WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Дослідження операцій. Оптимізаційні задачі управління запасами - Реферат

Дослідження операцій. Оптимізаційні задачі управління запасами - Реферат

попиту.
На першому рівні абстрагування припускається, що розподіл вірогідності попиту стаціонарний у часі. Це означає, що для описання попиту протягом усіх періодів часу, що досліджуються, викори-стовується одна і та ж функція розподілу вірогідностей. При такому припущенні вплив кварталь-них коливаньпопиту в моделі не враховується.
На другому рівні абстракції враховуються зміни попиту від одного періоду до іншого. Однак при цьому функції розподілу не застосовуються, а потреби в кожному періоді описуються середньою величиною попиту. Це спрощення означає, що елемент ризику в управлінні запасами не врахову-ється. Однак це дозволяє досліджувати квартальні коливання попиту, які внаслідок аналітичних і обчислювальних труднощів не можна врахувати у вірогіднісній моделі.
Іншими словами, тут виникає певний компроміс: можна використовувати, з одного боку; стаціо-нарні розподіли ймовірностей, а з іншого - змінну, але відому функцію попиту при припущенні "визначеності".
На третьому рівні спрощення виключаються як елементи ризику, так і зміни попиту. Тим самим попит протягом будь-якого періоду вважається рівним середньому значенню відомого (за припу-щенням) попиту для всіх періодів, що розглядаються. В результаті цього спрощення попит можна оцінити його сталою інтенсивністю.
Хоча характер попиту є одним з основних факторів при побудові моделі управління запасами, є й інші фактори, що впливають на вибір типу моделі, а саме:
Запізнення надходжень виконання замовлень. Після розміщення замовлення воно може бути поставлене відразу ж або буде потрібний деякий час на його виконання. Інтервал часу між момен-том розміщення замовлення і його надходженням називається запізненням замовлення або термі-ном виконання замовлень. Ця величина може бути детермінованою або стохастичною.
Поповнення замовлення. Хоча система управління запасами може функціонувати при запізненні надходжень, процес збільшення запасу може здійснюватися миттєво або рівномірно в часі. Мит-тєве збільшення запасу може бути реалізоване за умови, коли замовлення надходять від зовніш-нього джерела. Рівномірне збільшення може бути тоді, коли продукція, що запасається, виробля-ється самою організацією. В загальному випадку система може функціонувати при позитивному запізненні надходження і рівномірному збільшенні запасу.
Період часу визначає інтервал, протягом якого здійснюється зміна рівня запасу. В залежності від проміжку часу, на якому можна надійно прогнозувати період, що розглядається, вважається скін-ченим або нескінченим.
Кількість пунктів накопичення запасу. До складу системи управління запасами може входити декілька пунктів зберігання запасу. В деяких випадках ці пункти організовані таким чином, що один є постачальником для іншого. Ця схема деколи реалізується на різноманітних рівнях, так що пункт-споживач одного рівня може стати пунктом-постачальником на іншому. В такому випадку це є система управління запасами з розгалуженою структурою.
Кількість видів продукції. В системі управління запасами може фігурувати більше ніж один вид продукції. Цей фактор враховується за умови наявності деякої залежності між різними видами продукції. Так, для різних виробів може використовуватися одне і те ж складське приміщення або ж виробництво може здійснюватися при обмеженнях на загальні виробничі фонди.
1. Основна проблема, що виникає при розв 'язанні задачі управління запасами, полягає в створен-ні ефективної і надійної системи управління рівнем наявних запасів. Основною інформацією, необхідною для успішного функціонування системи управління запасами, є рівень наявних запасів і запасів, що будуть створені за рахунок розміщення замовлень, а також: накопичення за замовленнями споживачів. Кожне правило прийняття рішень є результатом вирішення деякої часткової задачі оптимізації управління запасами. Задачі, що доводиться вирішувати користувачу в практичних умовах, є різними, тому що конкретні системи мають різні параметри. Тому досліднику систем необхідно знати умови, за яких одне правило прийняття рішень виявляється кращим за інше. Поточний контроль за виконанням плану дає можливість органам управління вирішувати питання про доцільність втручання у функціонування системи, тобто який чином і коли необхідно здійснювати управління системою загалом, а не запасами конкретної продукції,
2. Задача управління запасами виникає, коли необхідно створити запас матеріальних ресурсів або предметів споживання з метою задоволення попиту на певному заданому інтервалі часу. В будь-якій задачі управління запасами потрібно визначати кількість замовленої продукції і строки роз-міщення замовлень. Попит можна задовольнити шляхом одноразового створення запасу на весь потрібний період часу або шляхом створення запасу для кожної одиниці часу цього періоду. Рі-шення щодо розміру замовлення і моменту його розміщення можуть базуватися на мінімізації від-повідної функції загальних затрат, що обумовлені втратами від залишкового запасу і дефіциту До-вільна модель управління запасами остаточно повинна дати відповідь на два запитання: Яку кіль-кість продукції замовляти? Коли замовляти? У випадку періодичного контролю стану запасу по-трібно забезпечувати надходження нової кількості ресурсів об 'ємом в розмір замовлення через рівні проміжки часу. У випадку неперервного контролю стану запасу необхідно розміщувати нове замовлення розміром в об'єм запасу, коли його рівень досягає точки замовлення.
3. Детермінований попит може бути статичним, в тому сенсі, що інтенсивність споживання за-лишається незмінною з часом, або динамічним, коли попит відомий достовірно, але змінюється в залежності від часу. Стохастичний попит є стаціонарним, якщо функція щільності імовірності попиту незмінна в часі, і нестаціонарним, коли функція щільності попиту змінюється в часі. Най-точніше характер попиту може бути описаний за допомогою нестаціонарних розподілів вірогідно-стей. Однак із математичної точки зору модель значно ускладнюється, особливо при збільшенні періоду часу, що розглядається. На першому рівні абстрагування припускається, що розподіл віро-гідності попиту стаціонарний у часі. На другому рівні абстракції враховуються зміни попиту від одного періоду до іншого. На третьому рівні спрощення виключаються як елементи ризику, так і зміни попиту,
Література
" Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. -М.: Мир, 1964.
" Вентцель Е.С. Введение в исследование операций. Сов. радио, 1964.
" Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, бізнесі й менеджменті. -К.: Либідь, 1995.
" Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основи математичної економіки. -К.: Інформтехніка, 1995.
" Горелик В.А., Ушаков М.А. Исследование операций. -М.: Машиностроение, 1986.

 
 

Цікаве

Загрузка...