WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

Cтатистичний аналіз умовного підприємства - Курсова робота

- параметр, який характеризує середній приріст результативної ознаки на одиницю приросту факторної ознаки x; c - середній щорічний приріст у під впливом зміни комплексу факторів, крім х.
Параметри функції визначають методомнайменших квадратів, система нормальних рівнянь складається традиційно
Якщо початок відліку перенести в середину динамічйого ряду, то .
У разі усунення автокореляції залишки мають бути незалежними. Цю гіпотезу перевіряють за допомогою коефіцієнта автокореляції, який обчислюється зпевним часовим зсувом - лагом р. При р=1 розрахунок коефіцієнта автокореляції здійснюють за формулою
Коефіцієнт т приймає значення в межах від -1 до +1 і трактується так само як і коефіцієнт кореляції тобто є свідченням ступеня кореляції залишкових величин.
Згідно отриманого завдання проаналізуємо за допомогою кореляційного аналізу зв'язок між фондовіддачею та долею амортизації.
Фондоозброєність обчислимо як відношення середньорічної вартості виробничих фондів до середньоспискової чисельності всього персоналу.
РОКИ
1997
1998
1999
2000
2001
Середньоспискова чисельність
14739
14591
14632
14473
14372
Середньорічна вартість виробничих основних фондів основного виду діяльності
1917304
1922391
1948689
2069956
2164015
Фондоозброєність
130,08
131,75
133,18
143,02
150,57
Продуктивність праці обраховуємо як відношення обсягу товарної продукції до середньоспискової чисельності всього персоналу.
Отже у1997 - 2001 роках підприємство мало таку продуктивність праці:
Роки 1997 1998 1999 2000 2001
Обсяг товарної продукції, тис. грн. 484610 601301
345300
343801
309110
Середньоспискова чисельність, осіб
416721
539863
422953
368058
286207
Продуктивність праці 32,88 41,21 23,60 23,75 21,51
Роки
1997
1998
1999
2000
2001
Продуктивність праці
32,88
41,21
23,60
23,75
21,51
Фондоозброєність
130,08
131,75
133,18
143,02
150,57
*****
Перевіряємо на наявність автокореляції за формулою:
Для цього побудуємо наступну таблицю:
Роки
Xi
X I+1
XiXi+1
Х2i
Х2i+1
Уi
Уi+1
УіУі+1
У2і
У2і+1
1997
32,88
41,21
1354,98
1081,09
1698,26
130,08
131,75
17138,0
16920,81
17358,1
1998
41,21
23,60
972,56
1698,26
556,96
131,75
133,18
17546,5
17358,06
17736,9
1999
23,60
23,75
560,5
556,96
564,06
433,18
143,02
19047,4
17736,91
20454,7
2000
23,75
21,51
510,86
564,06
462,68
143,02
150,57
21534,5
20454,72
22671,3
2001
21,51
14,94
321,36
462,68
223,20
150,57
156,84
23615,8
22671,32
24599,7
142,95
125,01
3720,26
4363,05
3505,16
688~,6
715,36
98882,3
95141,82
102820,7
Так як rxi, xi+1; ryi, yi+1>rkp то автокореляція присутня.
Роки
Продуктив ність праці, х
Фондоозброє ність, у
t
XY
Т2
X2
Xt
Yt
1997
32,88
130,08
-2
4277,03
4
1081,09
-65,76
-260,16
1998
41,21
131,75
-1
5429,42
1
1698,26
-41,21
-131,75
1999
23,60
133,18
0
3143,05
0
556,96
0
0
2000
23,75
143,02
1
3396,73
1
564,06
23,75
143,02
2001
21,51
150,57
2
3238,76
4
462.68
43,02
301.14
Разом
142,95
688,6
0
19484,99
10
4363,05
-40,2
52,25
Вище наведена система нормальних рівнянь прийме вигляд :
Виражаємо a0 і a2 через a1:
Отримаємо рівняння:
Розв'язком даного рівняння буде a0 =6,263, а1 =4,598; а2 =23,70896.
Щоб перевірити наявність автокореляції виражаємо залишки , які повинні бути незалежними.
За допомогою рівняння визначимо теоретичні значення Y, які занесемо в таблицю.
Yt=a0+a1x+a2t
Yt1997 = 6,263 + 4,598 · 32,88 - 23,709 · 2 = 110,027;
Yt1998 = 6,263 + 4,598 · 41.21 - 23,709 = 172,034;
Yt1999 = 6,263 + 4,598 · 23,60 = 114,776;
Yt2000 = 6,263 + 4,598 · 23,75 + 23,709 = 139,175;
Yt2001 = 6,263+ 4,598-21,51 +23,709·2 = 152,584;
Роки
yi
Yt
1997
130,08
110,027
20,053
-40,284
402,123
1998
131,75
172,034
-40,284
18,404
1622,8006
1999
133,18
114,776
18,404
3,845
338,707
2000
143,02
139,175
3,845
-2,014
14,784
2001
150,57
152,584
-2,014
20,053
4,0562
Для теоретичного та імперичного рядів визначимо середні значення:
Цю гіпотезу перевіряють за допомогою коефіцієнта автокореляції:
Так як то модель неадекватна і аналізу не підлягає.
ВИСНОВОК
Основним завданням даної курсової роботи було поглиблення знань основних категорій статистичної науки, придбання практичних навичок обчислення основних статистичних показників, оволодіння статистичними методами аналізу структури, виявлення тенденцій розвитку, причинно-наслідкових зв'язків в економіці промислових підприємств.
Провівши аналіз випуску продукції підприємства можна сказати, що протягом 5 років спостерігався стійкий ріст випуску продукції, що свідчить про стабільність і перспективність діяльності-даного підприємства.
Щодо грошових коштів на розрахунковому рахунку, то вони протягом 1997-2001 коливалися. За результатами прогнозування в наступні 2002-2003 роки вони будуть зменшуватися.
Оцінивши вплив факторів на зміну кількості відпрацьованих людиноднів, виявлено, що значний вплив' на збільшення даного показника мало збільшення кількості відпрацьованих днів одним працюючим.
В ході виконання курсової робот було використано такі статистичні методи:
- метод трендових кривих;
- графічні методи;
- кореляційно-регресійний аналіз;
- індексний метод;
- інші методи.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1 . Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. М, "Высш. школа", 1977.
2 . Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. -К.: Четверта хвиля, 1999.-144 с. :іл.
3 . Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник К-д 2-е доп і доопр. видання.-Державне центральне- Управлінське видавництво, 1999.-228с.
4 . Статистика. Збірник задач; Навч. посібник / А.В. Головач, A.M. Єріна, О.В. Козирєв та ін.; За ред. А.В. Головача та ін.-К.:Вища шк., 1997.-448 с.
5 . Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін.; За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва.-К.: Вища шк., 1993.-623с.:іл.

 
 

Цікаве

Загрузка...