WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика ринку - Реферат

Статистика ринку - Реферат

При аналізі даних статистики про мотивацію використовують різні статистичні методи. З огляду на перевантаженість атрибутивними ознаками найчастіше вивчають структурні відмінності, застосовуючи непараметричні методи, переважно методи перевірки гіпотез. При цьому вивчають, наскільки представники окремих сегментів ринку задоволені складом і якістю банківських послуг.

При дослідженні думки та мотивації важливе місце посідає аналіз на основі атрибутативних ознак за допомогою комбінаційних групувань. Вони дають змогу визначити напрямки і тісноту зв'язку.

Як приклад можна навести визначення впливу рівня середньодушового доходу фізичних осіб на схильність до придбання цінних паперів певного банку. Для цього використовують комбінаційне групування з поділом фізичних осіб за рівнем доходу і ступенем схильності до придбання цінних паперів (охоче, помірковано, неохоче і т. д.). Оцінку зв'язку дістають за допомогою коефіцієнтів асоціації Чупрова, Крамера.

Для оцінювання якості обслуговування клієнтів банку можуть бути використані результати опитування, подані у вигляді табл. 16.2.

Таблиця 16.2

Критерії

Оцінка

Добре

Задовільно

Незадовільно

 1. Якість обслуговування:

 • дисципліна і культура обслуговування

 • своєчасність, повнота інформації, що надається клієнтові, про стан його рахунку

 • оперативність і повнота відповідей на звертання і листи клієнтів

 1. Якість кредитного обслуговування

 1. Інші критерії обслуговування (наявність інформації про продукти та послуги банку, наявність інформації рекламного характеру, комфортність приміщень, години роботи, своєчасність видачі готівки, спектр послуг, гнучкість цінової політики, досконалість технологій, зручність розміщення відділень банку тощо)

Для аналізу конкурентного середовища необхідно виокремити найбільш значних конкурентів, вивчити їх маркетингову, операційну і фінансову стратегію, оцінити стратегічні можливості.

Аналізуючи конкурентне середовище, розрізняють три стратегічні групи:

 • банки, розміщені на тій самій території;

 • великі та спеціалізовані банки інших регіонів, які мають мережу філій;

 • різні небанківські фінансові заклади: інвестиційні, трастові, брокерські фірми та організації, що виконують банківські операції і в змозі відволікати фінансові кошти з банківської сфери.

У складі самої сукупності банків розглядають групи за ознаками розміру капіталу, місцезнаходженням, політикою кредитування тощо.

Така інформація є базою для побудови типологічних групувань банківських конкурентів.

Кількісну характеристику конкурентів дають такі відомості:

 • організаційно-правова форма — основні пайовики або засновники;

 • обсяг статутного фонду;

 • наявність ліцензії на окремі види діяльності;

 • наявність та розміри мережі філій;

 • перелік основних видів послуг;

 • інші дані (банки-кореспонденти, великі клієнти тощо).

Якісну характеристику дають такі відомості:

 • про репутацію конкурентів;

 • рівень обслуговування;

 • привабливість для клієнтів;

 • рекламну стратегію тощо.

Перелічена інформація використовується для порівняльного аналізу в межах усієї сукупності, а також для зіставлення показників конкретного банку з характеристиками діяльності на ринку банківських послуг інших банків. Такі характеристики є базою для розробки управлінських рішень щодо конкурентних переваг, просування послуг на ринку, розробки обґрунтованої стратегії розвитку банку.

Щоб розробити стратегію, банку необхідно вивчити динаміку показників банківської діяльності під впливом основних факторів з використанням відповідних статистичних моделей і на цій основі оптимізувати розвиток за певними критеріями.

У складі цих моделей можна виділити структурно-функціональні моделі попиту на банківські послуги, які складаються з матриць, де в розподілі за сегментами ринку відображена характеристика структури витрат на банківські послуги. Динамічний ряд таких матриць дозволяє зробити аналіз тенденцій розподілу ринку і здійснити його прогноз за сегментами, структурою попиту на банківські послуги в кожному сегменті, а на цій основі — прогноз усього ринку за сегментами і складом банківських послуг.

