WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота

Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота

коливаннями, для прогнозування потреби в кадрах .Вивчення поступального розвитку і змін суспільних явищ - одне з основних завдань статистики. Вирішується воно на основі аналізу динамічних рядів.
При вивченні закономірностей соціально-економічного розвитку статистика вирішує такі завдання: визначає інтенсивність розвитку, виявляє і описує його тенденції, оцінює структурні зрушення, сталість і коливання рядів, виявляє фактори економічного зростання.
Згідно непарного варіанту побудуємо динамічний ряд обсягу продукції і вивчимо тенденцію загального обсягу продаж.
Таблиця 4.1- Спосіб аналітичного вирівнювання
Рік Розрахування величин
у і t t2 t*y t3 *у t2*y
2002 5766 -1 1 -5766 -5766 5766
2003 6314 0 0 0 0 0
2004 5355 1 1 5355 5355 5355
Разом 17435 0 2 -411 -411 11121
Оскільки рівні динамічного ряду змінюються в арифметичній прогресії, то здійснюємо аналітичне вирівнювання за функцією параболи другого порядку. При вирівнюванні за параболою другого порядку рівняння тренду знаходиться:
Y=a+ b*t+c*t2
А параметри а ,b і с визначаємо з системи нормальних рівнянь:
n * a+ b*? t +c*?t2 =? y ;
a* ? t +b*?t2+c*?t3 =? t *y;
a* ?t2+b*?t3+c*?t4 =?t2*y.
3*a+2*c=17435;
2*b=-411;
2*a+2*c=11121; a+c=5560.5
a=5560.5-c
a=6314
b=? t*y/?t2=-205,5
c=-753,5
Загальний вигляд рівняння:
Y=6314-205,5*t-753,5t2
Визначимо теоретичні значення обсягу продукції з 2002 по 2004 роки.
Y2002= 6314+205,5-753,5=5766(тис.грн)
Y2003=6314(тис.грн)
Y2004=6314-205,5-753,5=5355 (тис.грн)
Для динамічних рядів крім тенденції характерні коливання навколо тренду. Аналізують ці коливання при допомозі амплітуди коливань, середніх лінійних та квадратичних відхилень коефіцієнтів варіації та сталості .
Таблиця 4.2- Відхилення фактичних рівнів ряду від тренду
Показник
Обсяг продукції
Рік 2002 2003 2004
Емпіричні рівні ряду, Уі 5766 6314 5355
Теоретичні рівні ряду,у 5766 6314 5355
Відхилення Et= Уі - У 0 0 0
Квадратичне відхилення,Et2 0 0 0
Розраховуємо обсяг реалізації на наступний рік:
Yt=6314-205,5*t- 753,5*t2
Для 2005р. t=2,
Y4=6314-205,5*2-4*753,5=2889 (тис.грн.)
З даних розрахунків бачимо , що існує тенденція до спадання обсягу реалізованої продукції у 2005 році
Нанесемо на графік криву емпіричних рівнів динамічного ряду і трендову криву.
Рисунок 4.1-Відхилення значень емпіричних рівнів ряду від їх теоретичних значень.
Обчислимо наступні показники:
Амплітуда коливань вираховується за формулою :
Rt=Etmax - Etmin , де Еt=Y-Yi ; Rt=0;
Yi - емпіричні рівні динамічного ряду.
Y - теоретичні рівні динамічного ряду.
Середнє лінійне відхилення -lt=(1/n)*??Et ?, lt =0/3=0;
де n-кількість відхилень
Середнє квадратичне відхилення:?t=((1/n)*??(Et )2?)1/2;?t=((1/3)*0)1/2=0
Коефіцієнт варіації:Vt=?t/?=0
Коефіцієнт сталості: Кст=1-Vt ;Кст=1-0=1
Оскільки Кст = 1 , то даний ряд є сталим.
Таким чином для виявлення тенденцій розвитку певного економічного показника потрібна інформація про зміну цього показника у попередніх роках, але цієї інформації недостатньо , оскільки вона не враховує вплив таких факторів як: зміна економічного і політичного середовища; зміна попиту на продукцію підприємства і т. д. Тому результати прогнозу не слід сприймати як достовірну і незмінну інформацію, оскільки вони відображають лише загальну тенденцію розвитку явища.
