WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика ринку - Реферат

Статистика ринку - Реферат

Для довгострокових прогнозів вдаються до методів економіко-статистичного моделювання.

Моделі, побудовані за результатами обстежень та опитування населення, дозволяють визначити структуру попиту на окремі товари з урахуванням незадоволеного попиту. Тобто передбачити місткість ринку, що відбиває загальний попит населення, його структурний рух, а також наміри покупців на перспективу, що є дуже важливим для управління ринковими процесами.

Дослідження ринку споживчих товарів у цілому по Україні органічно пов'язане з аналізом формування ринків окремих регіонів. Відстежування регіональних ринків має на меті доповнити та скоригувати характеристики розвитку загального ринку з урахуванням особливостей, які характерні для певних територій. Для цього на регіональному рівні вирішуються такі питання:

 • удосконалення системи показників, щоб вони якомога повніше охоплювали явища і процеси розвитку ринку в територіальному розрізі;

 • подальший розвиток методології відстежування і прогнозування регіональних ринків;

 • забезпечення відстежування регіональних ринків з урахуванням факторів, які впливають на регіональні процеси і явища;

 • забезпечення взаємозумовленості тактичного і стратегічного розвитку регіональних і загальних ринків.

Відстежування регіональних споживчих ринків має важливе значення щодо управління розвитком економіки країни з вирішенням завдань комплексного розвитку її регіонів.

Це пов'язано з необхідністю вирішення головного завдання розробки стратегії ринку, а саме — забезпечення пропорційності, тобто оптимальних співвідношень між його найбільш важливими показниками. Регулювання пропорційності здійснюється у співвідношеннях між доходами і попитом та між попитом і пропозицією на ринку.

Інформаційним забезпеченням вирішення цього завдання є натурально-речова і вартісна оцінка узгодженості пропорцій між попитом і пропозицією в розподілі товарів і їх груп за сегментами ринку. При моделюванні треба враховувати взаємодоповнення і взаємозамінюваність товарів у групах і між ними, а також постійні зміни в асортименті і якості товарів під впливом багатьох факторів. Тому узгодженість пропорцій повинна бути динамічною. Методика аналізу пропорційності наведена в підрозд. 16.5.

Аналіз міжрегіональних зв'язків, які виникають під час формування та розподілу ресурсів споживчих товарів, висвітлено в підрозд. 16.3.

Окреме місце у вивченні ринку споживчих товарів посідає оцінювання стану, структури і напрямків руху "тіньової" економіки.

Нині статистичні та регулюючі органи здійснюють експертне оцінювання тіньового ринку. Проте обґрунтованої методології вивчення цього явища ще немає, хоча досвіду дослідження його набули багато країн. Ідеться, зокрема, про такі заходи:

 • відстежування законності організації і здійснення діяльності суб'єктами ринкових відносин;

 • вивчення результатів їх господарської діяльності;

 • створення системи контролю на всіх стадіях суспільного відтворення (за видами ринків, формами власності тощо).

Ця робота потребує об'єднання зусиль правоохоронних, статистичних, регулюючих та контрольних органів, а також створення єдиної методологічної основи і конкретних методик її виконання.

Особливості статистичного вивченняринку засобів виробництва

Сукупність ринку машин і устаткування та ринку сировини утворює ринок засобів виробництва. Важливою організаційною основою розвитку ринку засобів виробництва є демонополізація останнього, забезпечення конкуренції між товаровиробниками й торговельними посередниками, упровадження сучасних систем маркетингу, рекламної діяльності.

У процесі побудови статистичного забезпечення маркетингу слід ураховувати специфічні особливості ринку засобів виробництва, які відрізняють його від ринку предметів споживання. Це, як зазначає П. Г. Перерва, такі особливості.

 1. Кількість споживачів на ринку засобів виробництва значно менша, ніж на ринку споживчих товарів.

 2. Вартість покупки кожного споживача значно більша.

 3. Порівняно висока концентрація споживачів у межах певного географічного регіону.

 4. Специфічність критеріїв сегментації ринку засобів виробництва. Основними є географічне положення, рівень споживання, якість, потреба в сервісному обслуговуванні тощо.

 5. Нижча цінова еластичність попиту, тобто зміна цін на засоби виробництва не супроводжується такою самою інтенсивністю зміни попиту, як у разі предметів споживання.

 6. Повільніший процес купівлі, пов'язаний з перевіркою якості виробів, укладанням угод та іншими діями, що потребують вищого професійного рівня менеджерів, більш повного і різнобічного статистичного забезпечення маркетингу.

