WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Дослідження операцій. Характеристика інвестиційного проекту - Реферат

Дослідження операцій. Характеристика інвестиційного проекту - Реферат

банківський депозит за відомого коефіцієнта банківського відсотка 0,12 , щоб через п'ять років одержати 1000 у. о.? Скориставшися фо-рмулою (3), маємо = 1 /(1 + 0,12) 5 =0,56743; отже, обсяг депозиту (сьогочасна вар-тість очікуваної через п'ять років суми коштів в обсязі 1000 у. о.) PV = 1000 o 0,56743 = 567,43 у. о.
Приймемо, що рівні ризиків одержати кошти обсягом С через п періодів капіталізації за рахунок реалізації проекту та банківського депозиту є тотожними. За такої умови для по-рівняння ефективності інвестування досліджуваного проекту можна скористатись альтерна-тивним банківським депозитом. При відомому коефіцієнті банківського відсотка замість того, щоб інвестувати проект, після реалізації якого через п періодів очікують прибуток обсягом С , можна покласти на банківський депозит кошти обсягом С / (1 + ) п .
Обсяги коштів при відомому банківському відсотку, необхідних для банківського депозиту з метою одержання очікуваного прибутку від проекту, називаються сьогочасною(приведе-ною) вартістю проекту. Коефіцієнт відсоткової ставки, використовуваний при дисконту-ванні грошових потоків, називається коефіцієнтом норми дисконтування . Таким чином, за умови тотожності ризиків оцінка сьогочасної вартості проекту виконується при порівнянні обсягів інвестиції та банківського депозиту, необхідного для одержання такого ж прибутку, як і очікуваний по реалізації проекту.
3. Оцінка інвестиційного ризику
На значення очікуваних у майбутньому грошових потоків Сk впливають багато різнопланових чинників, тому природно кожну з величин С тлумачити як випадкову за того чи іншого закону розподілу, а плановане значення - як її математичне сподівання (індекси вилучені для спрощення запису). Розуміючи під ризиком можливість появи несприятливої події в майбутньому, а саме недосягнення (з певними відхиленнями) очікуваної величини грошового потоку, ризик R доцільно характеризувати ймовірністю події, що очікувана величина грошового потоку не буде в певному околі її математичного сподівання:
R = 1 -P ( C ) (4)
( - величина, вибрана для виміру відхилення можливого значення С грошового потоку від його математичного сподівання ).
Залежність (4) свідчить, що за рівності очікуваних величин грошових потоків (рівності їх математичних сподівань) ризик вищий у того, для кого величина R більша, тобто меншою є ймовірність події, що фактична величина грошового потоку буде в заданому околі математи-чного сподівання. Основні труднощі при визначенні ризику обумовлені розбудовою матема-тичних моделей прогнозу перебігу досліджуваного економічного процесу в майбутньому, оскільки він у значній мірі обумовлений соціально-політичними обставинами.
Щоб визначити ймовірність ризику, пов'язану з грошовим потоком, необхідно мати закон його розподілу як певної випадкової величини. Оскільки грошовий потік проекту залежить від багатьох чинників, наприклад, від узгодженості обсягів виробництва та збуту в майбут-ньому, собівартості та ринкової ціни продукції, податкової політики тощо, то закон його роз-поділу визначається законами розподілу відповідних чинників та їх взаємозв'язками, що враховується прийняттям певних гіпотез у поєднанні з експертними оцінками. Оскільки при наявності багатьох випадкових чинників розбудова теоретичних розподілів грошових пото-ків для проектів практичної значимості є надто складним завданням, то доцільно скористати-ся відповідним емпіричним розподілом при використанні імітаційного моделювання з ураху-ванням експертних оцінок.
При визначенні доцільності впровадження ризикового проекту коефіцієнт дисконтування має бути більшим, ніж у випадку гарантованих (безризикових) проектів розміщення капіта-лу, тобто сьогочасна вартість проекту менша. У практиці США "премія" за ризик визнача-ється за експертними оцінками при умовному врахуванні трьох рівнів ризику: мало-, серед-ньо- та високоризикових.
Відсоток "премії" змінюється відповідно від 3 до 9. Названі величини враховуються шляхом збільшення на їх значення коефіцієнта дисконтування.
Таким чином, оцінюючи визначення оптимального інвестування необхідно враховувати ди-наміку зміни вартості коштів і природну невизначеність величин грошового потоку. При одній з можливих моделей врахування ризику змінюється коефіцієнт дисконтування. Очікувані величини грошових потоків і параметри, використовувані при оцінці інвестиційного проекту, доцільно сприймати як математичні сподівання випадкових величин, з'ясування законів розподілу яких вимагає додаткових досліджень. На практиці при оцінці рівня ризику інвестиційних проектів, особливо при складанні бізнес-планів, широко використовуються експертні оцінки, а для економічно значимих - імітаційне моделювання.
Основні вимоги алгоритму визначення сьогочасної вартості проекту стисло можна сформу-лювати так:
1) спрогнозувати перебіг інфляції;
2) спрогнозувати обсяги грошових потоків;
3) спрогнозувати рівень ризику впровадження інвестиційного проекту;
4) визначити поетапно величини коефіцієнтів дисконтування на кожний термін горизонту оцінки грошових потоків;
5) обчислити очікувану сьогочасну чисту вартість проекту;
6) визначити норми власної прибутковості проекту;
7) розбудувати закони розподілу параметрів, які визначають сьогочасну чисту вартість проекту, та обчислити її ймовірний інтервал відхилення від математичного сподівання; при розв'язанні цих питань доцільно використовувати експертні оцінки та імітаційне моде-лювання.
Прибуток та інфляція
Під терміном "інфляція" (від лат. inflation - розбухання) будемо розуміти будь-яке підвищення цін на товари та послуги, зумовлене зміною загальної економічної рівноваги. Зниження цін називається дефляцією (від лат. deflare -здувати). Одним із вимірів інфляції стосовно

 
 

Цікаве

Загрузка...