WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Дослідження операцій. Характеристика інвестиційного проекту - Реферат

Дослідження операцій. Характеристика інвестиційного проекту - Реферат

будь-якої національної валюти є пряме зіставлення цін певного кошику товарів через певний період часу.
За методикою, використаною у США, інфляція визначається за середньою ринковою вартіс-тю товарів 3000 найменувань. Середню вартість товарів кошику, використовуваних при дослідженні інфляції, позначимо с і назвемо вартістю одиниці умовного товару. При такому тлумаченні величина с характеризує перебіг інфляції.
Зміна купівельної спроможності національної грошової одиниці певної країни може вимірю-ватися також зіставленням цін у даній країні з цінами в країні з більш стабільною національ-ною валютою.
Для дослідження інфляції будують динамічний ряд, рівні якого відповідають перебігу варто-сті одиниці умовного товару. За числову характеристику інтенсивності інфляції вибирають темп зміни вартості одиниці умовного товару. Якщо позначимо рівні відповідного динамічного ряду сi то інтенсивність інфляції vj в момент часу ti , буде визначатися відношенням сi (ti) / сi-1 (ti-1) , тобто відношенням поточної величини вартості одиниці умовного товару та її величини на початку кожного проміжку розбудови динамічного ряду. У залежності від темпу знецінення купівельної спроможності грошової одиниці виділяють кілька різних за економічною значимістю видів інфляції. Якщо темпи знецінення грошей не перевищують зростання цін в межах 10-15% на рік, то таку інфляцію називають "повзучою". Така інфляція, не тільки не несе в собі суттєвих негативних наслідків, а є стимулом економічного розвитку та пожвавлення ділової активності. Повзучу інфляцію навмисно стимулює держава, прагнучи посилити розподіл реальних доходів на свою користь. Інфляція такого рівня досить легко контролюється.
При "галопуючій" інфляції спостерігається більш значне зростання темпів знецінення гро-шей. Темп знецінення може досягти 100% на рік, що різко негативно впливає на всі сфери економічного та соціального життя країни.
Якщо темпи зростання цін перевищують 100% на рік, то починається "гіперінфляція" (звер-хінфляція). За такого процесу гроші починають втрачати здатністьвиконувати свої функції, що порушує неперервність процесу відтворення та баланс інтересів його суб'єктів, породжує надмірну інтенсифікацію перерозподільчих процесів, посилює галузеві дис-пропорції, стимулює стихійні та
некеровані процеси в економіці та соціальному житті.
Для спрощення розрахунків користуються також коефіцієнтом темпу інфляції, який визначають як величину темпу інфляції, зменшену на одиницю.
Для теоретичних досліджень та прогнозування доцільно користуватися функцією інфляції (t) , яка визначається як зміна в часі відносної вартості одиниці умовного товару й обчис-люється як добуток послідовних величин темпу інфляції за умови, що вихідне значення (ба-зове) функції дорівнює одиниці. Офіційно коефіцієнт темпу інфляції визначають у відсотках. При відомому коефіцієнті темпу інфляції vi який враховують на завершальному моменті поточного проміжку обліку, функцію інфляції ( tk ) буде представлено так:
( tk )= (5)
(символом означає, що необхідно обчислити добуток усіх співмножників від i=1 до і = k ).
Оцінюючи величину очікуваного прибутку, необхідно враховувати не тільки природну пев-ного рівня невизначеність майбутнього, а й інфляційний процес, у різній мірі характерний для всіх країн. Розбудову функції ( t ) прогнозованого рівня інфляції на проміжок t ви-конуємо за даними відповідного динамічного ряду, вилучаючи дослідження соціально-економічних причин, але не забуваючи про їх визначальний вплив, що до певної міри врахо-вується в експертних оцінках. Вартість суми капіталу визначаємо його купівельною спромо-жністю. Якщо на даний час вартість одиниці умовного товару була с , то на суму S капіталу можна придбати S / c одиниць умовного товару. За умови, що через проміжок t функція інфляції досягне величини ( t ) , обсяг товару, який можна придбати на суму S , дорівнюватиме S / ( c ( t ) ). За рахунок інфляції купівельна спроможність суми S зменши-лася на величину
. (6)
Коефіцієнт (t) = визначає втрату купівельної спроможності грошової одиниці в залежності від перебігу інфляції і дорівнює частині обсягу умовного товару "вимитого" ін-фляцією. Зміни в часі коефіцієнта (t) втрати купівельної спроможності грошової одиниці за умови лінійного закону перебігу інфляції наведено на рис.1 а) , за умови га-лопуючої інфляції (один із можливих її варіантів) - на рис.1 б) ( - стала вели-чина) .
Купівельна спроможність грошової одиниці
1,0
0,8 Купівельна спроможність
грошової одиниці
0,6
0,4 Втрачена купівельна спроможність
грошової одиниці
0,2
а) t
1 2 3 4 5 6
1,0
0,8 Купівельна спроможність
грошової одиниці
0,6
0,4 Втрачена купівельна спроможність
грошової одиниці
0,2
б)
1 2 3 4 5 6 t
Рис. 1.
Оцінка втрати купівельної спроможності грошової одиниці за умов гіперінфляції втрачає сенс.
Література
1. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. -М.: Мир, 1964.
2. Вентцель Е.С. Введение в исследование операций. Сов. радио, 1964.
3. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, бізнесі й менеджменті. -К.: Либідь, 1995.
4. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основи математичної економіки. -К.: Інформтехніка, 1995.
5. Горелик В.А., Ушаков М.А. Исследование операций. -М.: Машиностроение, 1986.

 
 

Цікаве

Загрузка...