 7. Попит на засоби виробництва інерційніший, ніж на споживчі товари.

Статистичне забезпечення маркетингових заходів базується на результатах комплексного дослідження ринку засобів виробництва.

Це дослідження складається з таких етапів.

Вивчення товару:

 • новизна і конкурентоспроможність;

 • відповідність законодавчим актам і правилам;

 • здатність виробу задовольняти існуючі та перспективні потреби й побажання споживачів;

 • необхідність подальшого вдосконалення.

Безпосереднє вивчення ринку:

 • географічне положення;

 • сегментація ринку в галузевому і функціональному планах; за напрямками використання;

 • визначення місткості ринку та частки в ньому імпортних поставок;

 • товарна, галузева, фірмова структура ринку;

 • конкурентне середовище;

 • кон'юнктура ринку та її прогноз на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу.

Вивчення споживачів:

 • склад споживачів за основними характеристиками, які визначають попит;

 • фактори, які визначають попит;

 • сегментація ринку споживачів за обсягом потреби, особливостями конструкції та експлуатації виробів, напрямками використання; оцінка чисельності споживачів за цими сегментами;

 • обсяг і структура незадоволеного попиту;

 • тенденції розвитку сегментів ринку.

Вивчення конкурентів:

 • склад конкурентів, їх частка на ринку;

 • характеристика динамічності розвитку діяльності конкурентів на ринку;

 • торговельні марки виробів конкурентів, особливості виробів конкурентів, привабливі для споживачів;

 • форми та методи збутової діяльності, канали товаропросування;

 • результати господарської діяльності;

 • рекламна діяльність;

 • оцінка діяльності в пресі; науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки нової продукції.

Кон'юнктура ринку засобів виробництва формується в результаті взаємодії факторів і умов, що визначають структуру, динаміку і співвідношення попиту та пропозиції на ці засоби.

Ринок засобів виробництва можна класифікувати за такими ознаками.

1. Територіальна ознака:

 1. ринок однієї країни;

 2. регіональний ринок, що охоплює ринки відповідних країн, — європейський, близькосхідний і т. ін.

 3. світовий ринок — сукупність національних ринків різних країн.

2. Призначення виробів:

 1. ринок сировини — паливно-енергетичний, сировинний, сільськогосподарський, лісових матеріалів;

 2. ринок машин і устаткування, на якому відбувається обмін продукцією машинобудівних галузей. Цей ринок пов'язаний з багатьма видами продукції і характеризується високою взаємозамінюваністю, різницею якісних характеристик, техніко-економічних параметрів, умовами комплектації та поставляння, сервісного обслуговування тощо. Складається з товарних ринків окремих видів машин і устаткування — автомобілів, верстатів, обчислювальної техніки тощо.

Згідно з принципами, покладеними в основу цієї класифікації, ринок засобів виробництва сегментується за такими ознаками:

 1. географічною — виокремлюються зовнішній риноку цілому, зокрема за материками, країнами, групами країн;внутрішній ринок— у цілому, зокрема за областями, регіонами тощо;

 2. вагомістю споживачів;

 3. за галузевою ознакою;

 4. класифікацією основних функцій, що їх виконують вироби(функціональна сегментація). Наприклад, ринок сільськогосподарської техніки можна сегментувати на ринок машин і обладнання для зорювання землі, збирання зернових, переробки овочів тощо.

Критерії сегментації ринку товарів виробничого призначення:

 • виробничо-економічні (галузева приналежність підприємства, яке споживає товар, його розмір, характер технологічних процесів та матеріалоспоживання, масштаби фірм-споживачів, їх місцезнаходження, оцінка та прогноз розвитку кон'юнктури);

 • специфіка організації купівлі (швидкість та строки поставляння, умови оплати, методи розрахунків і т. ін.).

Сегментація ринку є базою розробки заходів з управління збутом продукції.

Важливим аспектом статистичного забезпечення управління збутом засобів виробництва та задоволення потреби в них є аналіз відповідних міжрегіональних зв'язків. Його метою є характеристика механізму взаємозв'язків територіального розміщення продуктивних сил з територіальною диференціацією джерел задоволення потреб. Характеристику взаємозв'язків, які виникають у процесі міжрегіонального розподілу та надходження засобів виробництва, а також предметів споживання, грошових потоків тощо можна дістати на підставі балансу міжрегіональних зв'язків (табл. 16.1). У ньому відбиваються потоки товарів між областями країни, а також вивезення за межі країни і завезення з інших країн.


 
 

Цікаве

Загрузка...