WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика продукції - Реферат

Статистика продукції - Реферат

Реферат на тему:

Статистика продукції

Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції

З огляду на значення показників продукції для вивчення соціально-економічного розвитку суспільства статистика продукції вивчається в розділі, який іде слідом за тими, де розглядаються проблеми статистичного дослідження ресурсної бази суспільства. Вироблена продукція, до якої в широкому розумінні слова відносять як матеріальні продукти, так і надані послуги, є джерелом задоволення потреб економіки, соціальної сфери та окремих громадян. При цьому головними завданнями статистики є обчислення обсягу продукції для різних рівнів обліку, розрахунок її структури, аналіз динаміки та встановлення міри впливу окремих факторів на зміну обсягу. Розв'язуючи такі завдання, ми можемо оцінити багатство країни та окремих її громадян, напрямок розвитку економіки (індустріальний, аграрно-сировинний, переробний), тенденції розвитку підприємств під впливом тих чи інших факторів і на цій підставі зробити обґрунтований прогноз про очікувані зміни соціально-економічного стану країни.

Залежно від рівня узагальнення показники продукції обчислюють для мікро- (підприємство, фірма, цех, окремий робітник) та макрорівнів (об'єднання, регіон, галузь, країна).

На мікрорівні облік окремих видів продукції досить легко провести у фізичних одиницях вимірювання, що необхідно для аналізу та планування виробництва, а також забезпечення процесу виробництва певними ресурсами в потрібній кількості. Але в статистичній звітності в натуральних одиницях провадиться облік лише найважливіших виробів і напівфабрикатів, які, з одного боку, не мають значних якісних відмінностей, а з іншого — відіграють важливу роль для економіки або задоволення потреб населення.

Проте для узагальнення підсумків виробництва навіть на рівні окремого підприємства, за незначними винятками, натуральні одиниці вимірювання непридатні. Годі вже й казати про галузевий чи крайовий рівень. Тому підсумки виробництва підбивають за допомогою вартісних показників продукції. Для кожної галузі розрахунок вартісного показника продукції має свої особливості, які розглядаються в курсах відповідних галузевих статистик.

Процеси формування найважливіших макроекономічних показників продукції та взаємозв'язків між ними розкриваються, як ми бачили раніше, у системі національних рахунків. Основним для цього є рахунок виробництва, де відображується вартісна оцінка товарів і послуг для цілей проміжного та кінцевого споживання.

Ресурсна частина рахунку виробництва складається з валового випуску продукції та послуг (ринкових та позаринкових), що є результатом діяльності виробничих одиниць-резидентів протягом даного періоду.

Валовий випуск продукції включає вартість продукції, що реалізується на сторону, зміни незавершеного виробництва, запасів напівфабрикатів і готової, але не реалізованої продукції, продукції, виробленої на підприємствах і використаної на виробничі цілі цих підприємств, цілі власного будівництва, продукції, переданої іншим підрозділам підприємств (що розглядаються як окремі одиниці класифікації) для виробничих і невиробничих цілей, іншим підприємствам у порядку натурального обміну продукцію, що використана як оплата праці в натуральному вираженні; вартість сільськогосподарських і продовольчих продуктів, вироблених для власного споживання домашніми господарствами; вартість основних засобів, вироблених для власного використання.

Валовий випуск ринкових послуг поділяють на дві групи: випуск ринкових послуг (за винятком умовно розрахованої продукції банків); умовно розрахована продукція банків.

