WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Т.4. Сталий множник можна виносити за знак похідної:________________________.

Т.5. Якщо чисельник і знаменник дробу диференційовноі ф-ції (знаменник не перетворюється в нуль), то похідна дробу також дорівнює дробу, чисельник якого є різниця добутків знаменника на похідну чисельника і чисельника на похідну знаменника, а знаменник є квадрат знаменника початкового дробу______________________.

61.Похідна показникової ф-ції._____________________ _____________________. Похідна логарифмічної ф-ції______________________________________

_________________________. Похідна тригонометричних

ф-цій:________ ____________________,

____________ _____________________,

_____________ _______________________,

_________ ________________.

Похідна обернених тригонометричних ф-цій:

_____________________, ___________________,

____________________, ______________________.

62. Нехай ф-ція_____ означена і неперервна на деякому проміжку________. Визначимо рівняння дотичної й нормалі до графіка ф-ції______________ у точці з абсцисою_____________. Оскільки дотична й нормаль проходять через точку з абсцисою__, то їхнє рівняння будемо шукати у вигляді рівняння прямої, що проходить через задану точку ______ у даному напрямі:_________________________(1) де__ кутовий коефіцієнт дотичної. Використовуючи геометричний зміст похідної маємо, _________. Рівняння дотичної .Оскільки_________________, то з виразу(1) дістанемо рівняння дотичної у вигляді________________________. Рівняння нормалі. Озн. Нормаллю до графіка ф-ції в точці_____ називається перпендикуляр, проведений до дотичної в цій точці. Використовуючи умову перпендикулярності дотичної до нормалі, знаходимо кутовий коефіцієнт нормалі__________________ і записуємо її рівняння у вигляді__________________________.

63.Таблиця похідних (стр. 92 пос.)

64. Озн. Величина____________ називається диференціалом ф-ції____ за приростом_______.Позначення:__________. Геометрична інтерпретація: Диференціал_____ є лінійним наближенням до приросту ф-ції:_________________. Наскільки менше______, настільки краще наближення.

65.Правила знаходження диференціалу.

1._________________

2.____________________

3.____________________

4.___________________________.

________________________. Т. Форма диференціалу не залежить від того, чи є аргумент незалежною змінною або ф-цією.

Нехай__________-. Тоді диференціал цієї ф-ції записується у вигляді____________(1). Виконаємо заміну змінних______. Тоді ф-ція_____________- буде ф-цією від змінної__:_______________. Обчислюючи диференціал цієї ф-ціїї дістанемо:_______________________,

або_______________________________.

Вираз___________(2) є диференціалом ф-ції___,

оскільки____________________. Тому (2) можна

подати у вигляді_____________________. Маємо влстьивість диференціала, яка називається його інваріантністю: формула для знаходження диференціала_______________________ справджується в усіх випадках: як тоді, коли__ є незалежною змінною, так і тоді, коли__ є ф-цією іншої незалежної змінної. В останньому випадку під множником_____ слід розуміти диференціал ф-ції____.

66.Похідна неявної ф-ції. Для знаходження похідної ф-ції___, заданої неявно, достатньо продиференціювати обидві частини рівняння, розглядаючи__ як ф-цію від____, а потім зі здобутого рівняння знайти похідну___. Похідна оберненої ф-ції. Т. якщо ф-ція______ монотонна й має в точці-___ відмінну від нуля похідну, то ф-ція, обернена до даної, подається у вигляді_________ і має похідну____________, обернену до похідної даної ф-

ції:_______________.

67.Похідні вищих порядків. Похідна_______ від ф-ції_________ називається похідною першого порядку і являє собою деяку нову ф-цію. Можливі випадки, коли ця ф-ція сама має похідну. Тоді похідна від похідної першого порядку___ називається похідною лругого порядку від ф-ції________ і позначається_____________________. Похідна від похідної другого порядку______, називається похідною третього порядку і позначається_______________. Диференціали вищих порядків.Озн. Другим диференціалом ф-ції________ називається вираз________. Позначення:____________________. Диференціал незалежної змінної______ не залежить від__ тому, диференціюючи__за___, слід розглядат_____ як величину сталу відносно_____. Отже, приходимо до простих співвідношень між послідовними диференціалами і послідовними похідними:

