WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

чинників. Практика розбудови та використання MM свідчить, що необхідно враховувати лише основні, найважливіші чинники. Майстерність розбудови MM визначається вмінням відбирати саме такі чинники, що вимагає високої фахової підготовки. До цього необхідно додати, що в математиці розбудовано методи, які дозволяють відбирати такі чинники та відповідні параметри MM, оцінюючи міру їх взаємних зв'язків.
Використовувані моделі дослідження операцій в економіці можна класифікувати в залежності від призначення та змісту модельованої операції, сенсу розв'язуваної проблеми, використовуваного математичного апарату.
Об'єкт дослідження
Аграрно-промисловий комплекс - це складна, багатоступенева галузь господарства країни. Він має широкі і глибокі зв'язки з іншими галузями виробництва. Ефектив-ність роботи АПК визначає соціально-економічний стан всієї країни. Аграрна наука та виробничі структури можуть забезпечувати успішне функціонування АПК лише за умови постійного удосконалення методів організації й управління з використанням сучасних досягнень науки і практики дослідження операцій. Але кожний фахівець мусить чітко розуміти, що будь-які обгрунтовані і змістовні розрахунки та рекомендації мають сенс лише за умови їх практичного втілення. Завжди має бути раціональним поєднання теоретичних розрахунків і практичної діяльності.
Запити практики обумовили розробки спеціальних наукових методів розбудови й організації функціонування складних виробничо-організаційних систем. Такі методи об'єднані назвою "дослідження операцій". Термін "операція" означає вико-нання заходів для досягнення певної мети. Будь-яка операція реалізується через ма-теріальне втілення цієї мети, тобто, досліджуючи операцію, ми досліджуємо її матеріальний прояв, який може поєднувати і якісні і кількісні ознаки. Вважаємо, що операція як сукупність заходів завжди керований процес, але наслідки операції при одному й тому ж управлінні, як правило, не завжди тотожні, бо перебіг процесу мо-же бути за різних умов.
Практика засвідчує, що виробничі й економічні процеси теж доцільно характеризувати якісними та кількісними показниками, з урахуванням закономірностей їх формування.
Узагальнення характерних особливостей і закономірностей, властивих досліджуваному об'єкту або процесу, виконане певними засобами зображення, називається моделлю . Існує чимало визначень поняття моделі, що пов'язано з їх використанням в різних галузях науки. Автори всіх визначень єдині в тому, що будь-яка модель лише наближено описує відповідне реальне явище з віддзеркаленням тих його особливостей, які були враховані при розбудові моделі.
У дослідженні операцій широко використовуються математичні моделі, які грунту-ються на формально-логічному апараті математики. Але не можна ототожнювати моделі дослідження операцій з математичними моделями, апарат яких при цьому використовується. Модель дослідження операцій завжди є більш об'ємною стосовно мети та об'єкта дослідження, ніж використовуваний математичний апарат, з допомогою якого оцінюються властивості об'єкта.
Мета та цілі дослідження
Мета в загальних рисах визначається тим, що бажають одержати, виконуючи певні заходи. Мета і є сукупністю наслідків реалізації цих заходів. У багатьох випадках є сенс розуміти мету як сукупність цілей. Наприклад, маємо мету організувати виробництво продукції певного найменування. Для втілення цієї мети треба досягти таких цілей: підготувати відповідні кадри, забезпечити виробництво матеріально-технічними засобами, запобігати можливих шкідливих екологічних наслідків, дослідити потенційні можливості ринку збуту, уникнути можливої негативної протидії конкурентів і т. ін. Тобто мета, як правило, багатопланова та багатогранна, цілі більш конкретні.
Надалі під терміном "операційна система" (ОС) будемо розуміти наявну або плановану структуру (організацію) певного призначення. Модель функціонування такої системи постає як сукупність певних математичних моделей, правил послідовності їх використання та правил дій і обов'язків людей, які працюють у структурі.
Постановка задачі дослідження операцій вважається здійсненою, якщо визначені:
o мета та цілі функціонування системи, значимість кожної з них;
o можливі засоби досягнення необхідних цілей та критерії їх ефективності;
o оцінки можливостей реалізації засобів досягнення намічених цілей.
Розв'язання задачі - це аналіз усіх можливих альтернативних способів досягнення мети та цілей і вибір найбільш ефективних з них за певними критеріями. Природно, що значимість кожної з цілей створення операційної системи або її частин різна й обумовлена багатьма факторами, які визначають її функціонування. Наприклад, що є більш вагомим: собівартість продукції чи її якість? Як досягнути раціонального узгодження між цими властивостями? Як свідчать літературні джерела, в Японії при визначенні доцільності вдосконалення або заміни технології випуску продукції перевагу віддають підвищенню якості, навіть якщо собівартість зростає. У Європі та Америці за таких умов перевагу віддають собівартості, звичайно, забезпечуючи певний рівень якості. Взагалі визначення значимості ОС - складне та відповідальне завдання, яке, як правило, виконують фахівці та експерти відповідної галузі.
За будь-яких обставин для розбудови ОС завжди необхідно мати перелік цілей, упорядкованих за значимістю. Маючи певну ціль, необхідно проаналізувати можливості та засоби її досягнення, тобто стратегію. Якщо є можливість вибору стратегій, то з'являється задача їх порівняння між собою та вибору. Для розв'язання таких задач завжди необхідно ввести певні критерії оцінки кожної стратегії. Для того, щоб вибір був упорядкований, критерій оцінки стратегії повинен мати властивість транзитивності: якщо за обраного критерію стратегія А краще, ніж В, а стратегія В краща, ніж С, то стратегія А має бути кращою за С. Стисло розглянемо ситуації, коли ефективність певної стратегії стосовно досягнення цілі можна характеризувати лише одним числом, знайденим за певною методикою або визначеним за експертними оцінками.
У випадку, якщо можна користуватися детермінованою схемою, таке число є результатом розрахунків певної функції, наприклад, собівартість або зиск після реалізації продукції. Розбудови та використання таких функцій розглянуті при аналізі відповідних математичних моделей. У випадку, коли необхідно скористатися стохастичними моделями оцінок можливих стратегій, таке число Рij є ймовірністю досягнення i-ої цілі за умови втілення j-ої стратегії. Якби всі цілі були рівнозначними, то вибір оптимальних стратегій виконувався б за умовою: найкращою є така множина стратегій, для якої виконується умова
( n -кількість допустимих стратегій; т - кількість цілей розбудови досліджуваної системи).
Але значимості цілей різні, і вплив їх досягнення на загальну ефективність системи має бути визначений з урахуванням значимості Vi , кожної цілі. Найкращою буде множина стратегій, для якої виконується умова ; величини Vi зна-чимостей цілей мають бути пронормовані так, щоб

 
 

Цікаве

Загрузка...