоконтролю під час формування обчислювальних умінь і навичок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах // Под ред. М.И.Моро, А.М.Пышкало. — М. : Педагогика, 1977. —248 с.

 2. Атутов П.Р. Политехнический принцип в обучении школьников.— М: Педагогика, 1976. — 192 с.

 3. Бантова М., Бельтюкова Г., Полевщика А. Методика преподавания математики в начальных классах. Учебное пособие для учащихся школьников. (Под ред. М.А. Бантовой. – М: Просвещение. 1984 – 335 с.).

 4. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2 т. // Под ред. А.В.Петровского.— М.: Педагогика, 1979, т.I.— 304 с; т. 2— 400 с.

 5. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. — Методика викладання математики в початкових класах. Навч. посібник: — К.: А.С.К., 1998. — 352 с: іл.

 6. Богданович М.В., Литвиненко М.Г. Зошит з математики для 2 класів. – 9-те видання. – К.: Радянська школа., 1990 – 64 с.

 7. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. – Тернопіль, 2001. – 214 с.

 8. Богоявленский Д.Н. и Менчинская ,Н. А. Психология усвоения знаний в школе. — Изд.-во АПН РС ФСР, 1959.— 347с.

 9. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие длястудентов пед. институтов по спец. 2121 "Педагогика и методика нач. обучения" М.В.Матюхина, Т.С.Михальчик, Н.Д.Прокина и др. // Под ред. М.В.Гализо и др.— М.: Просвещение, 1984.—256 с.

 10. Валентина Шпакова. Про вивчення таблиць арифметичних дій. // Початкова освіта. – 1997. – №2. – 30 с.

 11. Василенко У.В. Методика викладання математики в початкових класах. – К.: Вища школа, 1971. – 365 с.

 12. Гнеденко Б.В. Политехнические аспекты преподавания математики в средней школе // Математика в школе.— 1974. — №6. — с. 18—24.

 13. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник АПН України. – 1993. – №1. – с. – 11–22.

 14. Г. Мартинова, С. Скворцова. Формування вмінь та навичок додавання та віднімання // Початкова освіта. – 1997. –№4.

 15. Дидактика начального обучения: Сб. науч. тр. //НИИ содерж. и методов обучения / / Под ред. А.М.Пышкало. — М., 1977.— 81 с.

 16. Дистервеґ А. Избр. пед. соч. — М.: 1956.

 17. Занков Л.В. О начальном обучении. — М.: АПН РС ФСР, 1963.

 18. Зубов В.Г. О современных проблемах политехнической школы.— В кн.: Проблемы-политехнического образования: I. Материалы общ. собр. акад. пед. наук СССР, 27—28 июня 1972, М., 1972, с. 7—39.

 19. Король Я.А. Вироблення в першокласників умінь вимірювати довжину відрізка // Почат, шк. — 1983. —№ 12. — с. 33—38.

 20. Король Я.А. З досвіду використання історичних даних рідного краю на уроках математики.— В кн.: Учитель національної школи, ч. II, Тернопіль, 1991, с 77—79.

 21. 14. Король Я.А. Ігрові ситуації на уроках математики у І класі чотирирічної початкової школи: Методичний лист МО України. — К.: Рад. шк., 1988.—32 с:

 22. Король Я.А. Измерение длины отрезка // Нач. шк—1982 — № 10. — с. 51—53.

 23. Король Я.А. Корисний, дидактичний матеріал // Почат, шк.— 1979.—№ 9. — с. 44—47.

 24. Король Я.А. Математична скарбничка: Навч. посібник для дітей 6—7 річного віку у двох частинах. — Тернопіль, Мандрівець, 1997.— ч. 1—64 с; ч. II.—48 с.

 25. Король Я.А. Організація навчальної діяльності на уроках математики // Почат. шк. —1986. —№ 1. —с 59—64.

 26. Король Я.А. Організація навчання шестирічних першокласників: Методичні рекомендації для керівників шкіл. —Тернопіль: 1986. —с 44—52.

 27. Король Я.А. Практикум з методики-викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник для педагогічних університетів та інститутів. —Тернопіль: Мандрівець, 1998—134 с.

 28. Король Я.А. Пути осуществления политехнического принципа в обучении математике младших школьников. —В кн.: Пути повышения качества обучения и воспитания учащихся в процессе изучения естественно—математических дисциплин в средней школе. М. , НИИ СиМО АПН СССР, 1981, с. 23—26.

 29. Король Я.А. Розв'язування текстових задач різними способами — В кн.: Актуальні проблеми розбудови національної освіти, ч.Ш, К.— Херсон, 1997, с 76—78.

 30. Король Я.А. Составление задач на основе использования местного материала // Нач. шк. —1982. —№ 10. —с. 51–53.

 31. Король Я.А. Формування політехнічних уявлень в школярів при вивченні математики // Почат, шк. —1980. т—№ 6. —с33—38.

