WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

методи. Результати розв'язку мають бути представлені в такому вигляді, щоб їх можна було використа-ти на практиці або в подальших розрахунках.
П'ятий етап - перевірка узгодженості розв'язку задачі та відповідних практичних рекомендацій з реальними даними. Модель вважається узгодженою з дійсністю, якщо вона з практично достатньою точністю визначає основні показники функціонування системи. Але при цьому необхідно враховувати можливі похибки числової реалізації математичної моделі. Доцільно наголосити, що точність розра-хунків має бути адекватною точності вхідних експериментальних даних. Це є одні-єю з причин недоцільності розробки математичних моделей з великою кількістю змінних.
Шостий етап - визначення процедури коригування моделі. Зі зміною дослі-джуваної системи в часі та під впливом зовнішніх умов слід коригувати модель си-стеми та вхідні дані для числового розв'язання відповідної задачі. Необхідно мати систему правил зміни моделі та вхідних даних з відповідною корекцією управління системою. Відсутність таких правил може викликати небажані, а іноді й катастрофі-чні наслідки. Сумний приклад - аварія на Чорнобильській АЕС.
Сьомий етап - упровадження рішення в практику. Метою дослідження системи є практичне використання результатів дослідження. За цих умов має бути найті-снішим зв'язок між тими, хто одержує розв'язок, і тими, хто впроваджує його в практику.
Математичне моделювання
Моделі, які віддзеркалюють на якісному рівні причинні взаємозв'язки між складовими частинами досліджуваної ОС, будуються переважно за допомогою логічних символів і слів у їх геометричному зображенні.
Кількісні моделі будуються з використанням певного математичного апарату, вони більш динамічні, добре пристосовані до сучасних комп'ютерів. При моделюванні ОС поєднуються якісні та кількісні моделі. Розглянемо деякі загальні питання розробки математичних моделей.
Використання математичного апарату дає можливість:
o виділити й описати найбільш значимі зв'язки в системі в кількісних співвідно-шеннях;
o використовуючи моделі взаємозв'язків, методами логічного аналізу оде-ржати інформацію, адекватну досліджуваним властивостям об'єкта;
o розв'язавши відповідну математичну модель, одержати вірогідну інфор-мацію про стан системи та можливість прогнозувати і забезпечити її майбутній стан.
При будь-яких економічних або інших дослідженнях поєднуються теоретичні розробки, представлені математичними моделями (ММ), та практичний досвід, від-дзеркалений у статистичних даних. Процес побудови, дослідження та практичного використання моделі називається моделюванням.
Побудова моделі грунтується на певній інформації про досліджуваний об'єкт. Можливості дослідження об'єкта з допомогою моделі пов'язані з тим, що MM віддзеркалює найбільш суттєві з погляду дослідника властивості та взаємозв'язки досліджуваного об'єкта. Питання необхідної, достатньої й ефективної міри узгодженості оригіналу та його MM вимагає конкретного аналізу і в багатьох випадках може бути позитивно розв'язуваним лише при проведенні об'ємних і змістовних досліджень. З формальної позиції будь-які явища, процеси та системи -це об'єднання певних елементів та існування відповідних зв'язків між ними, що забезпечує їх цілісність та стабільність стосовно зовнішніх і внутрішніх змін. Будуючи MM, ми виділяємо значимі для нас елементи та зв'язки між ними, тобто досліджуємо певні властивості об'єкта або процесу, нехтуючи іншими, не суттєвими для мети дослідження властивостями та зв'язками. Таким чином, моделювання завжди має цілеспрямований характер і дає можливість досліджувати лише певні властивості об'єкта або процесу. Отже, для одного й того ж об'єкта в залежності від мети дослідження можуть бути використані різні MM і навпаки: MM одного й того ж аналітичного зображення можуть віддзеркалювати зовсім різні за природою явища та процеси.
Побудувавши певну MM, одержуємо самостійний об'єкт дослідження. При таких дослідженнях цілеспрямовано і свідомо в межах, обумовлених властивостями MM, змінюються умови функціонування моделі та обчислюються відповідні дані.
Накопичивши певний обсяг знань про MM, аналізуємо можливість ототожнення одержаних знань з відповідними властивостями об'єкта моделювання. Природно, що таке ототожнення стосується лише тих властивостей, які були віддзеркалені у MM. Одержана з допомогою MM інформація про реальний об'єкт або процес використовується на практиці та для розробки узагальнюючої теорії процесу, його управління, перетворення та прогнозування. Оскільки аналітичні співвідношення, використовувані в математиці, є абстрактними віддзеркаленнями об'єктивно існуючих якісних і кількісних зв'язків у явищах та процесах, то математичне моделювання в широкому розумінні є методом дослідження, який грунтується на математичній аналогії, явищ і процесів різних за природою. У сучасних умовах математичне моделювання невіддільне від використання широких можливостей комп'ютерів.
Змінні, які використовуються при розробці ММ за критерієм визначеності, по-діляються на дві групи. Змінні, які відображають фізичне втілення досліджуваного об'єкта та зовнішні умови, називаються екзогенними (їх величини визнаються поза розробленою MM), змінні, величини яких обчислюються за MM, - ендогенними.
Припустимо, що необхідно визначити ефективну спеціалізацію - головну галузь багатогалузевого сільськогосподарського підприємства. Назвемо можливі екзогенні змінні (параметри): площі орних земель, сіножатей, пасовищ, саду, наявність засобів механізації, трудові ресурси, коефіцієнти ефективності праці в кожній галузі виробництва, транспортна мережа. Ендогенними змінними будуть обсяги можливих прибутків кожної галузі виробництва, питання працевлаштування; саме для їх обчи-слення і необхідно будувати відповідну MM.
За критерієм цільового призначення MM використовувані для її розробки змінні доцільно розділити так: параметри стану та параметри управління. До пара-метрів стану належать змінні, які виділяють досліджуваний об'єкт серед інших того ж призначення і дають можливість обчислити величини тих характеристик, для ви-значення яких і розробляється ММ. До параметрів управління належать характеристики, змінюючи величини яких в певних межах можна впливати на досліджуваний стан і з великої кількості можливих станів системи за певним критерієм вибрати оптимальний. Наприклад, у задачі оптимального розподілу інвестицій у багатогалузевому виробництві параметрамиуправління будуть обсяги коштів, а параметрами стану - розміщення коштів в кожній галузі в залежності від забезпеченості матеріально-технічними та трудовими ресурсами й ефективності функціонування галузі.
Використовувані математичні моделі можна класифікувати за різними ознаками стосовно як об'єкта, який моделюється, так і математичного апарату: макро- та мікроекономічні, теоретичні та прикладні, оптимізаційні та рівноваги, статичні та динамічні.
Макроекономічні моделі використовуються при дослідженні економіки в цілому на рівні господарства, галузі, держави та стосуються узагальнених матеріальних і

 
 

Цікаве

Загрузка...