4.2 Виявлення та вимірювання сезонних коливань
У розвитку соціально-економічних процесів поєднюється необхідність і випадковість, тому поряд з тенденцією їм притаманні відхилення від тренду, сезонні коливання, структурні зрушення.
Для вимірювання коливань рівнів динамічного ряду використовують такі показники, як індекси сезонності. Розраховують показники, які узагальнюють характеристику сезонних коливань: амплітуду коливань, середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення.
Існує колосоціально-економічних процесів, яким притаманні сезонні коливання, що пов'язані з нерівномірним використанням витрат і ресурсів.
Сукупність індексів утворюють сезонну хвилю. Узагальнюючими характеристиками сезонних коливань служать амплітуда, середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення, які використовують для порівняння інтенсивності сезонних коливань різних процесів або одного й того ж самого процесу в різні роки.
Згідно з непарним варіантом нам потрібно визначити прогноз структури збуту, який характеризується сезонними коливаннями, використавши для цього дані про обсяг продукції в оптових цінах (без ПДВ і АЗ).
Таблиця 4.3- Вихідні дані для розрахунку характеристичних показників
Період (місяць або
квартал року) 2002 2003 2004
І 1659 1789 1357
ІІ 1256 1235 1387
ІІІ 1458 1458 1456
ІV 1393 1832 1155
Разом 5766 6314 5355
Визначимо характер загальної тенденції ряду внутрішньорічної динаміки, визначивши темпи зростання (спадання) показника. Розрахунки відобразимо у Таблиці 4.4.
Таблиця 4.4- Виявлення характеру зміни показника
Рік Річні рівні Темпи зростання(%)
Ланцюгові Базисні
2002 5766 100,0 100,0
2003 6314 109,5 109,5
2004 5355 84,8 92,9
Оскільки, в ряді річної динаміки не виявлено чіткої тенденції розвитку, то для розрахунку індексів сезонності використаємо метод сталої середньої:
Ісезон= уі . 100%
у
уі - осереднені емпіричні рівні однойменних періодів.
у - загальна або стала середня рівня ряду.
Розрахунок індексів сезонності відобразимо у Таблиці 4.5.
Таблиця 4.5- Визначення сезонних коливань
Рік Квартали
I II III IV
2002 1659 1256 1458 1393
2003 1789 1235 1458 1832
2004 1357 1387 1456 1155
Разом 4805 3878 4372 4380
Середньомісячний рівень за періодами(уі) 1601,7 1292.7 1457.3 1460
Індекси сезонності(%) 36,7 29,6 33,4 33,5
y= yi/n=(4805+3878+4372+4380)/4=4358,7
Зобразимо на графіку хвилю сезонності.
Рисунок 4.2-Сезонна хвиля
Розглянувши дану сезонну лінію бачимо, що максимальний обсяг продукції припадає на перший квартал, мінімальний - на другий.
Дані сезонної хвилі дозволяють планувати обсяги реалізації продукції по кварталах наступного року, а отже і планувати обсяги виробництва і витрати на сировину.
Розраховуємо показники, які узагальнюють характеристику сезонних коливань; амплітуда коливань (Rt), середнє лінійне і квадратичне відхилення (lt та ?t відповідно).
Амплітуда сезонних коливань:
Rt=Iсез max - Icез min
Cереднє лінійне відхилення:
?t=(1/4)*??Iсез - 100?
Середнє квадратичне відхилення:
?t=[(1/4)*?(Iсез - 100)2]1/2
Необхідну для цього інформацію подаємо у формі таблиці:
Таблиця 4.6- Визначення показників.
Період(місяць або квартал року) Ісез. [Ісез.-100] (Ісез.-100)2
І 36,7 -63,3 4006,89
ІІ 29,6 -70,4 4956,16
ІІІ 33,4 -66,6 4435,56
ІV 33,5 -66,5 4422,25
Разом 133,2 -266,8 17820,86
Амплітуда сезонних коливань:
Rt=Iсез max - Icез min =36,7-29,6=7,1%
Cереднє лінійне відхилення:
?t=(1/4)*??Iсез - 100?=266,8/4=66,7%
Середнє квадратичне відхилення:
?t=[(1/4)*?(Iсез - 100)2]1/2=(17820,86/4)^(1/2)=66,75%
Амплітуда сезонних коливань є невисокою , що свідчить про незначне відхилення збуту продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...