WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Дослідження операцій. Задачі упорядкування та координації. Сітьове планування та керування - Реферат

Дослідження операцій. Задачі упорядкування та координації. Сітьове планування та керування - Реферат

фіктивна робота - це природний логічний взаємозв'язок між двома або кількома роботами чи їх завершенням, який не потребує затрат праці, матеріальних ресурсів або часу. Такий взаємозв'язок показує, що можливість виконання однієї роботи безпосередньо зале-жить від результатів іншої. Термін виконання фіктивної роботи приймають рівним нулю. Подія - це фіксація моменту завершення певного етапу виконання проекту. Подія може бути як результатом однієї роботи, так і підсумковим результатом декількох робіт. Подія може відбутися лише тоді, коли будуть виконані всі роботи, які передують події. Наступні роботи можуть розпочатися лише за умови, що відповідна подія відбулася. Отже, для всіх безпосе-редньо попередніх робіт подія фіксує момент їх закінчення, а для безпосередньо наступних - початок. Серед подій ПУМ виділяють вихідну та завершальні події. Вихідна подія не має попередніх робіт та подій стосовно досліджуваного в моделі комплек-су робіт. Завершальна подія не може мати наступних робіт і подій. Події, які визначають термін виконання певної роботи, назвемо початковою та кінцевою. Подію на графові ПУМ зображають кружками (вершини графу), а роботи -орієнтованими угами, які показують, які роботи необхідно виконати, щоб відбулася певна подія, та які робо-ти можна виконувати, якщо подія відбувалася. Отже, будь-яка робота на графові ПУМ поз-начається двома подіями, між якими вона знаходиться. Подія ж може належати кільком ро-ботам, які можна розпочинати, якщо відповідна подія відбулася. Фіктивні роботи на графові ПУМ позначаються штриховою лінією без зазначення часу. На рис. 3 наведено граф, який узагальнено описує комплекс будівельних робіт при спорудженні виробничого корпусу. І на початку, і по завершенні реальної роботи повинна бути лише одна подія, бо роботи іде-нтифікуються за номерами подій, між якими виконуються, тому на графові рис.3 введено фіктивні роботи (3; 4) та (5; 4). Рис. 3. Використовуються два принципи побудови графів ПУМ. При реалізації одного з них роботи зображаються дугами, а вершини відповідають (співс-тавляються) подіям, які означають завершення робіт. Це так званий граф "події - роботи". Але використовується й інший підхід до побудови графів ПУМ - без подій. За таким прин-ципом роботи є вершинами графу, а дуги означають залежність між певними роботами в послідовності їх виконання. Побудовані за таким принципом графи ПУМ, як правило, більш місткі та менш зручні для аналізу та реалізації в ЕОМ. З вищезазначених причин на практиці ширше використовується побудова графу ПУМ за принципом "події - роботи". Саме цей принцип будемо використо-вувати в подальшому. 3. Управління комплексом робіт за допомогою сітьового графіка. Порядок та правила побудови графів ПУМ. План реалізації проекту виконання комплексу робіт починається з побудови відповідного графу. У планованому процесі виділяються роботи, які відповідають певним етапам, складається реєстр робіт і подій, аналізується послідовність виконання робіт і взаємозв'язки між ними, за роботами закріплюються виконавці. Про визначення термінів виконання робіт буде сказано нижче. Виходячи з розподілу процесу реалізації проекту на роботи та терміни їх виконання, будують відповідний граф ПУМ. Потім виконують аналіз побудованого графу та його опти-мізацію за обраними критеріями. При побудові графу ПУМ необхідно дотримуватися певних правил, щоб у подальшому мож-на було досліджувати його. Графічне зображення вимог щодо побудови графів ПУМ наведе-но на рис. 4 (позиції а-и). 1. Граф ПУМ не повинен мати "глухих кутів", тобто подій, з яких не виходить жодної роботи, окрім завершальної події (рис. 4 а). Поява "глухих кутів" подій свідчить про не досить ретельно виконаний аналіз робіт та їх взаємозв'язків. 2. На графові не може бути "хвостових" подій (окрім вихідної події), тобто подій, яким не передує жодна робота. На рис. 4 б такою "хвостовою"подією є подія 3; вона не може відбутися, отже, не можуть відбутися і наступні події. 3. Граф не може мати замкнутих контурів і петель, тобто шляхів, які з'єднують певні події з ними ж (рис. 4 в г). Поява замкнутих контурів вимагає перегляду складу робіт та їх взаємозв'язків, після змістовного аналізу яких завжди з'являється можливість уникнути за-мкнутих контурів і петель. 4. Дві довільні події повинні бути безпосередньо пов'язаними не більше ніж однією дугою - роботою. Ця вимога обумовлена тим, що роботи позначають двома індексами ( і , j ), які відповідають подіям "і" та " j " . Якщо в дійсності треба виконати кілька робіт, які розпо-чинаються та завершуються одночасно, при одних і тих же подіях початкових та кінцевих, то в таких випадках необхідно ввести фіктивні події та фіктивні роботи (рис. 4 д ), паралельні роботи при цьому замикаються на фіктивні події (рис. 4 є ). 5. На графові ПУМ повинна бути лише одна вихідна та лише одна завершальна подія. Якщо це об'єктивно не так (початок реалізації комплексу робіт можна розпочинати парале-льно з декількох робіт - рис. 4 є ), то необхідно ввести фіктивні події та роботи, як це показа-но на рис. 4 ж. а) б) в) г) д) е) є) ж) А С В F В D А з) и) Рис. 4. Графічне зображення вимог до побудови графів ПУМ. Фіктивні події та роботи можуть вводитися і через інші умови. Однією з таких умов є відображення залежності подій, не пов'язаних з реальними роботами. Наприклад, роботи А тв В (рис. 4 з ) можуть виконуватися технологічно незалежно одна від одної, але в умовах конкретного виробництва робота В не може розпочатися раніше, ніж завершиться робота А . За таких обставин необхідно ввести фіктивну роботу С (рис. 4 и ). Другий випадок - неповна залежність робіт. Наприклад, робота С може бути розпочата лише по завершенні робіт А та В , але робота D - лише по завершенні роботи В і не залежить від роботи А . Тоді необхідно ввести фіктивну роботу F . Ta фіктивну подію 3' , як показано на рис. 4 и . Фіктивні роботи можуть бути введені і для відображення реальних відстрочок і чекань - в цих випадках вони характеризуються відповідним часом. Параметри планування й управління мережі за критерієм часу. Одним з визначальних основних понять графу ПУМ є поняття шляху. Шлях - це будь-яка послідовність робіт, якщо кінцева подія кожної роботи є початковою подією наступної роботи. Серед шляхів графу ПУМ виділяють підмножини завершених шляхів. Завершений шлях - це будь-який шлях, початком якого є вихідна подія, а закінченням - за-вершальна. Наприклад, маємо завантажений граф ПУМ з правильно введеною нумерацією. Термін шля-ху дорівнює сумі всіх термінів виконання робіт, які створюють шлях. Завершений шлях з найбільшим терміном серед усіх завершених шляхів називається крити-чним шляхом. Роботи, які його створюють, називаються критичними. Граф певної ПУМ може мати не один критичний шлях. Максимальним шляхом між двома подіями "і" та "j" називають шлях від і-ої події до j-ої, який має максимальний термін, тобто сума термінів робіт, які складають такий шлях, є не меншою ніж відповідна

 
 

Цікаве

Загрузка...