WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат

Предмет та завдання дисципліни “Дослідження операцій” - Реферат


Реферат на тему:
Предмет та завдання дисципліни "Дослідження операцій"
План
1. Значення використання сучасних математичних методів та моделей в управлінні.
2. Етапи розв'язання задач із використанням математичних методів.
3. Використання економіко-математичних моделей та моделювання.
4. Розбудова математичної моделі.
Дослідження операцій (ДО) - це наука, яка займається розробкою і практичним застосуванням методів оптимального управління організаційними системами.
Предметом ДО є системи організаційного управління або організації, що склада-ються з великої кількості взаємодіючих між: собою підрозділів, інтереси яких не завжди узгоджуються між: собою і можуть бути повністю чи частково протилежними. ДО служить для кількісного обґрунтування рішень, які приймаються в організаціях, і виходить з того, що якість рішення можна кількісно оцінити за допомогою одного чи декількох критеріїв якості. Як наука, ДО виникло перед Другою світовою війною, виходячи з військових потреб, і надалі знайшло широке застосування до розв'язання практичних задач в економіці та інших галузях. Характерними рисами операційного підходу є: системність, комплексність, орієнтація на прийняття оптимального рішення, телеологічність та комп'ютеризація.
Основними поняттями ДО є: операція, оперуюча сторона, активні засоби операції, стратегії оперуючої сторони, діючі фактори операції, стан операції, оптимальний розв'язок, критерій якості.
Моделі ДО застосовуються для пошуку оптимальних рішень як в детермінованих, так і в стохастичних системах.
За змістом задачі ДО поділяються на наступні: розподілу ресурсів; транспортування продуктів (вибору маршрутів); планування та керування на мережах; формування розкладів; планування та розміщення; управління запасами, ремонту та заміни обладнання; масового обслуговування; прийняття рішень у ситуаціях з активною протидією.
Дослідження операцій (ДО) - це теорія математичних моделей та методів отримання оптимальних розв'язків, що спрямована на обгрунтування доцільності вибору тієї чи іншої альтернативи з множини можливих в області цілеспрямованої діяльності людини.
Після вивчення теми студенти повинні
знати: предмет та мету дослідження операцій, історію виникнення ДО; основні поняття, риси та послідовність реалізації операційного підходу; основні типи задач ДО;
вміти: розрізняти пряму та обернену задачі ДО; визначати характер невизначеності в ситуаціях прийняття рішень.
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
ў дослідження операцій
ў стратегії ОС
ў математична модель операції
ў задачі розподілу ресурсів
ў оптимальне рішення
ў операція
ў задачі управління запасами
ў детермінованість
ў задачі масового обслуговування
ў діючі фактори операції
ў стохастичність
ў ігрові задачі
1. Значення використання сучасних математичних методів та моделей в управлінні.
Розвиток сучасного суспільства досяг того рівня, коли виникає нагальна потреба в розробці ефективних методів управління організаційними системами різного призначення та різних рівнів. Прикладами таких систем є окремі виробництва, галузі господарства, структури управління (військові, державні), господарські комплекси і т. ін.
Об'єктом наукової дисципліни "Дослідження операцій в економіці"є аналіз функціо-нування виробничо-господарських систем і розробка методів оптимального управління ними з використанням відповідних математичних моделей. Вирішення цих проблем досягається системним, всебічним вивченням процесів у досліджуваних системах, синтезом якісних досліджень і певного математичного апа-рату в поєднанні з широкими можливостями сучасних ЕОМ.
Під терміном "операція" розуміють будь-яку сукупність заходів, спрямованих на дослідження певної мети. Дослідження функціонування структури або системи можна виконувати різними способами.
Історична довідка.
Розвиток суспільно-виробничих відносин обумовив появу такої науки, як політична економія (майстерність управляти економікою держави). Засновником класичної політичної економії був У. Петті (1623-1687).
Перша у світі модель господарства в державі була створена французьким ученим Ф. Кене (1694-1774). Його знаменита "Економічна таблиця" стала основою розробки багатьох математичних моделей суспільного виробництва.
Важливу роль у розвитку економічної науки XIX століття відіграла так звана математична школа в політичній економії. Її найвизначніші представники -О. Курно, Г. Госсен, Я. Вальрас, У. Джеванс, Ф. Еджворт, В. Парето зробили значний вклад у розробку проблем споживання, попиту і пропозицій, збалансованості (рівноваги) розвитку економіки. У дореволюційній Росії наприкінці XIX століття були виконані оригінальні економіко-математичні дослідження В. К. Дмитрієва, В. І. Борткевича, P. M. Орженецького та ін. В. К. Дмитрієв запропонував модель повних господарських витрат праці та збалансованих цін. Вагомий вклад у розробку економіко-математичного моделювання зробив Є. Є. Слуцький (1880-1948). У 1930-1950 pp. в СРСР не було прогресу в розвитку економіко-математичних досліджень через ідеологічні утиски тоталітарного режиму.
Розвиток і дослідження виробничих зв'язків та соціальних відносин, практика господарювання вимагають розв'язання відповідних задач управління системами. У 1930-1934 pp. талановитий російський учений М. Д. Кондратьев (1892-1938), перебуваючи в політізоляторі, розробив динамічну модель макроекономіки, використавши апарат диференціальних рівнянь. У 1938-1939 pp. ленінградський математик Л. В. Канторович (1912-1986), досліджуючи деякі проблеми організації та планування виробництва, сформулював новий клас умовно-екстремальних задач. Відповідна галузь прикладної математики згодом була названа "лінійне програмування"; під цим терміном розуміють обгрунтування плану відповідних економічних заходів.
У 1960-1980 pp. дослідження в галузі використання економіко-математичних методів відродилися та розширилися. Вийшли з друку фундаментальні праці: "Экономический расчет наилучшего использования ресурсов" Л. В. Канторовича (1959), "Измерение затрат и их результатов в социалистическом хозяйстве" В. В. Новожилова (1959), "Экономико-математические методы и модели" В. С. Немчино-ва (1962).
У 70-ті роки розпочалися роботи по впровадженню досягнень економіко-математичного моделювання та теорії дослідження операцій в розробку автоматизованих систем планування й управління. Основна увага дослідників у країнах СНД зараз зосереджена на розв'язанні проблем перехідного періоду. Однією з важливих проблем західноєвропейських та американських учених є дослідження соціально-економічних питань розбудови ринкових відносин на планетарному рівні. Вивчення основних положень теорії дослідження операцій в економіці сприятиме формуванню конструктивного світогляду у кожного майбутнього працівника будь-якого рівня соціальної ієрархії: втілення будь-якогозаходу розпочинається з плану його реалізації, вимагає часу та коштів; необхідно не лише працювати, а й оцінювати ефективність своєї

 
 

Цікаве

Загрузка...