WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

виконувалась умова .
Природно, що втілення різних стратегій може вимагати різних затрат і часу.
3. Використання економіко-математичних моделей та моделювання.
Моделі дослідження операцій при необхідності врахування часу. Розмаїття функціонування складних виробничих і соціально-економічних систем робить неможливим використання лише моделей математичного програмування. За своїм змістом, методикою розбудови та використовуваним математичним апаратом типові моделі дослідження відповідних операцій в економіці доцільно розподілити на такі класи.
Математичні моделі управління операціями, які доцільно представити як сукуп-ність узгоджених у часі етапів з можливістю оцінок якості управління на кожному етапі, утворюють клас задач так званого динамічного програмування. Моделі цього класу поєднані як особливостями їх розбудови, так і методами їх розв'язання.
Суттєво важливими у функціонуванні економічних систем є процеси управління запасами. У літературі описані різні за своєю природою та призначенням моделі розв'язання задачі управління запасами. Як наукова проблема ця задача виникла з практичних потреб організації постачання англійської армії під час другої, світової війни.
Під терміном "запаси" розуміють не лише матеріальні цінності, а й виробничі потужності, трудові ресурси і т. ін. У задачі управління запасами досліджується співвідношення вартості витрат на постачання та зберігання запасів (ресурсів) зі збитками через їх відсутність при необхідності. Наслідком розв'язання відповідної задачі є рекомендації щодо обсягів і періодів поставок, обсягів страхових запасів і т. ін. Для розв'язання задачі управління запасами в залежності від її специфіки використовують математичний апарат лінійного, нелінійного, динамічного та стохастичного програмування.
Другий важливий клас задач дослідження операцій в економіці утворюють процеси розподілу, обумовлені завжди наявною певною обмеженістю ресурсів і засобів, необхідних для функціонування певної системи. Зміст задачі полягає в пошуку такого плану розподілу ресурсів, який би забезпечував результат, оптимальний за певним критерієм якості. Задачі розподілу розв'язуються засобами математичного програмування та методами планування мережі. До цього ж класу належать задачі пошуку оптимального шляху за певними критеріями: найменших витрат часу та коштів на переміщення, найкоротшого шляху за наявності певних обмежень тощо.
Важливими виробничими задачами є задачі ремонту, експлуатації та заміни обладнання. Зміст таких задач визначається розробкою рекомендацій стосовно термінів ремонту та заміни обладнання з урахуванням витрат на виконання відповідних операцій.
Математично подібними до названих є задачі заміни кадрів і робочої сили, але розв'язання таких задач вимагає широких соціологічних досліджень, обумовлених психолого-демографічними факторами.
При вирішенні проблем пошуку оптимальних розв'язків суттєво важливими є задачі моделювання конфліктних і конкурентних процесів. Принципово значимою властивістю таких задач є моделювання поняття оптимальності, яке в багатьох випадках визначає і використовуваний математичний апарат і практичне втілення розв'язку. При розв'язанні таких задач широко й ефективно використо-вується апарат теорії ігор у поєднанні зі статистичними методами з метою пошуку такого режиму поведінки конфліктуючих сторін, який би забезпечував максимальний виграш або мінімальний програш.
Важливим елементом задач указаних класів є розробка функцій, з допомогою яких за певних вхідних даних визначається стан об'єкта або процесу. Такі функції називаються виробничими. Методи їх аналітичного зображення визначаються цільовим призначенням цих функцій. Сучасна людина постійно користується так званими системами масового обслуговування: телефонними станціями, касами, медичними закладами, підприємствами торгівлі і т. ін. Моделі систем масового обслуговування розбудовуються для аналізу основ проектування відповідних систем, дослідження ефективності їх функціонування та спроможності забезпечувати цільове призначення, наприклад, визначення терміну виконання замовлень необхідної кількості каналів обслуговування, появи черги, пропускної спро-можності системи і т. ін.
Створення, функціонування та розвиток будь-якої виробничої системи вимагає інвестування. Оцінки доцільності та ефективності інвестування особливо значимі, якщо необхідне довгострокове інвестування за умов інфляції. За ринкових відносин, розбудовуваних в Україні, в організації економічної діяльності суб'єктів господарювання вирішальне значення мають їх фінансовий стан і фінансово-юридичні особливості стану банкрутства. Знайомство з юридично-правовими нормами необхідно не лише банкруту, а й іншим суб'єктам господарювання, взаємопов'язаним у своїй фінансово-економічній діяльності.
Моделювання в теорії дослідження операцій
Як наголошувалося раніше, модель має віддзеркалювати найбільш суттєві властивості та взаємозв'язки досліджуваного об'єкта або процесу. При розробці моделі (моделюванні) враховуються як визначальні характеристики об'єкта, так і мета дослідження. Дослідження операцій як наука має ту принципову особливість, що її об'єктами є відносно швидко змінювані організаційно-управлінські системи, які функціонують у нестабільних зовнішніх умовах і поєднують взаємодії людей та засобів праці. Такі системи, як і умови їх функціонування, практично не можна створити за бажанням дослідника, тому лише моделювання є єдиним та ефективним методом дослідження.
До того ж не можна розтягувати дослідження операцій у часі, бо несвоєчасно одержані результати можуть стосуватися минулого стану системи і будуть марними. Результати мають бути завчасними, упереджувати розвиток системи та зміни як зовнішні, так і внутрішні, в середовищі її функціонування. Прогнозування розвитку економічної або системи іншого призначення є одним з головних завдань дослідження операцій.
Перелічимо основні етапи дослідження операційних систем.
Перший етап - попереднє вивчення системи та її якісних показників. Результатами мають бути загальні уявлення про систему, про її цільове призначення, структуру та умови функціонування.
Другий етап - загальна постановка задачі оцінки ефективності управління або економічного функціонування, тобто визначення мети. Формулюється мета дослі-дження як множина певних цілей, які необхідно досягти, визначаються критерії оптимальності стосовно цільового призначення системи, визначаються в загальних .рисах засоби досягнення певних цілей та оцінка їх ефективності.
Третій етап - розробка математичної моделі досліджуваної системиабо її частин. Інформація, одержана на перших двох етапах, узагальнюється, упорядковується, гіпотетичні припущення та закономірності подаються мовою математичного апарату відображення залежностей, складні системи, як правило, моделюються множиною математичних моделей, які стосуються окремих частин або різних аспек-тів функціонування системи.
Четвертий етап - розв'язок математичної моделі, який дуже рідко вдається виконати аналітично, тому широко використовуються числові

 
 

Цікаве

Загрузка...