 32. Король Я.А Формування прийомів користування вимірювально— креслярськими інструментами // Почат.шк. —1996. —№ 4. —с 24—26.

 33. Король Я.А. , Козак М.В. З досвіду формування прийомів позатабличного множення і ділення. —В кн.-г Актуальні проблеми розбудови національної освіти, ч.ІІ, К.—Херсон, 1997, с 86—89.

 34. Король Я,А., Король Я.Р. Ігровий метод у навчанні першокласників математики // Нач. шк. —1981. —№ 1. —с 42—45.

 35. Король Я.А. Хаперская А.А. Приемы активизации на уроках математики // Нач. шк. —1979. —№ 10. —с 38—41.

 36. Король Я.А. Чайка Н.М. Вдосконалення методики роботи над задачами геометричного змісту // Почат. шк.—1995. —№ 10. :—11. —с 19—22.

 37. Косткж Г.С. Навчально — виховний процес і психічний розвиток особистості — К: 1989.

 38. Марк Вайнтрауб. Алгоритм побудови таблиці. // Початкова освіта. – №10. – 2000, – 30 с.

 39. Маркущевич А.И. Совершенствование образования в условиях научно-технической революции // Народное образование. —1972.—№ 1.

 40. Маслова Г.Г. Монахов В.М. , Семушин А.Д. , Шварцбурд СИ. Реализация политехнического принципа в преподавании математики. —В кн.: Политехнический принцип в обучении основам наук в средней школе. М. , 1979, с. 12—30.

 41. Менчинская Н.А. Психология обучения арифметике. —М.: АПН РСФСР, 1959.

 42. Менчинская Н.А. , Моро М.И. Вопросы методики и психологи начального обучения математике.—М.: Учпедчиз, 1960.

 43. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин // Под ред. В.Н. Федоровой. —М.: Просвещене, 1980. —206 с.

 44. Педагогіка //'За ред. А.М. Алексюка. —К.: Вища шііола, 1985. —296 с.

 45. Педагогіка //За ред. Н.Д. Ярмаченко. —К.: Вища школа, 1986. —549 с. .

 46. Педагогическая енциклопедия //- Под ред. И.А. Каирова, Ф.Н..Петрова и др. , т. 3. —М.: Советская енциклопедия, 1966.—890 с.

 47. Пистрак М.М. О политехнизме и политехническом воспитании. —В кн.: Политехническая школа и производство. М, , Транспечать, 1926, с. 29—40.

 48. Програма середньої загальноосвітньої школи 1-4 (1-3) класів. – К.: Освіта, 1994. – 254 с.

 49. Програма для загальноосвітніх нвчальних закладів. Математика (5-11 класи). Програму підготували: В. Бевз, А. Мерзляк, З. Слепкань – К., 2001.

 50. Програма для класів з поглибленим вивченням математики (8-11 класи). Програму підготували: М. Бурда, М. Жалдак, Т. Колесник, Т. Хмара, М. Ядренко. – К., 2001.

 51. Психологія // За ред. Г.С. Костюка. —К.: Рад. шк. , 1968. —574 с.

 52. Пышкало А.М. Методика обучения елементам геометрии в начальных классах. —2 —е изд. , испр. , и доп. —М.: Просвещение, 1973. —208 с.

 53. Пышкало А.М. Янковская Н.А. Об использовании микроэлектронной техники в обучении младших школьников. —В ,кн.: Применение электронных устройств в обучении математике и её-приложений. М., 1979—78—83 с.

 54. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К: Абрис. 1997. – 416 с.

 55. Савченко О.Я. Вимоги до якості початкової освіти // Почат.шк.— 1995.—№1.—с. 4—6.

 56. Савченко О.Я.Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. — К.: Абрис, 1997,—4І6с.

 57. Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Почат.шк.— 1996. — №1. — с 48.

 58. С. Сарапутова. Прийоми навчання табличного множення на 9. // Початкова освіта. – №4. – 1997. – 30 с.

 59. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики.— М.: Педагогика, 1980—96 с.

 60. Сухомлинський В.О.Вибрані твори. В 5—ти т. Т.2.— К.: Рад. шк., 1976.—670 с

 61. Сухомлинский В.А. Нам нужны действительно просвещенные люди // Народное просвещение. — 1970.—№4. — с. 49—50

 62. Тетяна Кривошея. Усні обчислення – раціональні способи // Початкова освіта. – №5. – 1997. – 30 с.

 63. Ушинский К.Д; Собр. соч.—М.—Л.: 1940.—Т.7.

 64. Шабалов СМ. Политехническое обучение.—М.: Изд.—во АПН РСФСР, 1956.—728 с.

 65. Шварцбурд СИ., Ковалёв М.П: Электроника помагает считать. — М. -Просвещение, 1978.—96 с.

 66. Епштейн Д.А. Научно—технический прогресс и политехническое образование в преподовании основ наук.—Сов. педагогика. 1978.—№ 2.— с. 24—29.


 
 

Цікаве

Загрузка...