До першої належать послуги, які розглядаються як ринкові: оптової і роздрібної торгівлі (включаючи зовнішньоторговельні організації), підприємств громадського харчування, транспорту, зв'язку, з ремонту, з оренди та прокату обладнання, прокату кіно- та відеофільмів, транспортних засобів і предметів домашнього вжитку, з експлуатації житла, яке займають його власники, зі здачі внайм житла, адміністративних приміщень та землі, пралень та хімчисток; фінансових закладів (обмін валюти, ведення рахунків), зі страхування (за винятком обов'язкового соціального страхування), з охорони здоров'я (у частині витрат на лікування у платних поліклініках, оплата послуг лікарів, які мають приватну практику, медсестер, витрат на путівки до санаторіїв і будинків відпочинку), фізичної культури (у частині витрат на туризм, оплату спортивних учителів, які практикують приватно, тренерів і т. ін.), народної освіти, культури та мистецтв щодо оплати послуг приватного навчання, інформаційно-обчислювальні послуги, інші послуги (юридичні консультації адвокатів, нотаріальних контор), послуги домашньої прислуги.

Умовно розрахована продукція банків — це продукція, яка вироблена фінансовими закладами, що відіграють роль фінансових посередників і займаються збиранням, переказуванням, розподілом фінансових ресурсів. Її визначають як дохід від власності, одержаний фінансовими закладами, за відкиданням процентів, виплачених їхнім кредиторам.

Позаринковими є послуги, витрати яких, головним чином, покриваються за рахунок державного бюджету, добровільних внесків домашніх господарств або доходів від власності. Випуск позаринкових послуг включає послуги, які задовольняють колективні потреби суспільства і надаються безвідплатно або за номінальну плату суспільству в цілому чи певним групам домашніх господарств. До них відносять послуги закладів державного управління, громадських організацій, оборони, соціального страхування і т. ін.

Основними цінами на продукцію в СНР є ціни виробників, які включають вартість продукції та податки, і ціни споживача, які більші за ціни виробників на розмір зовнішніх торговельно-транспортних витрат. Для розрахунків використовують ціни виробників не за всіма товарами (бо їх не можна постійно відстежувати), а лише за певними товарами-представниками. Відповідні ціни поширюють на всі товари певної групи. Зрозуміло, що використання цін товарів-представників зумовлює застосування при розрахунку зведеного індексу цін вартість (обсяг) не лише того товару, за яким зареєстрована ціна, а й усієї групи споріднених товарів.

Аналогічно обчислюють індекси цін споживачів на підставі інформації бюджетних обстежень сімей про вартість так званого споживчого кошика. Причому кількість та асортимент товарів, які включають до споживчого кошика при розрахунку цього індексу, значно відрізняються по країнах як за асортиментом товарів, так і за кількістю обстежуваних об'єктів. Споживчі кошики періодично переглядаються (один раз на 5—10 років). При цьому, зрозуміло, змінюється структура вагових коефіцієнтів та база порівняння. При значних змінах коригуються старі та нові індекси споживчих цін для підтримання в порівнянному стані рядів динаміки індексів.

Якщо для окремої країни порівняльний аналіз у динаміці ускладнюється лише зміною асортименту споживчого кошика, то при міжнародних порівняннях постають такі проблеми: різниця якостей товарів та співвідношення цін на окремі товари й послуги в різних країнах; необхідність враховувати використання при розрахунках різних грошових одиниць. Необхідність одержання для різних країн порівнянних показників продукції зумовлена завданнями міжнародного співробітництва, розв'язуваними лише на базі показників продукції.

Це такі головні завдання:

  • оцінювання рівнів загальноекономічного розвитку;

  • оцінювання ефективності національних економік;

  • установлення фінансових можливостей країн для розрахунків рівня внесків у міжнародні організації;

  • розробка політики та обсягів допомоги країнам, що розвиваються;

  • аналіз кон'юнктури товарного та валютного ринків;

  • вивчення напрямків міжнародної інтеграції.

Проблеми цінових зіставлень у цьому разі також розв'язуються з використанням товарів-представників, а саме:

1) усе виробництво поділяється на групи та підгрупи споріднених товарів;

2) у підгрупах знаходять товари-представники, які є по змозі однаковими для порівнюваних країн, фіксують їх ціни в національних валютах та розраховують індивідуальні індекси цін;


 
 

Цікаве

Загрузка...