Окреме місце в аналізі економічних явищ і процесів, у тому числі банківської діяльності, посідає вивчення пропорційності.

Під пропорційністю в даному випадку розуміють внутрішні властивості явища, які знаходять свій прояв у взаємозв'язку розподілу явища, що аналізується, з розподілом (розподілами) соціально-економічних факторів, які визначають його. Відповідний аналіз є базою характеристики зв'язку і забезпечення оптимальних пропорцій.

Повною мірою це стосується й такого багатоструктурного процесу, як банківська діяльність.

У ході аналізу пропорційності банківської діяльності можна виокремити:

а) пропорції внутрішньобанківської діяльності — між результатами діяльності, наприклад прибутком банку, з одного боку, і факторами, які його формують (фондами, витратами, чисельністю зайнятих та ін.) — з іншого;

б) пропорції між результатами (показниками) банківської діяльності та зовнішнім середовищем — розвитком виробництва, торгівлі, експорту тощо.

Можна навести багато прикладів, коли порушення пропорцій призводить до негативних наслідків, деформації процесів. У той же час викриття деформацій, наприклад у розподілах за регіональними дирекціями банку між ефектом і ресурсами, які формують цей ефект, є базою розробки управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності банківської діяльності. Прикладом може бути виявлення резервів підвищення ефективності на основі аналізу пропорційності розподілу між регіональними підрозділами банку обсягів прибутку й витрат або розподіл валютних надходжень і експорту продукції у відповідних регіонах.

Одним із напрямів стратегії маркетингу є забезпечення оптимальних пропорцій між попитом і пропозицією на ринку банківських послуг. Інформаційним забезпеченням вирішення цієї проблеми є кількісна та якісна оцінка узгодженості пропорцій попиту та пропозиції в розподілі по сегментах ринку (регіональних, галузевих, за формами власності та ін.) Узгодженість пропорцій повинна бути динамічною.

Характеристику узгодженості розподілів розглянемо на прикладі розподілів за регіонами кредитних вкладень як результативної ознаки і обсягу реалізації товарів як факторної ознаки. Позначимо в цілому по всій сукупності регіонів обсяг кредитних вкладень Q і обсяг реалізації W. Частка кредитних вкладень і-го регіону в загальному обсязістановитиме , а частка реалізації товарів — .

Співвідношення часток кредитних вкладень та обсягу реалізації товарів по кожному регіону називається коефіцієнтом локалізації Клок і обчислюється за формулою . Воно показує різницю часток результативної ознаки порівняно з часткою факторної ознаки. Якщо коефіцієнт локалізації менший від 1, то на даний регіон припадає менше кредитних вкладень, ніж по відношенню до пропорційної частки факторної ознаки (обсягу реалізації), і навпаки.

Рис. 16.1. Графік кривоїконцентрації Лоренца

Для зведеної характеристики пропорційності обох розподілів можна використати криву концентрації Лоренца (рис. 16.1) і відповідний коефіцієнт концентрації.

1. Порядок побудови кривої Лоренца:

 • обчислюють частки результативної та факторної ознак і ;

 • за кожною групою обчислюють Клок;

 • визначають ранги регіонів за значенням Клок.

Будують таблицю, в якій регіони розподіляються відповідно до значень рангів КЛОК.

Обчислюють ряди кумулятивних значень та . На основі цих значень будують криву Лоренца.

Якщо крива Лоренца збігається з лінією рівномірного розподілу, то частки результативної та факторної ознак збігаються. Чим більше крива Лоренца відхиляється від лінії рівномірного розподілу, тим більше відхиляються один від одного розподіли.

2. Порядок обчислення коефіцієнта концентрації Кконц.

Мірою концентрації його може бути відношення площі Р до площі трикутника , яке називається коефіцієнтом концентрації Кконц.

.

Якщо Кконц = 0, то розподіли збігаються. Чим більше Кконц, тим більша різниця між розподілами.

Коефіцієнт концентрації можна обчислити за формулою:

.

Для аналізу поточного стану і прогнозування кон'юнктури ринку банківських послуг велике значення мають параметри динамічних змін, зокрема внутрішньорічних.


 
 

Цікаве

Загрузка...