WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг - Реферат

Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг - Реферат

Для кількісного відображення залежності між динамікою доходів або цін та рівнем споживання окремих товарів розраховуються коефіцієнти еластичності, які показують, на скільки процентів змінюється рівень споживання за зміни середньодушового доходу або ціни на 1%.

При проведенні вибіркових обстежень регулярно фіксуються як доходи, так і витрати домашніх господарств. Витрати поділяються на дві групи: споживчі витрати, а також витрати, не пов'язані зі споживанням. Споживчі витрати включають усі поточні витрати на придбання товарів та послуг для використання домашнім господарством або його окремими членами.

Аналіз матеріального добробуту заснований не тільки на обліку загальної суми витрат на придбання перелічених товарів та послуг, але й на вивченні їх структури. До найбільш важливих потреб людини, які задовольняються в першу чергу, належить харчування, тому показники частки витрат на харчування використовується як індикатор рівня життя населення.

На основі даних обстежень розраховуються показники середньодушового споживання окремих продуктів харчування, а також рівень забезпеченості населення непродовольчими товарами в розрахунку на 100 сімей або на 1000 осіб.

Одним із найважливіших показників життєвого рівня населення є рівень середньодушового споживання q. Його розраховують як частку від ділення фонду споживання Q на середньорічну чисельність населення N:

.

Динаміку рівня середньодушового споживання аналізують у натуральному та вартісному виразі. У першому випадку за непродовольчими товарами розрахунок проводять: взуття — у парах, тканин — у метрах тощо, а продуктів харчування — у власній масі (м'ясо, молоко — у кілограмах, яйця — у штуках, а також у перерахунку на основний продукт — молоко та молочні продукти — у молоці, м'ясо та м'ясопродукти — у м'ясі).

Динаміку рівня споживання у вартісному виразі розраховують у порівнянних цінах.

Статистика вивчає, як змінюється фонд споживання за рахунок окремих факторів, для чого може бути використаний метод ланцюгових підстановок.

Рівень споживання диференціюється за регіонами, соціальними групами населення, усередині останніх — за групами з різним рівнем середньодушового доходу в сім'ї. Використовуючи ці групування, можна визначити вплив на динаміку рівня споживання зміни його в окремих групах та розподілу населення за вибраною ознакою групування. Цей аналіз проводять за допомогою системи індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

При аналізі споживання застосовують такі факторні індекси, коли динаміка підсумкової величини розкладається на динаміку двох або більше факторів. Розрізняють два випадки аналізу динаміки за допомогою цих індексів. Перший — простий, коли фактори є співмножниками без знака суми. Наприклад, динаміка споживання взуття залежно від зміни рівня споживання q, середньої ціни p та чисельності населення N. Індекс загального обсягу споживання

.

Вплив на цю динаміку зміни середньої ціни розраховують за формулою

;

вплив рівня споживання

;

вплив чисельності населення

.

Абсолютний розмір зміни фонду споживання обчислюють як різницю між чисельником та знаменником індексів.

Другий випадок називають складним факторним індексом. У цьому випадку фактори виступають як суми добутків. Прикладом може бути індекс обсягу споживання тканин, які складаються з бавовняних, вовняних та шовкових. Його обчислюють за формулою

.

При аналізі споживання використовують також територіальні індекси, які характеризують співвідношення соціально-економічних явищ у просторі (за економічними районами, областями, містами тощо).

Рівень споживання по регіонах у цілому залежить від рівня споживання в окремих групах населення (міського і сільського залежно від рівня доходу тощо) і поділу населення за цими ознаками. Тому важливо виявити різницю між рівнями споживання в окремих регіонах, елімінуючи вплив цього поділу. Залежно від поставленого завдання при побудові територіальних індексів мають місце різні підходи. Так, при порівнянні рівнів споживання qA, qБ в регіонах А та Б для елімінування впливу, наприклад, розподілу в цих регіонах співвідношення між міським та сільським населенням d як стандартний можна використати або розподіл dA населення регіону А і тоді територіальний індекс

,

або регіону Б dБ і тоді

.

