WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

праці, не лише приймати рішення, а й усвідомлювати значимість упереджуючої їх оцінки та контролю втілення.
Основні класи задач ДО.
Задачі дослідження операцій класифікують за їх змістовною постановкою
наступним чином (рис.1):
ў задачі розподілу ресурсів;
ў задачі транспортування продуктів (вибору маршрутів);
ў задачі планування та керування на мережах;
ў задачі формування розкладів (календарного та об'ємно-календарного планування);
ў задачі планування та розміщення;
ў задачі управління запасами, ремонту та заміни обладнання;
ў задачі масового обслуговування;
ў задачі прийняття рішень в ситуаціях з активною протидією (конфліктні ситуа-ції).
Рис. 1. Класифікація задач ДО за змістом
2. Етапи розв'язання задач із використанням математичних методів.
Слово "модель" (від фр. modele - зразок) в літературі має досить широкий діапазон тлумачення. Ми розглядаємо основні моделі досліджуваних явищ і процесів в системах - математичні моделі. У літературі наводяться різні визначення поняття математичної моделі (ММ). У кожному з них наголошується на певних особливостях і цільових призначеннях MM. Реальні соціально-економічні процеси досить складні, їх поточний стан і перебіг в часі визначаються сукупністю багатьох чинників (факторів). Прагнучи розбудувати MM, ми з необхідністю мусимо розглянути кількісні виміри діючих чинників та описувати їх взаємозв'язки аналітичними залежностями. Чинники, вибрані для розбудови ММ за умови використання їх кількісної міри, називаються параметрами моделі.
Залежно від підходу до класифікації параметрів виділяють параметри стану та управління, екзогенні та ендогенні. Параметри, які використовуються для відображення фізичного втілення досліджуваного процесу та зовнішніх умов його перебігу, називаються екзогенними . Їх величини визначаються поза розбудованою MM, їх значення дозволяють виділяти споріднені системи. Змінні, величини яких обчислюються з використанням MM, називаються ендогенними.
Наприклад, при розбудові MM функціонування окремого підприємства вартості використовуваних ресурсів будуть екзогенними параметрами, а їх ефективність - ендогенними. Виробничі потужності підприємства в MM характеризуються параметрами стану, а їх завантаження в процесі виробництва визначається параметрами управління.
У подальшому будемо дотримуватися такого використання термінів: якщо маємо в MM величини, які виділяють її з класу однорідних за призначенням, то за такими величинами залишаємо термін "параметри"; якщо величини використовуються для дослідження можливих станів системи, то будемо називати їх змінними.
Під MM будемо розуміти сукупність математичних залежностей, за допомогою яких описується взаємозв'язок між параметрами та змінними, вибраними для дослідження властивостей об'єкта або процесу. Процес розбудови MM називається моделюванням. При математичному моделюванні будемо користуватися аналітичним апаратом теорії функції кількох змінних, теорії ймовірностей та математичної статистики.
Переважна кількість проблем і задач практичної діяльності пов'язана з керованими процесами, тобто процесами, перебіг яких певною мірою обумовлений прийнятими рішеннями та заходами по їх втіленню. Обгрунтуванню рішень передує аналіз умов функціонування досліджуваного об'єкта або процесу, в якому можна виділити чотири етапи.
Перший етап - якісні дослідження взаємозв'язків з метою пошуку чинників, які обумовлюють закономірність перебігу процесу, вибір множини параметрів стану, управління, екзогенних та ендогенних. На цьому етапі необхідна співпраця фахівців відповідної галузі та математиків.
Другий етап - розбудова математичної моделі досліджуваної проблеми: в математичних поняттях необхідно описати стан об'єкта або процесу, вимоги, яким мають задовольняти величини використаних параметрів, та сформулювати так звану функцію цілі.
Витрачаючи ресурси та втілюючи відповідні заходи при використанні структури або системи певного цільового призначення, тобто реалізуючи операцію по досягненню певної мети, природно дати оцінку операції. А оскільки розбудовуємо MM операцій, то оцінка повинна мати кількісну міру. Оцінки операцій необхідні для визначення ефективності операцій, тобто оцінки міри їх пристосування для втілення мети функціонування відповідної структури або системи. Кількісний вимір якості оцінки операцій досягається розбудовою та використанням так званої цільової функції, яка є втіленням критерію ефективності операції. Використання цільової функції дає можливість оцінити якість операції за певним критерієм та одержати рекомендації щодо управління процесом. Критерієм ефективності організації виробництва може бути цільова функція - прибуток після реалізації продукції.
У теорії дослідження операцій в економіці розроблено ефективні методи планування та виконання відповідних розрахунків за умови відомих цілей управління та критеріїв оцінки якості можливих планів досягнення цих цілей. Труднощі в конкретних практичних ситуаціях обумовлені тим, що не лише критерій, а й мету управління часто досить складно визначити.
Практично не можна одним критерієм оцінити функціонування підприємства або галузі. Як правило, критеріїв існує чимало, і вони суперечать один одному за змістом, наприклад, собівартість і рівень якості виробів, обсяги за валом і розмаїття номенклатури.
Правильний вибір критерію якості плану управління можна зробити лише з урахуванням вимог, згідно з метою функціонування підприємства, галузі тощо. Вибір критерію (або їх сукупності) оцінки ефективності операцій часто визначає практичну доцільність досліджень.
Третій етап - розв'язання сформульованої екстремальної задачі. Обов'язковими компонентами MM дослідження будь-якої операції є цільова функція та обмеження на величини змінних управління з урахуванням значень екзогенних параметрів. У загальних рисах задачу дослідження операцій в економіці можна сформулювати так. Для розбудованої MM знайти такі значення змінних управління, які мають задовольняти наявним обмеженням на їх величини та за яких цільова функція досягає екстремального значення, обумовленого сенсом операції. Необхідно наголосити, що практичні задачі, як правило, вимагають розбудови функціональних залежностей зі значною кількістю змінних за умови обмежень на їх можливі значення. Обсяги обчислень настільки значні, що їх не можна реалізувати без використання ЕОМ.
Четвертий етап - експертна оцінка результатів розрахунків стосовно досліджуваних операцій управління об'єктом або процесом. Наголошуємо на двох можливих випадках. Якщо результати незадовільні, то уточнюють вхідну інформацію та розбудовану математичну модель і повторно виконують розв'язок задачі. Якщо результати співставлення розрахунків і практичних вимог мають сенс, то вирішують питанняпрактичного використання як розбудованої ММ для розв'язання подібних задач, так і результатів розв'язку конкретної задачі.
Реальні економічні та виробничі процеси досить складні, але недоцільно розбудовувати громіздкі ММ для врахування "усіх" можливих

 
 

Цікаве

Загрузка...