_____________________ ______________________ ___________________________ ________________.

68. Виведемо так звану формулу Лейбніца , яка дає змогу обчислювати похідну___-го порядку від добутку двох ф-цій_____ та______. Для того щоб вивести цю формулу, знайдемо спочатку кілька похідних, а далі встановимо загальне правило:___________ _______________ __________________________________________

Закон утворення похідних зберігається для похідних будь-якого порядку й полягає ось у чому: Вираз______ потрібно розкласти за формулою бінома Ньютона й у здобутому розкладі замінити показники степенів для____та____ показниками порядку похідних, причому нульові степені___________, що входять у крайні члени розкладу, слід замінити самими ф-ціями(тобто похідними нульового порядку):_____________________________________________________. Це є формула Лейбніца.

69.Озн. Ф-ція________ називається показниково-степеневою ф-цією. Прологарифмуємо рівняння_________________

_______________________

________________________. Продиференціюємо обидві частини останнього рівняння:

_____________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Правило диференціювання показниково-степеневої ф-ції: Щоб знайти похідну показниково-степеневої ф-ції, потрібно спочатку продиференціювати її як показникову, а потім як степеневу ф-цію. Результати додати.

70. Теорема Ферма. Нехай ф-ція________ визначена на проміжку_________ і в деякій точці С цього проміжку_______ набуває найбільшого або найменшого значення. Якщо в точці_______ існує похідна, то____________.Теорема Ролля. Нехай

задано ф-цію______, неперервну на відрізку______ і диференційовну на інтервалі______. Тоді

якщо____________, то всередині відрізка_________

знайдеться точка________________, така що___________. Теорема Лагранжа. (про скінченні прирости ф-ції). Нехай задано ф-цію______, неперервну на відрізку___________ і диференційовну

на інтервалі____________. Тоді знайдеться

точка________________, така що похідна_________-

ф-ції в цій точці_________ дорівнюватиме

відношенню___________:______________________.

Теорема Коші. (про кінцеві прирости двох ф-цій).

Нехай на відрізку_____ задано дві ф-ції_____і______.

Якщо ці ф-ції неперервні на відрізку_________ і

диференційовні на інтервалі________-,

причому___________ не перетворюється на нуль, то

на інтервалі___________ існує

точка________________, така

що_____________________.

71.Правило Лопіталя. Границя відношення нескінченно малих величин дорівнює границі відношення їх похідних, якщо остання існує у зазначеному щойно сенсі.

______________________________.

72.Формула Тейлора. Нехай ф-ція_____ має в __-околі точки____________ похідну. Тоді для будь-якої точки__ із цього околу знайдеться точка__, розміщена між точками__ і__, для якої справджується

рівність:__________________________, де ____ - __-й

многочлен Тейлора ф-ції___ у точці___.

73.

74.Умови зростання та спадання ф-ції на проміжку. (пос. стр. 74).

75. Екстремуми ф-ції. (пос. стр. 9, 75).

76.Опуклість ф-ції. Озн. Крива на проміжку називається випуклою, якщо всі точки кривої лежать вище будь-якої її дотичної на цьому проміжку.

77.Озн. Точка, яка відокремлює випуклу частину кривої від вгнутої, називається точкою перегину.

78.Асимптоти. (пос. стр. 10).

79.План дослідження ф-цій і побудови їхніх графіків.

  1. Знайти область визначення ф-ції.

  2. Встановити парність(непарність) і періодичність ф-ції.

  3. Знайти точки розриву ф-ції та їхній характер.

  4. Визначити точки перетину графіка ф-ції з осями координат.

  5. Знайти точки екстремуму й обчислити значення ф-ції у цих точках.

  6. Визначити інтервали зростання й спадання ф-ції.

  7. Знайти точки пергину, інтервалу випуклості й вгнутості.

  8. Знайти асимптоти.

  9. Знайти граничні значення ф-ції, коли x прямує до граничних точок області визначення.

Графік ф-ції будують за характерними точками й лініями, отриманими у результаті дослідження. Якщо їх недостатньо, знаходять допоміжні точки для деяких конкретних значень аргументу.

80. Задача про найбільше та найменше значення ф-ції на закритому проміжку. (Стр. 153 підр.)


 
 

Цікаве

Загрузка...