При порівнянні рівнів споживання в регіонах між собою, а також із середнім по сукупності регіонів, у тому числі із середнім по Україні як стандартний може бути використаний розподіл у цілому по країні dK; тоді формула територіального індексу набере вигляду

.

Щойно було розглянуто методи аналізу динаміки споживання в простому групуванні за однією ознакою. Додаткову інформацію можна дістати при використанні комбінаційних групувань. Прикладом може бути групування регіонів, у кожному з яких виокремлені соціальні групи населення (табл. 20.1).

На підставі цієї інформації можна виконати аналіз динаміки рівня споживання (табл. 20.2). Відповідні абсолютні прирости рівня споживання за рахунок окремих факторів розраховують як різницю між чисельником і знаменником формул індексів.

Таблиця 20.1

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ

Регіон

Соціальні групинаселення

Базисний період

Звітний період

рівень споживання

Частка чисельності населення

рівень споживання

Частка чисельності населення

соціальних груп

регіонів

соціальних груп

регіонів

А

Б

Таблиця 20.2
ІНДЕКСИ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ

Вид розподілу

Індекс змінногоскладу

Індекс фіксованого складу

Індекс структурних зрушень

За соціальними групами населення

За регіонами

Соціально-регіональний (комбінаційний)

1-го порядку(вплив зміни соціальної структури населення всередні регіонів)

2-го порядку(вплив змінирегіональної структури населення)

При вивченні взаємозв'язків між споживанням та факторами, що його визначають, значну допомогу надають методи кореляційно-регресійного аналізу, зокрема це побудова моделей у вигляді рівнянь регресії. При виборі виду функції вирізняють основні фактори які впливають на споживання у (рівень виробництва, доходів, продажу тощо).

Найчастіше використовують моделі, які характеризують залежність рівня споживання від рівня доходу населення , а також від інших факторів, які змінюються пропорційно до часу t, тобто функції виду у = f (х t).

Як і в багатьох інших випадках, що стосуються динаміки соціально-економічних явищ, використовують також експоненціальну залежність типу у = e f (x t).

Крім того, по ряду предметів споживання існує граничне значення А, яке визначають фізіологічними нормами споживання для продуктів харчування, раціональними нормами споживання для непродовольчих товарів. Іншими словами, як би не зростали прибутки населення та інші фактори, які визначають зростання споживання, рівень останнього в середньому не перевищить або не повинен перевищити певного граничного значення. Для характеристики цього положення використовуються функції, які виражають логістичну залежність

або .

Важливе місце в статистичному вивченні споживання посідає його регіональний аналіз. Він дозволяє вивчити особливості споживання в регіонах (областях) під впливом розміщення продуктивних сил, рівня і структури доходів населення, співвідношення між окремими його соціально-економічними групами і т. ін. У цьому разі використовують різні статистичні методи і показники. Одним із них є коефіцієнт локалізації Клок, який показує співвідношення частки за окремими регіонами фонду споживання і факторів, які його визначають (обсягу виробництва , доходів населення , чисельності населення dнас та ін.).

Наприклад, для і-ї області Клок, який характеризує співвідношення частки фонду споживання і обсягу виробництва, розраховують за формулою

Клок = .

Він показує частку фонду споживання відносно до пропорційної частки обсягу виробництва, а також як співвідношення по регіону відрізняється від відповідного співвідношення по всій сукупності регіонів у цілому. Коли Клок < 1, то на цей регіон припадає менший фонд споживання порівняно з пропорційним для нього обсягом факторної ознаки і навпаки.

Вивчають також концентрацію споживання відносно окремих факторів. З цією метою будують криву концентрації (крива Лоренца) (див. підрозд. 16.5). Коефіцієнти концентрації порівнюються в статиці за взаємозв'язком розподілу споживання та сукупності факторів, які його визначають, і в динаміці — для вивчення зміни концентрації взаємозв'язку споживання з конкретним фактором. Чим слабша концентрація, тим менша міжрегіональна диференціація рівня споживання у взаємозв'язку з конкретними факторами.

Загальну характеристику варіації рівня споживання в регіональному аналізі дають показники варіації.


 
 

Цікаве

Загрузка...