WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

фінансових показників: ВНП, обсягів споживання та інвестицій, зайнятості населення, обсягів грошової маси і т. ін. Яскравим прикладом таких моделей є мо-делі міжгалузевих зв'язків.
Мікроекономічні моделі стосуються дослідження взаємодії та стану структурних і функціональних складових економічної системи: фірми, підприємства. Мікроекономічне моделювання посідає значне місце в теорії дослідження операцій окремих виробництв, що обумовлено різноманіттям форм і зв'язків між об'єктами господарювання. їх роль особливо зростає в умовах ринкової економіки, при дослі-дженні економічних стратегій фірм та інших виробничо-торгових утворень.
Моделі рівноваги використовуються при моделюванні ринкових відносин. Вони опи-сують такий стан відносин між суб'єктами ринкової економіки, за якого ре-зультуюча за певними критеріями усіх стосунків між ними дорівнює нулю. В умовах неринкової економіки порушення рівноваги між одними параметрами як віддзеркалення реально існуючого стану (наприклад, незадоволення попиту споживачів) компенсується впливом інших факторів (черги, чорний ринок).
Доцільно наголосити, що проблема оптимізації за умов ринкових відносин має різні аспекти стосовно макро- та мікроекономіки. На мікрорівні це проблеми пошуку умов найбільшого зиску фірми, на макрорівні - вибір фірмою такої стратегії виробничо-економічної діяльності, яка б забезпечувала стабільну рівновагу на ринку при врахуванні багатьох факторів, наприклад, купівельної спроможності, виробництва супутніх товарів і т. ін.
За характером віддзеркалення взаємозв'язків між змінними, використаними при розробці моделі, розрізняються моделі детерміновані та стохастичні (ймовірні). У детермінованих моделях приймають, що між змінними існує однозначний фу-нкціональний зв'язок. При розробці стохастичних моделей враховуються випадкові результати в прояві зв'язків між змінними. У таких моделях широко використову-ється математичний апарат теорії ймовірностей та математичної статистики. Значи-мість обчислюваних параметрів оцінюється певною величиною їх достовірності.
За способами врахування фактора часу економіко-математичні моделі поділяються на статичні та динамічні . У статичних моделях усі досліджувані залежності співставляються або з певним проміжком часу, або з конкретним моментом. Дина-мічні моделі дають можливість досліджувати взаємозв'язки змінних з часом, віддзе-ркалюючи перебіг процесу. Наприклад, динаміка інвестування визначає динаміку основного капіталу, що обумовлює зміну обсягів виробництва в часі. У динамічних моделях використовуються апарат диференціальних і скінченно-різницевих рівнянь та варіаційного числення, часові ряди.
Особливе місце за можливостями та способом використання посідають так звані імі-таційні моделі, які, як правило, синтезують методи розбудови різних раніше названих MM. Імітаційною називається модель, побудована для моделювання перебігу досліджуваного економіко-виробничого процесу або процесу управління в часі за умови активного втручання людини в хід процесу та принципової зміни нею подальшого перебігу процесу. Розбудова імітаційних моделей можлива лише за наявності широкого сервісного забезпечення, яке дозволяє користувачеві працювати з моделлю в діалоговому режимі.
Імітаційні моделі є основою так званих "ділових ігор", які широко використовуються для підготовки керівних кадрів.
Стосовно використання математичного моделювання в дослідженні операцій можна вказати, хоч і дещо умовно, на чотири аспекти.
1. Удосконалення й упорядкування інформації про досліджувану систему. Не-обхідність чіткого формулювання MM обумовлює вимоги щодо обсягів упорядку-вання інформації, виявлення недоліків та визначення нової інформації. Прогрес в інформаційному забезпеченні планування й управління обумовлений стрімким зростанням можливостей комп'ютерів, їх спроможністю швидко обробляти великі обсяги різнопланової інформації.
2. Інтенсифікація та підвищення надійності розрахунків. Можливості ММ та комп'ютерів значно прискорюють виконання типових, стандартних розрахунків, підвищують точність, скорочують обсяги трудових витрат і вартість, дозволяють виконувати пошуки оптимальних варіантів розв'язання складних проблем управління та господарювання.
3. Підвищення якості аналізу функціонування систем. Використання методів MM значно розширює можливості кількісного аналізу: дослідження взаємозв'язків багатьох факторів, які впливають на функціонування системи, оцінка наслідків зміни зовнішніх умов та власного стану системи.
4. Розв'язання принципово нових проблем управління системами. Лише при викорис-танні методів математичного моделювання можна розв'язувати багато проблем, які іншими засобами розв'язати не вдається, наприклад, дослідження фінансового та економічного стану держави, спільне функціонування різних галузей господарства і т. ін.
Сфера практичного використання методів дослідження операцій у значній мірі визначається можливостями й ефективністю MM, інформаційним і технічним забез-печенням використовуваних моделей, але вона не тотожна математичному моделю-ванню. При розробці та прийнятті соціально-господарських рішень слід поєднувати формальні методи, узгоджені з існуючим законодавством, і методи економіко-математичного моделювання. Але розробка будь-яких якісних MM може бути доці-льною та ефективною лише при відповідному рівні системи управління, забезпече-ності кадрами, технічному та організаційно-правому забезпеченні.
4. Розбудова математичної моделі.
Етапи ДО в загальних рисах майже тотожні тим, які властиві організації будь-яких наукових досліджень, але мають і свої особливості, обумовлені специфікою об'єктів дослідження. Даючи перелік етапів, наголошуємо на певних конструктивних, хоч і загальних рекомендаціях щодо розв'язання задач методами дослідження операцій.
1. Визначення мети та значимості цілей
Поява чергової функціонуючої системи або проектування нової обумовлені певною необхідністю. Тому, прагнучи дослідити систему, доцільно знати мету і якомога повніший перелік цілей створення системи та її поточного функціонування.
Наголосимо, що цілі групуються за двома ознаками: 1) цілі або результати, які необхідно досягти в процесі роботи системи; 2) цілі (результати), які необхідно зберегти (наприклад, зменшення собівартості продукції за умови збереження її якості).
Визначення кількостіцілей, їх значення та взаємозв'язку є суттєвим етапом дослідження системи. Метою виконання проекту ДО є оцінка та поліпшення роботи виробничої або організаційної системи в залежності від її функціонального призна-чення.
Наприклад, маємо дві привабливі цілі: збільшити прибуток підприємства та зменшити виробничі витрати. Очевидно, що ціль зменшити виробничі витрати буде досягнута за умови досягнення першої цілі - збільшення прибутку, тобто вона обумовлена першою ціллю і не є незалежною. Але треба враховувати, що подібна ситуація може бути обумовлена певними засобами досягнення відповідних цілей, за інших засобів може змінитися співвідношення між цілями. Досягти чіткого розуміння мети та цілей до початку дослідження

 
 

Цікаве

Загрузка...