WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Дослідження операцій. Характеристика інвестиційного проекту - Реферат

Дослідження операцій. Характеристика інвестиційного проекту - Реферат


Реферат на тему:
Дослідження операцій. Характеристика інвестиційного проекту
План :
1. Характеристика інвестиційного проекту та її дослідження.
2. Задача вибору інвестиційного проекту.
3. Оцінка інвестиційного ризику.
1. Характеристика інвестиційного проекту та її дослідження.
Під терміном інвестиційний проект будемо розуміти план будь-якого використання грошей з метою одержання зиску. Приклади інвестиційних проектів розташовані в надзвичайно широкому діапазоні: комерційна діяльність, модернізація виробництва, створення нового виробництва за принципово нових технологій, виконання певних проектно-конструкторських робіт з наступною їх реалізацією, планування науково-дослідницьких робіт і т. ін.
Задача вибору інвестиційного проекту за певним критерієм або критеріями може мати різний зміст: вибір кращого серед проектів досягнення однієї й тієї ж мети різними шляхами, наприклад, налагодження виробництва товарів певного найменування; вибір серед планів організації виробництва різних номенклатур товарів; раціональний розподіл коштів між різними роботами, які виконуються в ході реалізації якогось проекту; визначення доцільних галузей господарювання за певних природно-технічних і фінансових умов і т. ін.
У загальному випадку кожне діюче підприємство для збільшення обсягів прибутку, підви-щення рентабельності своєї роботи має постійно розробляти проекти, які передбачають ви-користання коштів для розробки нових технологій, організації нового виробництва, реконст-рукції діючого з метою підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, і чимало інших проектів. Кожний з них за умов ринкової економіки має бути глибоко обґрунтованим стосовно обсягу прибутку, який очікується після втілення проекту.
Розглянемо деякі загальні аспекти оцінки ефективності інвестиційного проекту.
Проблеми вибору проекту та визначення пріоритетів при необхідності виконання проектів у певній послідовності завжди доводиться розв'язувати при обмеженні коштів (яких завжди і всюди не вистачає) і строків, тому в реальних ситуаціях це виключно складне завдання. Не-обхідно також враховувати, що відповідальність за реалізацію проекту та за його фінансу-вання стосуються, як правило, різних організаційних структур.
Стисло розглянемо моделі та методи, використовувані для економічної оцінки певного прое-кту за умови як стабільності грошової одиниці, так і наявності інфляційних процесів.
Розв'язання задачі оцінки проектів будемо досліджувати за двох різних умов:
а) ефективність розміщення наявних коштів;
б) доцільність використання банківського кредиту для інвестування.
Грошовим потоком називається розподіл у часі коштів, які необхідно інвестувати в процесі реалізації проекту, та прибутків, очікуваних від втілення проекту на певному проміжку часу й обумовлених проектом. Для того, щоб оцінити ефективність грошових потоків різних інве-стиційних проектів у поточний момент, слід якось порівняти потоки, враховуючи різну зміну в часі обсягів інвестування і реінвестування та прибутків, а також певний рівень ризику в досягненні як обсягів, так і строків надходження планових грошових потоків у майбутньому.
Для розв'язання проблеми порівняння грошових потоків, обумовлених досліджуваним прое-ктом, у сучасному фінансовому аналізі використовується метод дисконтування. Терміном "дисконтування " визначається приведення вартостей, очікуваних у майбутньому, до сього-часного моменту. За ринкової економіки інвестування будь-якого проекту має сенс лише за умови, що очікуваний прибуток буде не менше середньоринкової ставки доходності або бан-ківського депозиту. Цим і обумовлена необхідність дисконтування.
Приймемо, що обсяги вартостей будемо оцінювати в грошових одиницях, а одним з альтер-нативних досліджуваних проектів є банківський депозит за відомого коефіцієнта зиску від банківського депозиту. Банківський відсоток дорівнює 100 . Доцільно наголосити, що в сучасній економічній літературі термінологічно все ширше використовуються не відсотки, а відповідні їм коефіцієнти, іноді навіть не відрізняючись у тексті. Перехід до відповідних коефіцієнтів спрощує аналітичні викладення. Надзвичайно суттєві питання врахування ін-фляції та ризику поки що вилучаємо.
Припустимо, що в банку мусимо розмістити початкові кошти в обсязі Р з відомим коефіці-єнтом банківського відсотка. Обсяг коштів С , які одержимо за п періодів капіталізації, обчислюємо за формулою:
С = Р ( 1 + ) п . (1)
У наведеній формулі коефіцієнт (1 + ) п визначає обсяг коштів, які будуть одержані за п періодів капіталізації при вихідному капіталі обсягом в одну грошову одиницю. Цей коефіці-єнт називається коефіцієнтом акумуляції (накопичення), позначимо його літерою а .
Використання формули (1) дозволяє обчислити обсяг коштів, який необхідно розмістити в банк, щоб через п періодів капіталізації одержати кошти в обсязі С . Такий обсяг вихідного капіталу називають сьогочасною (або приведеною) вартістю суми С і позначають симво-лом PV (від англ. present value - сьогочасна величина):
PV = С / ( 1 + ) п . (2)
Процес визначення сьогочасної вартості називається дисконтуванням . При використанні банківського депозиту процес дисконтування реалізується згідно з формулою (2).
Величина 1 / (1 + ) п називається коефіцієнтом дисконтування ; вона показує, яку суму коштів необхідно покласти на банківський депозит, з відомим коефіцієнтом банківського відсотка, щоб за п періодів капіталізації одержати обсяг коштів в одну грошову одиницю.
Позначимо цей коефіцієнт :
= 1 / (1 + ) п . (3)
2. Задача вибору інвестиційного проекту.
Приклад. Які кошти необхідно покласти на

 
 

Цікаве

Загрузка...